Gündem

SEÇİMDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A)

25 Mart 2011 17:26

-SEÇİMDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Genel seçimlerde alınacak güvenlik önlemleri ile dikkat edilmesi istenen hususları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliğine ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderildi. İçişleri Bakanı Osman Güneş imzalı genelge, 12 Haziran Pazar günü yapılacak seçimin huzur ve güven içinde yapılmasının temini amacıyla seçimden önce, seçim günü ve seçimden sonra alınacak güvenlik önlemlerini içeriyor.  Seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için il ve ilçe seçim kurulları tarafından alınan ve yayınlanan kararların titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirilen genelgeye göre, valiler tarafından illerde seçim güvenliği toplantıları yapılarak, il ve ilçelerin seçimle ilgili istek ve ihtiyaçları tespit edilerek, imkanlar ölçüsünde karşılanacak.  Seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, görev alanları ve sorumlular yazılı olarak planlanacak, güvenlik tedbirleri planlanırken gerekiyorsa komşu illerle koordinasyon sağlanacak. 12 Haziran'daki seçimde 298 sayılı Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ilk kez uygulanacağı anımsatılan genelgede, başta güvenlik güçleri olmak üzere seçimde görev alacak personelin seçimle ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararları ve uygulamaya ilişkin hususları kapsayacak şekilde hizmet için eğitime tabi tutulmalarının sağlanması istendi. Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak, siyasi partilerin ve adayların herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, kanunlar çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmaları ve seçmenlerin oylarını serbestçe kullanmaları için gerekli tedbirler alacak. Seçim döneminde propaganda amacıyla kullanılan malzemelerin görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması için 298 sayılı Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak ve bu çerçevede yerel yönetimler ve siyasilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak. Açılan seçim bürolarından yapılacak sesli propagandalar ile araçlardan hoparlörle yapılacak propagandalarda halkın huzur ve rahatını bozmamak için 298 sayılı Kanun'un 56. maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuatın gürültü ile ilgili hükümleri uygulanacak. Seçim döneminde seçimlere gölge düşürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, psikolojik baskı amacıyla kitlesel eylemlere başvurma gibi faaliyetlere karşı elde edilecek istihbarat bilgileri ışığında gerekli tedbirler alınacak. -OY VERME GÜNÜ ALINACAK TEDBİRLER- Genelgede, oy verme gününde alınması gereken tedbirler arasında, siyasi partilerin genel başkanları ve yöneticileri ile Başbakan ve bakanların katılacakları toplantılar ve gezilerde güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınması ve tedbirlere titizlikle uyulması istendi.  Sandık seçmen listeleri bulunduğu yerlerde korunacak, askıdan indirilinceye kadar çalınmaması ve tahrip edilmemesi için gerekli tedbirler alınacak, seçim kurulu başkanlıkları ile koordinasyon içinde, ön seçim yapılacak yerlerde güvenlik sağlanacak. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarını basıldığı yerlerde ve basılmış pusulaların seçim kurullarına intikali sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak, eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecek.  Sandık alanlarına gidiş ve geliş yollarında ve sandık bölgesinde çıkabilecek olaylar için önceden planlanmış tedbirlerin tümü ve özellikle çıkarılacak motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları her sandığın durumu ayrı ayrı ele alınarak gözden geçirilecek ve seçimin güvenliğini engelleyecek her türlü davranışı anında önleyecek ve etkisiz hale getirecek şekilde tedbirler alınacak. 298 sayılı Kanun'un ''Yasaklar ve Sandık Başı Düzeni'' başlığı altında bulunan madde hükümleri üzerinde önemle durularak görevliler uyarılacak, görevlerin yerine getirilmesinde ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında seçme ve seçilme hakkını zedeleyebilecek hareketlere meydan verilmeyecek. Sandık bölgesinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili gerekli tedbirler titizlikle planlanacak, bu bölgelerde görevlendirilecek kolluk güçlerinin listeleri ilçe seçim kurullarına önceden bildirilecek, sandık alanında sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamayacağı hükmü doğrultusunda işlem yapılacak. -SEÇİMDEN SONRA ALINACAK TEDBİRLER- Genelgede, seçimden sonra alınacak tedbirler de şöyle sıralandı: ''Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla iş birliği yapılarak, elektrik arızasına karşı gerekli tedbirler önceden alınacak, özellikle oy verme gününde sürekli bakım ve tamir için ekipler hazır bulundurulacak. Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbaların ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli bir şekilde güzergâhta güvenlik tedbirlerini alacak ve bu tedbirler önceden planlanarak, sandıkların güvenlik içerisinde nakilleri sağlanacak. Kırsal alandaki seçim sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına ulaşması için güzergahta jandarma teşkilatınca alınacak tedbirlere ilaveten, emniyet teşkilatınca da asayiş ve trafik yönünden gereken tedbirler alınacak. Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, 298 sayılı Kanunun 107. maddesine uygun olarak sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte, gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerden de yararlanılmak suretiyle ilçe seçim kurullarına intikal ettirilecek.

ETİKETLER

haber