Ekonomi

Mahkemeden 'Akademisyenler ücretsiz izine çıkarılamaz' kararı

Prof. Dr. Levent Sevgi kendisi ve 162 arkadaşının ücretsiz izne çıkarıldığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandığını duyurdu

25 Şubat 2022 14:55

Elektromanyetik Mühendisi eski Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Sevgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akademisyenlerin ücretsiz izine çıkarılmasına yönelik açtığı davayı kazandığını duyurdu.

İstanbul Okan Üniversitesi'nin kendisi ve 162 arkadaşını 11 Mayıs 2020 tarihli kararla "ücretsiz izine" çıkardığını ifade eden Sevgi, söz konusu kararı mahkemeye taşıdı. Sevgi Facebook hesabından yaptığı paylaşımla süreci şöyle aktardı:

"Bu çok önemli, tüm üniversiteleri, tüm akademisyenleri, gençlerimizin / ülkenin geleceğini ilgilendiren, ümitlendiren tarihsel kararın kısa tarihçesi şöyle:

-İstanbul Okan Üniversitesi 11 Mayıs 2020 tarihli bir karar ile beni ve 162 akademisyeni ücretsiz izine çıkardı.

- "Akademisyenler ücretsiz izne çıkarılamaz" diyerek 15 Haziran 2020 tarihinde İstanbul 8. İdare Mahkemesinde dava açtım.

- İstanbul 8. İdare Mahkemesi 16 Haziran 2021 tarihinde davayı reddetti.

-Karara 23 Ağustos 2021 tarihinde bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinde itiraz ettim
 
-İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi 27 Ocak 2022 tarihinde oybirliği ile kesin olarak hem 8. İdare Mahkemesinin kararını KALDIRDI hem de İstanbul OKAN üniversitesinin ücretsiz izin işlemini iptal etti. "

Mahkeme 2547 sayılı kanunu gösterdi

İstanbul 7. İdare Dava Dairesi, karara ilişkin yaptığı açıklamada vakıf Üniversitelerinde mali ve idari konuların, devlet üniversitelerindekiyle farklı olmasının, vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personelin mesleki güvenceden yoksun kılınmasının sonucuna yol açmayacağı ifade edilerek şu açıklama yapıldı:
 
"Devlet, gerekse vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin, mesleki güvenceleri yönünden idare hukukuna tabi olduklarının kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin mesleki güvenceleri yönünden özel hukuk hükümlerine tabi olmaları Anayasa'ya uygun görülemez
 
2547 sayılı Kanuna tabi personelin mesleki güvencesine ilişkin çalışma esasları bakımından idari hizmet sözleşmesinin gerekleri uyarınca idare hukuku kurallarının uygulanmasının zorunlu olması karşısında; 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10. maddesi uygulanmak suretiyle davacının resen ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 16/06/2021 gün ve E:2020/873, K:2021/1021 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının resen ilgilisine iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45.maddesinin 6.fıkrası gereğince kararın taraflara tebliği için dosyanın ait olduğu mahkemesine gönderilmesine, aynı Kanun maddesi uyarınca kesin olarak 27/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." dendi.