Spor

Özdemir: Fenerbahçe CAS kararıyla 15 yıl geriye gitti

Ni­hat Öz­demir: Hem ma­ne­vi açı­dan hem de eko­no­mik açı­dan ku­lüp, 15 yıl ge­ri­de kal­mış­tır. Çok bü­yük bir hak­sız­lık var or­ta­da. CA­S’­ın al­dı­ğı ka­rar, bü­yük et­ki­le­ri olan bir ka­rar

07 Eylül 2013 12:41

Son yıl­la­rda adı­nı bü­yük iha­le ve özel­leş­tir­me­ler­de sık sık du­yu­ran Li­mak Şir­ket­ler Gru­bu­’nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Fe­ner­bah­çe­’nin es­ki İkin­ci Başkanı Ni­hat Öz­demir, Fenerbahçe’nin son verilen CAS kararıyla her açıdan yıprandığını belirtti. Özdemir, “Fenerbahçe neredeyse 15 yıl geriye gitti. Ekonomik açıdan da kulüp büyük sıkıntıya girdi” dedi.

Bugün gazetesinden Perihan Çakıroğlu’na konuşan Özdemir hem Fenerbahçe’ye verilen cezayı, hem de Li­mak Şir­ket­ler Gru­bu’nun projelerini anlattı. Nihat Özdemir röportajı şöyle:


Ni­hat Öz­de­mir ile Li­mak Şir­ket­ler Gru­bu­’nun bu­gün­le­re ge­liş öy­kü­sü­ne bak­tı­ğı­mız­da son 35 yıl­da üç önem­li ev­re gö­ze çar­pı­yor. 1970’le­rin ikin­ci ya­rı­sın­da Li­mak İn­şa­at ola­rak ku­ru­lan fir­ma, 1980’li yıl­lar­da Tur­gut Öza­l’­ın viz­yo­nuy­la bü­tün­le­şe­rek in­şa­at ya­nın­da tu­riz­me de gi­re­rek bü­yü­yüp ge­liş­ti. İki­si de ma­ki­ne mü­hen­di­si olan ku­ru­cu­lar Ni­hat Öz­de­mir ve Se­za­i Ba­cak­sız, yük­se­liş mer­di­ven­le­ri­ni ay­nı da­va­ya inan­mış iki sı­kı ar­ka­daş ola­rak çık­tı­lar.

 

Yeni meydanla dorukta

 

1990’lı yıl­lar, on­lar için ça­lış­tık­la­rı alan­lar­da ser­ma­ye bi­ri­kim­le­ri­ni sağ­la­ma al­ma dö­ne­miy­di. 2000’li yıl­lar bü­yük pro­je­ler, bü­yük özel­leş­tir­me­ler ve ye­ni alan­la­ra gir­me dö­ne­mi ol­du. Ni­te­kim, uy­gu­la­dık­la­rı stra­te­ji­ler­le AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın “Bü­yük Tür­ki­ye­” viz­yo­nu eş­leş­ti ve ek­tik­le­ri to­hum­la­rın mey­ve­le­ri­ni top­la­ma­ya baş­la­dı­lar.  Bü­yük öl­çek­li iş­ler­de Li­mak adı sü­rek­li öne çık­tı. Ve İs­tan­bu­l’­a ya­pı­la­cak 3’ün­cü ha­va­ala­nı iha­le­si­ni or­tak­la­rıy­la alın­ca da do­ru­ğa ulaş­tı. As­lın­da Ni­hat Öz­de­mi­r’­in Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­ne gö­nül ver­me­si ve yö­ne­tim­de ikin­ci adam­lı­ğa ka­dar çık­ma­sı­nın da adı­nın ün­len­me­sin­de önem­li pa­yı ol­du.

 

İkin­ci ne­sil dev­re­de

 

Li­mak adı­nın il­ginç bir öy­kü­sü var. Öz­de­mir ile Ba­cak­sız, 28 ya­şın­da şir­ket kur­ma­ya ka­rar ve­rin­ce isim arı­yor­lar. Ken­di­le­ri­ne “dal­lı gül­lü isim koy­ma­yı­n” di­yen me­mu­ru din­le­yip, li­der söz­cü­ğü­nün “Li­”si­ni alıp ma­ki­ne ke­li­me­si­nin ön he­ce­si “Ma­k”­ın önü­ne ko­ya­rak, “Li­ma­k” ya­pı­yor­lar.  Li­mak, yıl­lar­la bir­lik­te bü­yü­dük­çe  iki or­tak iş alan­la­rı­nı da pay­laş­ma­ya ka­rar ve­ri­yor. Öz­de­mir, çi­men­to ve ener­ji iş­le­rin­den so­rum­lu, Se­za­i Ba­cak­sız da ha­vali­man­la­rı ve tu­riz­mi üst­le­ni­yor. İn­şa­at iş­le­ri­ni de bö­lü­şü­yor­lar.

Bu ara­da ço­cuk­la­rı da iş­ler­le bir­lik­te bü­yü­yor. Öz­de­mi­r’­in kı­zı Eb­ru Öz­de­mir, iş ge­liş­tir­me ile iha­le iş­le­rin­den so­rum­lu olu­yor. Kar­de­şi Ba­tu­han Öz­de­mir ise ener­ji­yi üst­le­ni­yor. Ba­cak­sı­z’­ın iki oğ­lun­dan Ser­han çi­men­to, Ser­dar ise in­şa­at, iş ge­liş­tir­me ve ha­va­cı­lık ala­nın­da ça­lı­şı­yor.

Li­ma­k’­ı bu­gün­le­re iki ai­le­nin ba­şa­rı­lı bir­lik­te­li­ği­nin ge­tir­di­ği­ni de söy­le­mek müm­kün. Gru­bun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’nı üst­le­nen Ni­hat Öz­de­mi­r’­i bu haf­ta­ki söy­le­şi­mi­ze ko­nuk al­dık ve il­ginç gün­cel ko­nu­la­rı ko­nuş­tuk.

 

Ba­na 3 aşk ye­ter

 

Ni­hat Bey, si­zin ha­ya­tı­nız­da önem­li aşk­lar var. Me­se­la Fe­ner­bah­çe, mem­le­ke­ti­niz Si­irt ve şim­di de dün­ya­nın en bü­yük ha­va­ala­nı­nı yap­mak. Bun­la­rın dı­şın­da ye­ni aşk­la­rı­nız ola­cak mı?

Bun­lar yet­mez mi? Ben­ce bu ka­da­rı ba­na yeter. Yıldırım, kon­gre ka­ra­rıy­la git­me­li.
 

Fe­ner­bah­çe­’nin son du­ru­mu­na ba­kar­sak Baş­kan Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın baş­kan­lı­ğı bı­rak­ma­sı ge­rek­mi­yor mu?

Ha­yır. Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın gi­dip git­me­ye­ce­ği­ne olan ka­ra­rı, an­cak ve an­cak Fe­ner­bah­çe kon­gre üye­le­ri ve­re­bi­lir. Çün­kü, 19 Ma­yıs 2012’de ya­pı­lan Kon­gre­’de Fe­ner­bah­çe ta­ri­hi­nin en çok iş­ti­ra­kıy­la Yıl­dı­rım tek­rar se­çil­di. Üs­te­lik de ken­di­si ha­pis­te ol­du­ğu için ka­tı­la­ma­mış­tı. De­mek ki, bu ko­nu­da­ki ka­rar hiç kim­se­nin de­ğil, sa­de­ce ve sa­de­ce Fe­ner­bah­çe kon­gre üye­le­ri­nin­dir. Onun için kon­gre üye­le­ri, kon­gre gü­nü ve gü­nün­den ev­vel or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı ka­rar ve yol­la bu sü­re­ci at­la­ta­bi­lir­ler.
 

Fe­ner­bah­çe, CAS ka­ra­rıy­la ta­bi­i ki bir ya­ra al­dı de­ğil mi?

2011’in 3 Tem­mu­z’­un­dan bu ya­na 2 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık. Ve çok önem­li gün­ler­le at­lat­tık. Fe­ner­bah­çe öy­le bü­yük bir çı­nar ki, ha­la ayak­ta, ha­la güç­lü. Kad­ro­suy­la büt­çe­siy­le ha­la ayak­ta. Ve Türk fut­bo­lu, Türk spo­ru için çok önem­li bir var­lık. Onun için Fe­ner­bah­çe­’nin de­ğe­ri­ni her­kes bil­me­li­dir. Eğer Fe­ner­bah­çe kay­be­der­se Türk fut­bo­lu kay­be­der. Bu­nu açık­ça söy­lü­yo­rum.

 

Atatürk Havalimanı çalışanları bize gelmek istiyor

 

Yeni ha­va­li­ma­nı için yep­ye­ni bir kad­ro mu ku­ru­yor­su­nuz?

Şu an­da yep­ye­ni bir ya­pı oluş­tu­ru­yo­ruz. Tür­ki­ye ha­vali­man­la­rında önemli me­sa­fe kay­det­ti. Ata­türk Ha­vali­ma­nı gi­bi çok önem­li bir mey­dan var önü­müz­de. Ora­da çok iyi ye­tiş­miş in­san gü­cü var. O mey­dan ka­pa­na­ca­ğı için in­san­lar bize başvuruyor. Ye­ni mey­dan­da gö­rev al­mak istiyorlar. Şu aşamada hep­si­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Bu in­san­la­rı da ye­ni ha­vali­ma­nın­da gö­rev­len­di­re­ce­ğiz. Ancak ne kadar kişiyi alacağımız henüz belli olmadı.

 

CAS, kulübün ekonomisini kötü etkiledi

 

CAS kararı kulübün, eko­no­misini nasıl etkiledi?

Eğer bu olay­lar ol­ma­say­dı Fe­ner­bah­çe bu­gün bu­lun­du­ğu nok­ta­dan 15 yıl da­ha ile­ri­de olur­du. Ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın CAS’ın son ka­rarıyla 15 yıl ge­ri­ye git­ti. Hem ma­ne­vi açı­dan hem de eko­no­mik açı­dan ku­lüp, 15 yıl ge­ri­de kal­mış­tır. Çok bü­yük bir hak­sız­lık var or­ta­da. CA­S’­ın al­dı­ğı ka­rar, bü­yük et­ki­le­ri olan bir ka­rar. Fe­ner­bah­çe, git­me­si ge­re­ken 2011-2012 Şam­pi­yon­lar Li­gi­’ne gi­de­me­miş­tir. Al­mış ol­du­ğu ce­za da sa­yıl­ma­dı. Ted­bir­siz­lik ol­du.

 

Be­şik­taş ve Trab­zon için ne­ler dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Ta­bi­i ki, Be­şik­ta­ş’­ın al­mış ol­du­ğu ce­za da Fe­ner­bah­çe ka­dar be­ni üz­müş­tür. Ol­ma­ma­sı ge­re­kir­di, o da ol­muş­tur. O da Be­şik­taş ta­ra­fı­na bü­yük za­rar­lar ver­miş­tir, ta­raf­ta­rı da üzül­müş­tür. Mad­di ka­yıp­la­rı ol­muş­tur. Keş­ke ol­ma­say­dı.

 

90 milyarlık çukura küresel ÇED alıyoruz

 

En çarpıcı projeniz 3’ün havalimanını konuşalım. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, “90 milyar liraya bir çukuru sattık” dedi. Bu sözler için neler düşündünüz?

İhaleyi aldığımızda verdiğimiz rakamın ölçüsündeyiz. Rakiplerimizle aramızda fazla bir fiyat farkı yoktu. Onun için ihaleyi ekonomik ve fizibil şartlarda aldığımızı kabul ediyoruz.
 

O çukuru nasıl dolduracaksınız?

Çok güzel şeyler yapacağız orada. Çevreye saygılı, çevre yönünden hiçbir masraftan kaçınmayan bir yol izleyeceğiz.
 

Çok ağaç kesecek misiniz?

Kesmemek için uğraşacağız. Bu havalimanını en çevreye saygılı yere yapmak için çalışmalar sürüyor. Uluslararası bir firmayı görevlendirdik. Uluslararası ÇED kriterlerini uygulayacağız.
 

Bu kuruluşun adını verir misiniz?

Şu anda söyleyemem.  Türkiye’den de dünyadan da hiç kimsenin itirazı olmayacak. İddialıyız, söz veriyorum kimseden hiçbir çevre kuruluşundan tepki gelmeyecek.
 

En çok harcamayı çevre için mi yapacaksınız?

Evet, aynen öyle. Çevreyle ilgili hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Çalışmalar devam ediyor, herkesin mutlu olacağı bir meydan yapacağız.

 

İlk 50'ye girmek büyük başarı

 

Büyük holdingler sıralamasında ilk kaçtasınız?

Toplam konsolide olarak baktığımız zaman ilk 50’nin içindeyiz diyebilirim. Konsolide demek, bütün sektörlerdeki gelirlerimizi, aktiflerimizi birleştirdiğimiz zaman Türkiye’nin ilk 50’si içinde bulunduğumuzu söyleyebilirim.
 


Ben sizin ilk 20’lere yükseldiğinizi tahmin ediyordum?

Hayır.  Ben ilk 50’nin içine girmeyi çok büyük başarı olarak görüyorum.

 

Barış sağlanırsa Türkiye başarı kazanır

 

Ba­rış sü­re­ci sizce nereye gidiyor?

Tür­ki­ye­, ba­rış sü­re­ci­nin so­na er­me­siy­le çok önem­li bir nok­ta­yı ge­ri­de bı­rak­mış olacak. Bir an ön­ce bu­nu yap­ma­mız ge­rek­li. Sü­re­ci­ son­lan­dı­rır­sak önem­li bir me­sa­fe katederiz.
 

Ya­nı başı­mız­da iç sa­vaş­lar sü­rer­ken bu­nu ba­şa­ra­bi­le­cek mi­yiz?

Eğer bu­nu ba­şa­ra­bi­lir­sek, ba­rış sü­re­ci­ni son­lan­dı­ra­bi­lir­sek ben­ce çok bü­yük bir ba­şa­rı ola­cak­tır.

 

Güneş enerjisine gireceğiz

 

Yeni dönemde yeni projeleriniz var mı?

Biliyorsunuz özelleştirme süreci devam etmekte, enerjide çok büyük yatırımlar istenmekte. Madencilikte de yatırımlara ihtiyaç var.
 

Madenciliğe girecek misiniz mesela?

Çimentonun bir tarafı da madenciliktir. Türkiye’de ve dışarıda bu işe girmeyi düşünebiliriz.
 

Güneş enerjisi, sizin son zamanlardaki gözdeniz. Bu alana da girecek misiniz?

Güneş enerjisinde Türkiye’nin bulunduğu kuşak açısından çok önemli bir şansımız var. Sıra ona geldi. Önemli bir kaynak, bu yatırımlar hızla yapılmalı.
 

Peki siz güneşe girecek misiniz? Mesela lisans aldınız mı?

Biz de güneşle ilgiliyiz. Lisans için mühim müracaatlarımızı yaptık.