Ekonomi

Kaçak işçi çalıştıranlara 5 yıl ihale cezası ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 13:00

-Kaçak işçi çalıştıranlara 5 yıl ihale cezası ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Kamu İhale Kanunu'nda, kayıt dışı işçi çalıştıran işveren ve şirketlerin beş yıl süreyle kamu ihalelerine giremeyeceklerine dair değişiklik yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kayıtlı ekonomiye geçiş süreciyle ekonominin rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra kamu finansman kaynaklarının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı 2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde güncelleyen hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi gelecek yıl da artırarak sürdürecek. Bu kapsamda, uygulamaların etkinliğinin artırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğini güçlendirilecek.  Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2012'de uygulayacağı politika önceliklerini ve alınacak tedbirleri belirledi. Buna göre, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar, 2011–2013 yıllarını kapsayan eylem planını kararlılıkla uygulayacak ve üçer aylık dönemlerle izleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor yayımlanacak.  Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergilendirmede mükellef hizmetlerini etkinleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde, mükelleflerin vergisel işlemlerde kullandığı beyanname, bildirim ve formlar gözden geçirilecek. Yürürlüğe giren elektronik fatura uygulamasının kullanımı genişletilecek ve bankacılık ödeme sistemleriyle entegrasyonu sağlanacak.  Fatura ve diğer belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesine imkan tanıyacak teknik ve hukuki altyapı oluşturulacak. Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları yevmiye defteri ve defter-i kebirin muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve iletilmesiyle ilgili standartlar belirlenecek, gerekli hukuki ve teknik altyapı hazırlanacak. Riskli mükelleflerin merkezden tespit edilerek incelemeye sevkinin nesnel kriterlere dayandırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ''Merkezi Risk Analizi Modeli'' etkin bir şekilde uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığının vergi inceleme kapasitesi geliştirilecek. Sürekli eğitim uygulamasıyla mevcut beşeri sermayenin niteliği artırılacak. Vergi inceleme standartları geliştirilerek incelemelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanacak.  -Kaçak işçi çalıştıranlarla mücadele- Kamu İhale Kanunu'nda, kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla, kayıt dışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenin, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yanı sıra ortakları ve onların ortak olduğu diğer şirketler de kamu ihalelerine beş yıl süreyle giremeyeceklerine dair değişiklik yapılacak. Ayrıca, akaryakıt başta olmak üzere; canlı hayvan, et, çay, şeker ve şeker mamulleri ve e-ticaret yoluyla yapılan kaçakçılıkla mücadelenin etkili bir şekilde sürdürülmesi amacıyla eylem planları hazırlanarak yürürlüğe konulacak. Bu doğrultuda, kaçakçılıkla mücadelede araç ve yöntemler geliştirilecek, kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek.

ETİKETLER

haber