Ekonomi

MÜTEAHHİTLERE YASAKLILIK UYGULAMASI GELİYOR ANKARA (A.A)

16 Aralık 2010 14:10

-MÜTEAHHİTLERE YASAKLILIK UYGULAMASI GELİYOR ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, belirlenen koşulları sağlamayan yapı müteahhitlerine yönelik ''yasaklılık'' uygulaması getiriyor. Bakanlığın Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenmesiyle ilgili iki unsur bugün itibariyle, yönetmeliğin geri kalanı ise 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek teknik elemanları ve yetki belgeli ustaları kapsıyor. Yönetmeliğe göre, yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esas olacak. Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmayacak. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve 5 yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilecek. Yapı müteahhidi, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli inşaat ve iş organizasyonunu sağlayacak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri alacak, uygulayacak ve uygulatacak. Yapı müteahhidi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek, uygulamak ve uygulatmaktan sorumlu olacak. Yapı müteahhidinin yapım işine dair görevi, yapım sözleşmesiyle başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınmasıyla son bulacak. Buna göre yapı kullanma izin belgesinin alınması da müteahhitin sorumluluk kapsamında yer alacak. Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmak ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlü olacak. -YASAKLILIK UYGULAMASI- Yönetmelikle, yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuru esasları ve yetki belgesi numarasının nasıl verileceğine ilişkin esasları belirlendi. Yönetmelikte, yetki belgesi numarasının Bakanlıkça iptal edileceği koşullar ve süreler şöyle sıralandı: - Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunda verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde 5 yıl, yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde 10 yıl, bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde 1 yıl. Yönetmeliğe göre, yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar 3 defa idari para cezası alması halinde yapı müteahhidinin kaydı, Bakanlıkça olumsuz kabul edilecek. -VERGİ VE SİGORTA PRİM BORÇLARINA ÖDEMEYENLER- Yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarası 1 yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilecek. Bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi numarası verilmeyecek. Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak girişim olması halinde ortaklarının tamamı ve şirket müdür veya müdürleri, sermaye şirketi olması halinde ise şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale gelecek. Yasaklılık süresince bunlara yeni yetki belgesi numarası verilmeyecek. Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin yasaklılık durumu ve yetki belgesi numarasına ilişkin iptal süresi, Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenemeyecek. -SÜREÇ SONUNDA BAŞVURU YAPILACAK- Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresinin sona ermesi veya iptalin gerekçesi olan sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi halinde, dilekçeyle Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne başvurup iptalin kaldırılmasını ve yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilmesini talep edebilecek. Müdürlük, talebi inceleyerek, yasaklılık süresinin dolduğu veya iptalin gerekçesi olan sorumluluklarının gereğini yerine getirdiği anlaşılan yapı müteahhidinin yetki belgesi numarasına ilişkin iptalin kaldırılmasını elektronik ortamda Bakanlığa bildirecek. İptalin kaldırılmasının Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde önceki numaranın kullanılmasına elektronik ortamda izin verilecek, yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlükçe müracaat sahibine bildirilecek.