Gündem

'Meclis İç Tüzüğü, 4 bakan için yeniden soruşturma komisyonu kurmaya izin veriyor'

CHP'li Kart: Soruşturma 4 bakanla sınırlı kalmayacak, bu işin yukarıya tırmanması kaçınılmaz

14 Haziran 2015 21:00

CHP’nin geçen yasama döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda görev yapan ismi hukukçu Atilla Kart, Anayasa ve İç Tüzük’ün ilgili maddelerinin AKP’nin dört eski bakanıyla ilgili yeniden Meclis Soruşturma Komisyonu kurulabileceğini öngördüğünü söyledi. TBMM Başkanlık Divanı oluştuktan sonra 55 milletvekilinin imzasıyla Soruşturma Önergesi verilebileceğini söyleyen Kart, MİT tırlarıyla ilgili çıkan son bulgular ışığında daha önceki bilgi, belgelerle derli toplu bir önerge hazırlanacağını belirtti.

Kart, T24’e yaptığı değerlendirmede, Anayasa’nın 100, iç tüzüğün 107. Maddesi uyarınca dört eski bakan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ile Muammer Güler hakkında yeni bir soruşturma komisyonu kurulacağını söyledi. 24. Dönemdeki Soruşturma Komisyonunun yargılama aşamasına gelemediğini, hükümetin doğrudan müdahalesi ile soruşturmanın sonuçsuz kaldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında, AKP’nin karar mekanizmalarında ciddi tartışmaların yaşandığının o dönemde kamuoyuna yansıdığını da ifade eden Kart, “ Yargılama yapılamadığı için Ortada maddi anlamda kesin bir hüküm söz konusu değil. Takipsizlik kararı kesin hüküm niteliğinde değildir” diye konuştu.

 Maddi anlamda kesin hüküm olmadı. Yargılama yapılmadı. Bir soruşturma yapıldı soruşturma yargılama anlamına gelmez” diyen Kart, yeni yasama döneminde milletvekillerin hür iradeleriyle Yüce Divan kararı çıkabileceğini ifade etti

 Bülent Arınç’ın Meclis Soruşturma Komisyonuyla ilgili partilerin gurup kararı alamayacakları açıklamasına dikkat çeken Kart, “ Elbette siyasi partiler gurup kararı alamaz. Arınç, klasik tavrıyla yine ‘karartma’ ve 17-25 Aralık süreçlerini zamana yayma değerlendirmeleri yapıyor. Hem nalına hem mıhına değerlendirmeler yapıyor. 17- 25 Aralık süreci hakkında yeniden süreç başlarsa onlarda biliyor ki dışarıdan müdahale dönemi bitti. Bu iş 4 bakanla sınırlı kalmayacak onlarda biliyor. AKP ve Arınç’ın korkusu buradan kaynaklanıyor. Bu işin yukarıya tırmanması kaçınılmazdır”.

 

Anayasa ve İç Tüzük ne diyor?

Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne göre, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebiliyor

Anayasa ve iç tüzüğün ilgili maddeleri şöyle:

Meclis soruşturması

MADDE 100- (Değişik: 3/10/2001-4709/31 md.) Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/31 md.) Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.

(Değişik: 3/10/2001-4709/31 md.) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.