Gündem

"Sınav komisyonları, kadro için sınava alınacak işçiler hakkında keyfi ve ayrımcı kararlar verebilecek"

Sınav nasıl yapılacak, içerik ve kriterleri ne olacak?

02 Ocak 2018 13:28

696 sayılı kanun hükmünde kararname'nin (KHK) taşeron işçilerle ilgili maddelerinin uygulanmasına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Usul ve Esaslar Tebliği” 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, sadece yazılı, sadece sözlü, sadece uygulamalı, yazılı ve sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav yapılabilecek. Düzenlemenin herhangi bir objektif kıstas getirmediği belirtilirken, sözlü ve uygulamalı sınavlarda, sınav kurullarının keyfi ve ayrımcı kararlar verebileceği üzerinde duruldu.

Evrensel'de yer alan haber şöyle:

Yazılı sınavda başarılı olma kriteri 100 üzerinden 50 puan olarak belirlendi. Sınav soruları işçilerin yaptıkları işlerle ilgili olacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda ise işçiler ya başarılı ya başarısız sayılacak. Buna sınav kurulları karar verecek. Herhangi bir objektif kıstas getirilmediği için sözlü ve uygulamalı sınavlarda, sınav kurulları keyfi ve ayrımcı kararlar verebilecek. İşçilerin itirazları yine kurul veya itiraz komisyonu tarafından kesin olarak karara bağlanacak. İşçilerin zaten yapmakta oldukları işlerden sınava alınmalarının yanı sıra, bir de sözlü ya da uygulamalı sınavlarda keyfi biçimde başarısız sayılarak kadro ya da şirketlere geçiş hakkından yoksun bırakılması söz konusu olabilecek. 

Yerel yönetimlerde hem başvuru hem sınav sürecinde valilikler de olacak. Sınav sorularını belediyeler değil valilikler hazırlayacağı gibi valilikler, hem sınav kurulları hem de itiraz komisyonlarında yer alacak. Özellikle AKP’li olmayan belediyelerde, AKP iktidarı, valilikler üzerinden sürece müdahale ederek sonuçları etkileyebilecek. 

Kapsam daha da daraltıldı

Tebliğin “Kurum ve bütçeler itibariyle kapsamın belirlenmesi” başlıklı 3. maddesinde KHK’de yer alan hükümler aynen tekrar edildikten sonra, “İdarelerin yurt dışı teşkilatlarına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri bu kapsamda değerlendirilmez” denildi. Böylece KHK’de yer almayan bir kural, hukuka aykırı biçimde tebliğ ile getirildi. Bu kurala göre Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere yurtdışı teşkilatı olan idarelerin yurt dışı teşkilatlarındaki taşeron işçiler kapsam dışı bırakıldı. 

Bütçe türü sınırlaması

KHK’ye göre kapsamda olan idarelerin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmelerine ilişkin ödemelerini KHK’de sıralanan bütçelerden karşılıyor olması gerekiyor. Tebliğin 3. maddesinde “sosyal tesis gelirleri” gibi kaynaklardan karşılanan hizmet alım sözleşmelerinin uygulama kapsamı dışında tutulacağı belirtildi. Böylece, hizmet alımlarını merkezi bütçe ya da kendi döner sermayesi gibi bütçe kaynakları haricinde karşılayan idarelerin çalıştırdığı işçilerin kapsamda olmayacağı netleşti.  

İhaleler kendi içinde değerlendirilecek

KHK ile “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” kapsamında çalıştırılan taşeron işçiler kapsama alınmıştı. Bir hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sayılması için ihalenin yıl boyunca devam etmesi, süreklilik arz eden işlere ilişkin olması gibi koşulların yanı sıra yaklaşık maliyetin yüzde 70’inin işçilik maliyeti ve giderlerinden oluşması da gerekiyor. KHK’ye göre bir hizmet alım sözleşmesi kapsamında birbirinden farklı hizmet türleri bulunması halinde “personel çalıştırılmasına dayalı olma” koşulu her bir hizmet türü bakımından ayrı ayrı yapılacak.

Tebliğin “Hizmet alımı sözleşmesi açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 4. maddesinde KHK’nin ilgili düzenlemeleri tekrarlandıktan sonra, “Örneğin, bir hizmet alımında malzemeli yemek ve temizlik işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, malzemeli yemek ve temizlik işleri birinci fıkradaki kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilir” denildi. Bu durumda, ihaledeki toplam yaklaşık maliyetin yüzde 70’inden fazlasını işçilik giderleri oluştursa bile bu ihale kapsamda sayılmayacak. Malzemeli yemek işi için ve temizlik işi için ayrı ayrı değerlendirmeye gidilecek. Örneğin malzemeli yemek işinde işçilik maliyeti yüzde 70’in altına düşüyor ancak temizlik işinde işçilik maliyeti yüzde 70’in üzerine çıkıyorsa, yemek işindeki taşeron işçiler kapsam dışında, temizlikteki taşeron işçiler kapsam içinde olacak.

Yüzde 70 barajına idareler bakacak

Tebliğin 4. maddesine göre hizmet alımı ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere ait olacak. Her bir idarede oluşturulacak tespit komisyonları, her bir ihale için ayrı ayrı inceleme ve tespit yapacak. Komisyonlar, yüzde 70 oranının tutup tutmadığını yaklaşık maliyet üzerinden hesaplayacak. Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı gibi uygulamalardan kaynaklanan artış ve eksilişler dikkate alınmayacak. 

Sonuç olarak ihale hazırlık sürecinde belirlenen yaklaşık ihale maliyetinde, asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil toplam işçilik giderlerinin yüzde 70’i geçip geçmediğine bakılacak. İhale sonunda ihale için ödenen bedel ve işçilik giderleri değil, ihale hazırlık sürecindeki tahmini hesaplamalar esas alınacak. İhalenin yürürlüğe girmesinin ardından imzalanan toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı artan işçilik maliyetleri (fiyat farkı) dikkate alınmayacak. 

Tkvim yayınlandı

Tebliğin “Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 5. maddesinde KHK’deki koşullar yeniden sıralandı. Tebliğin “Sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci” başlıklı 6. maddesinde ise bir takvim yayınlandı. Ancak bu takvime göre, başvuruların 2 Ocak 2018-11 Ocak 2018 tarihleri arasında tamamlanması zorunlu tutulurken, geçiş sürecine ilişkin diğer işlemler için tavsiye niteliğinde tarihlere yer verildi. Yine bu takvime göre hak sahiplerinin topluca işçi kadrosuna geçirilmesi için son gün (1 Nisan 2018 günü pazara denk geldiği için) 2 Nisan 2018 olarak belirlendi. İdareler, başvuru tarihi ve son geçiş tarihine uymak zorunda olacak, ancak kendi çalışma periyodunu ister yayınlanan takvime göre ister kendi isteğine göre belirleyebilecek. 

Başvuru form ve belgeleri

KHK’nin yayınlanmasının ardından birçok idare ve yerel yönetim kendisi başvuru form ve evrakları hazırlamıştı. Tebliğin 7. maddesi ile başvuru dilekçe ve evraklarına standart getirildi. Merkezi idarelerde çalışan işçiler kadro için başvuru yaparken:

1) Tebliğin Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz dolduracak.

2) Ek-1 sayılı başvuru formunun ekinde istenen diğer belgeleri (5 adet vesikalık fotoğraf, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı hak kazanmadığına dair belge) hazırlayacak.

3) İşçinin idareler aleyhine açtığı dava ve/veya devam eden icra takipleri varsa, işçi tebliğin ekindeki Örnek-1 sayılı beyanı dolduracak. 

İşçi bu form ve belgeleri, 11 Ocak 2018 tarihine kadar ihalenin yapıldığı birime sunacak. İşçilerin kadroya geçirilmeleri karşılığında geçmişe yönelik hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarına dair beyan Ek-1 sayılı başvuru formunun içinde yer alıyor. Dolayısıyla işçinin ayrıca bir beyanda bulunması gerekmeyecek. 

Arşiv araştırması yapılacak

KHK’nin ilgili maddesi gereği işçilerin kadroya atanabilmesi için aranan şartlardan biri de “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak”tı. Tebliğde sadece arşiv araştırması şartına yer verildi. Buna göre başvuran işçiler hakkında güvenlik soruşturması yapılmayacak ancak arşiv araştırması yapılacak. Tebliğin 7. maddesine göre arşiv araştırması yapılması, Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden toplu olarak istenecek. Arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonu tarafından yapılacak. 

Tespit komisyonları kurulacak

Tebliğin 8. maddesine göre kadro için başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ve bu tespite ilişkin itirazları karara bağlanması için kapsamdaki idarelerin bünyesinde en az üç kişiden oluşan tespit komisyonları oluşturulacak. İki de yedek üye belirlenecek. Komisyonlara

1) merkez teşkilatlarında üst yönetici yardımcısı,

2) üniversitelerde genel sekreter,

3) taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürü, başkanlık yapacak.

Tespit komisyonları, üye tamsayısı ile toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Komisyonlar için yeterli sayıda personel görevlendirilecek. 

İnceleme kriterleri

Tebliğin 9. maddesine göre başvuruları alan birimler, başvuruları derhal tespit komisyonlarına iletecek. Tespit komisyonları ön inceleme ve esas inceleme yapacak. Ön incelemede başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığına, yapılan beyanların aranan şartlara uygun olup olmadığına ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığına bakılacak. Esas incelemede ise, işçinin istihdam edildiği sözleşmenin (ihalenin) personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı ve işçinin 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıp çalışmadığı incelenecek. 

Yüzde 70 işçilik maliyeti ve diğer personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı koşullarının karşılanıp karşılanmadığı bu komisyonlar tarafından, Kamu İhale Kurumu kayıtları ve idare kayıtları üzerinden tespit edilecek. Tereddüt olması halinde, komisyonlar detaylı inceleme ve araştırma yapıp son kararı verecek. Eğer hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayanmadığı sonucuna varılırsa, bu hizmet alımında (ihalede) çalıştırılan işçiler, sınava ve kadroya alınmayacak.

İlan, itiraz ve kesin liste

Tebliğin 10. maddesine göre inceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, işçilerin başvurularını yaptıkları birimlerce/idarelerce ilan edilecek. İlan internet üzerinden ya da kurumun belirleyeceği başka bir biçimde yapılabilecek. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak. İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, bu işçiler sınava alınmayacak ve bu işçiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. 

Tebliğin 11. maddesine göre komisyon kararına göre sınava girmeye hak elde edemeyenler, gerekçesiyle birlikte yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Komisyon itirazı inceleyip, karar bağlayacak ve ilgilisine yazılı olarak tebliğ edecek. Bu karar kesin olacak. 

Tebliğin 12. maddesine göre itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşecek. 

Sınav kurulları oluşturulacak

Tebliğin 13. maddesine göre sınavın yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların karara bağlanması için kapsamdaki idareler bünyesinde 3 üyeden oluşan sınav kurulları oluşturulacak. İki de yedek üye belirlenecek. Gerekmesi halinde ilgili bakanın onayı ile farklı düzey ve şekilde sınav kurulları oluşturulabilecek. Kurullara

1) merkez teşkilatlarında üst yönetici yardımcısı,

2) üniversitelerde genel sekreter,

3) taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürü, başkanlık yapacak.

Sınavın yapılması, içeriği ve kriterleri

Tebliğin 14. maddesine göre sınav

1) yalnızca yazılı,

2) yalnızca sözlü,

3) yalnızca uygulamalı,

4) yazılı ve sözlü,

5) sözlü ve uygulamalı şekillerde yapılabilecek.

Aslında KHK’nin ilgili maddesine göre sözlü ve uygulamalı sınavın birlikte yapılması olanaklı değil ancak tebliğ ile bu sınav biçimi de KHK’ye aykırı biçimde getirilmiş oldu. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılanların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.

Sınavların yer, gün ve saati ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek, ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınav sorularını sınav kurulları hazırlayacak. Yani her bir sınav kurulu, farklı sınav sorusu hazırlayabilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek, bu konularla ilgili işçilerin yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun sınav soruları hazırlanacak. Yani işçiler, zaten yapmakta oldukları işle ilgili olarak sınavdan geçirilecek. 

Ancak tebliğin en can alıcı noktası, sınavda başarılı olma kriterlerine ilişkin. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için yazılı sınavdan en az 50 puan almak gerekecek. Ancak sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin bir başarı kriteri belirlenmedi. Sözlü ve uygulamalı sınavlara giren işçiler, sınav kurulu tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Yani, işçinin başarılı ya da başarısız olduğunu sınav kurulu kendi inisiyatifine göre belirleyebilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda herkes için aynı, objektif bir kriter getirilmediği ve karar sınav kuruluna terk edildiği için, keyfi ve ayrımcı uygulamalar yaşanabilecek. İşçi, yazılı sınavda 50 veya üzerinde puan alsa bile bile sözlü ya da uygulamalı sınavda başarılı sayılmazsa, kadroya geçirilmeyecek. 

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından ilgili kurumun resmi internet sayfasında ilan edilecek, ayrıca tebligat yapılmayacak. Tebliğin 15. maddesine göre başarısız olanlar, gerekçesiyle birlikte yazılı itirazda bulunabilecek. Sınav kurulları, itirazı karara bağlayıp ilgiliye yazılı şekilde tebliğ edecek. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak. 

İşçi kadrosuna geçirilme

Tebliğin 16. maddesine göre sınavlarda başarılı olanlar, idarelere karşı açtıkları davalar varsa bu davalardan feragat ettiklerine ilişkin örnek-2’de yer alan dilekçeyi ilgili mahkemeye ya da örnek-3’te yer alan dilekçeyi icra müdürlüğüne verecek ve mahkeme ya da icra müdürlüğünden aldığı karar örneğini idareye ibraz edecek. İşçiler ayrıca, daha önce taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin hak ve alacak talebinde bulunmayacakları ve bu haklardan feragat ettiklerine dair örnek 4’te yer alan sulh sözleşmesini imzalayarak idareye ibraz edecek. Ardından işçiler, her bir sözleşme (ihale) itibariyle, taşeronun hak edişinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca geçirilecek. 

Geçici işçi pozisyonlarına geçiş

“Yıl boyunca devam etme şartı” hariç “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” koşullarını taşıyan işçiler ise mevsimlik işçiliğe geçirilecekler. Tebliğin 19. maddesine göre ihaleleri ve çalışma süreleri tam yıl sürmeyen (örneğin okullarda 9-10 aylık sürelerle çalıştırılan taşeron işçiler) işçiler aynı koşullarda başvuru yapacak ve aynı sürece tabi olacak. Hak kazananlar, en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süresiyle sınırlı olmak üzere geçici işçi pozisyonlarında mevsimlik işçi olarak istihdam edilecek. Bu işçiler, mevsimlik işçi olarak son sözleşmelerine göre yılda kaç ay çalışıyorlarsa yine aynı süre ile çalıştırılacak. 

Kadroya geçirilen işçilerin hakları

Tebliğin “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesi” başlıklı 21. maddesinde KHK’deki ilgili hükümler aynen tekrar edildi. Böylece işçiler mevcut hak ve ücretleriyle geçirilecek. İşçilerin gelecekteki hak ve ücretleri, Yüksek Hakem Kurulu tarafından kamudaki taşeronlar için karara bağlanan ve süresi en sona erecek toplu iş sözleşmesi bitene kadar, bu sözleşmeye göre belirlenecek. 

Dışarıda kalan işçilerin durumu

Kapsama girmeyen idare veya ihale türlerinde çalıştırılan işçiler, taşeronda çalışmaya devam edecek. Ancak kapsam içinde olan işçilerden başvuru yapmayanların ya da başvuru yaptığı halde koşulları sağlamadığı için geçişi yapılmayan işçilerin durumu ile ilgili bir düzenlemeye tebliğde de yer verilmedi. Bu işçilerin, ihalelerin fesholması ile birlikte işsiz kalması kuvvetle muhtemel. 

Yerel yönetimlerde şirketlere geçiş

Tebliğe göre, belediyeler, il özel idareleri ve diğer yerel yönetimlerde de süreç, aynı merkezi idarelerdeki gibi olacak. KHK’de getirilen istisnalar haricinde (ör. personel gideri yüzde 70’in altında olsa bile temizlik, çöp toplama, park bahçe işlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sayılması) yerel yönetimler için de aynı şartlar aranacak. Yerel yönetimlerde de başvurular, 2 Ocak 2018 ila 11 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacak. Yerel yönetimler, tavsiye niteliğindeki tarihlere uyabileceği gibi kendi takvimini de oluşturabilecek. 

Yerel yönetimlerdeki işçiler başvuru yaparken tebliğin Ek-2 sayılı başvuru formunu eksizsiz doldurarak, örnek 1’deki dilekçe ve başvuru formunda istenen diğer belgelerle birlikte sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine başvuracak. Bu işçiler de arşiv araştırmasına tabi olacak.

Başvurular, yerel yönetimlerde 3 üyeden oluşturulacak tespit komisyonları tarafından incelenecek. Bu komisyonların bir üyesini vali belirleyecek. Diğer iki üyeyi yerel yönetim (belediye ya da il özel idaresi) belirleyecek. Ancak merkezi yönetimlerden farklı olarak yerel yönetimlerde ayrıca 3 üyeli itiraz komisyonları oluşturulacak. Üç üyeden biri vali yardımcısı olacak. Diğer bir üye valinin uygun göreceği yerel yönetim temsilcisi olacak. Son üye ise yine valinin uygun göreceği diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden biri olacak. Yani itiraz komisyonlarında çoğunluk valilikte olacak. 

Sınav kurulları ise 4 üyeden oluşturulacak, bir üyeyi valilik, üç üyeyi ise yerel yönetim belirleyecek. Ancak sınav sonuçlarına itiraz sınav kurullarına değil, 5 üyeden oluşacak sınav itiraz komisyonlarına yapılacak. Bu komisyonun başkanı vali yardımcısı olacak. Diğer 4 üye valinin uygun göreceği kişiler olacak. Bunlardan biri yerel yönetimlerden diğer üçü ise diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilecek. Yani sınav itiraz komisyonlarında da valiliklerin hâkimiyeti söz konusu olacak. 

Sınava girmeye hak kazanan işçiler yine 5 farklı sınav biçiminden birine göre sınava alınacak. Uygulanacak sınav yöntemini idarenin atamaya yetkili amiri veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi belirleyecek. Yani sınav yöntemine her bir yerel yönetimin (örneğin belediyenin) kendisi karar verecek. 

Başvurular alındıktan sonra komisyonlar gerekli incelemeleri yapacak ve sınava hak kazanan işçiler, yine 5 farklı sınav türünden birine göre sınavdan geçirilecek. Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esas olacak. Ancak yerel yönetimlerde sınav sorularını valilikler belirleyecek. Valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, işçilerin yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanan sorular sınav kurulları gönderilecek. Sınav kurulları, işçilere yöneltecekleri soruları, bu sorulardan içinden seçecek. 

Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 almak yeterli olacak. Ancak uygulamalı ve/veya sözlü sınavlarda işçiler sınav kurulu tarafından başarılı ya da başarısız sayılacak. Başarısız sayılan işçiler, şirketlere geçirilmeyecek. 

Hak kazanan işçiler, feragatname ve sulh sözleşmesi sunacak. İşçiler mevcut hak ve ücretleriyle toplu olarak şirketlere geçirilirken, gelecekteki hak ve ücretleri yine Yüksek Hakem Kurulu’nun karara bağladığı toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek. 

Yerel yönetimlerde 1 yıldan az süreli ihalelerde çalıştırılan işçiler de hak kazandıkları takdirde, yine son ihalelerindeki çalışma süresi ile sınırlı olmak üzere şirketlerde işçi statüsünde geçici olarak istihdam edilecek. 

İşlem süre tarih aralığı açıklama

Başvuru 10 gün | 2 Ocak 2018 – 11 Ocak 2018  | Zorunlu

Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı 40 gün | 12 Ocak 2018- 20 Şubat 2018 | Tavsiye

İlana İtiraz 3 gün | 21 Mart 2018 -23 Mart 2018 | Tavsiye

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 gün | 24 Şubat 2018 - 2 Mart 2018 | Tavsiye

Sınavın Gerçekleştirilmesi 20 gün | 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 | Tavsiye

Sınav Kuruluna/Sınav İtiraz Komisyonuna İtiraz 4 gün | 23 Mart 2018- 26 Mart 2018 | Tavsiye

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 5 gün | 27 Mart 2018 – 31 Mart 2018 | Tavsiye

Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna/İşçi Statüsüne Geçirilmeleri İçin Son Gün 2 Nisan 2018