Ekonomi

LPG TÜPLERİNE YENİ STANDART ANKARA (A.A)

20 Nisan 2011 13:38

-LPG TÜPLERİNE YENİ STANDART ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) tüplerinin kullanım sırasındaki muayene, deney, bakım, tamiri ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, TS 55 Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları İçin, EN 1442 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları-LPG İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kaynaklı Çelik Silindirler - Tasarım ve Kurulumu ve TS 55 EN 1442-Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Taşınabilir-Tekrar Doldurulabilir Çelikten, Kaynaklı-Tasarım ve İmalat standartlarına göre imal edilmiş sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerinin kullanım sırasındaki muayene, deney, bakım, tamiri ve denetlemesi ile ilgili usul ve esasları belirliyor. Söz konusu tebliğ, TS 5306-Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri standardının uygulanmasını ve LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı sahiplerinin standartlara ve teknik düzenlemelere uygun tüpleri muayene, tamir ve bakım faaliyetleri ile ilgili standardına göre üretilen kullanımdaki LPG tüplerinin muayene, deney, bakım ve tamirini yapacak işletmelere Yeterlilik Belgesi verilmesi, vize edilmesi ve bakanlık tarafından bu kuruluşların denetlenmesi işlemlerini kapsıyor. Tebliğe göre, LPG tüplerinin kullanım sırasındaki muayene, deney, bakım ve tamirine ilişkin işlemleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından mecburi uygulamaya konulan TS 5306 - Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri standardına göre yapılacak. Tebliğde, dolum tesislerinde muayene, deney, tamir - bakım işlemleri için bulundurulması gerekli ekipmanlar ile tamir işletmelerinde tamir işlemleri için bulundurulması gerekli ekipmanlar da belirtildi. Tebliğe göre, LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri İçin Yeterlilik Belgesi alacak işletmeler, belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ekinde bir dosyayla birlikte, faaliyette bulundukları ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edecek. İl Müdürlüğünün ön incelemesinin ardından işletmenin faaliyet alanına göre tebliğde belirtilen ekipmanların bulunup bulunmadığı yerinde inceleme yapılarak tespit edilecek. Bu ekipmanların varlığı ve işlerliğinin İl Müdürlüğü personeli tarafından tespiti yapıldıktan sonra ''LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgesi'' düzenlenecek veya vize edilecek. Söz konusu ekipmanların kontrolünde eksiklik belirlenmesi durumunda başvuru sahibine belge verilmeyecek. Belge tarihini takip eden iki yıl içerisinde kurum veya kuruluşlar vize yaptıracak. LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi sahibi işletmelerin faaliyet yerlerinde meydana gelecek adres değişikliği, dolum bakım ve tamir istasyonu sayısında ve belge kapsamında değişikliklerin olması durumunda konu, ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilecek. İl Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılacak. Yeterlilik Belgesi'nde gerekli tadiller yapılmadan iş yerinde faaliyete devam edilmeyecek. Tebliğde yer alan standartların tadil edilmesi veya değiştirilmesi durumunda, bu standartlar yerine geçen standartlar dikkate alınacak. Tebliğdeki, geçici maddeye göre, 23 Aralık 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından daha önce verilen ''LPG Tüplerinin Muayene, Deney ve Bakımı Yeterlilik Belgeleri'' vize bitim tarihine kadar geçerli olacak. Daha önce verilen ve geçerliliği devam etmekte olan ''LPG Tüplerinin Muayene, Deney ve Bakımı Yeterlilik Belgesine'' sahip olan tesisler için yeniden başvuru dosyası hazırlanmadan vize bitim tarihinde gerekli kontroller yapılarak yeni belge düzenlenecek veya vize yapılacak.

ETİKETLER

haber