Ekonomi

İZLENEN POLİTİKALARDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK ANKARA (A.A)

10 Ekim 2010 14:54

-İZLENEN POLİTİKALARDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Orta Vadeli Programda, kriz sonrası dönemde güçlü, sürdürülebilir ve istihdam yaratan büyümenin sağlanması için para, maliye ve gelirler politikalarının koordinasyon içerisinde yürütüleceği belirtildi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yürütülen çalışmaların sonuçlandırılmasıyla tamamlanan 2011-2013 yıllarını kapsayan DPT'nin hazırladığı Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Programın makroekonomik çerçevesi oluşturulurken; gelişmiş ülkelerin yavaş ve istikrarlı, gelişmekte olan ülkelerin ise daha hızlı bir ekonomik büyüme göstereceği; dünya ticaret hacmindeki artışın, uzun dönem ortalamasının bir miktar üzerinde seyredeceği; yükselen piyasa ekonomilerine net özel sermaye girişinin artacağı ve cari açığın finansmanında bir sorunla karşılaşılmayacağı; uluslararası mal ve ham petrol fiyatlarında aşırı yükselme olmayacağı varsayıldı.  Programa göre, ekonominin istihdam yaratma kapasitesini artıracak politikalara öncelik verilecek. Bu çerçevede, işgücü piyasası daha esnek hale getirilecek ve işgücünün niteliği artırılacaktır. Kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilecek; ihtiyaçlara cevap vermeyen, verimsiz faaliyet ve projeler tasfiye edilecek, böylece kamu kaynağının ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanımı sağlanarak mali alan oluşturulacak. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak. Programda, kamunun elektrik dağıtımı ve şeker üretimi alanlarından tamamen çekilmesi; elektrik üretimi, telekomünikasyon, liman, otoyol ve köprü işletmeciliğindeki payının ise azaltılması hedeflendi. Para politikası, 2011–2013 döneminde de enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek. Para politikasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak. Bu amaç doğrultusunda temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranları kullanılmaya devam edilecek. Kısa vadeli faiz oranı dışındaki para politikası araçları, önümüzdeki dönemde de para politikasının etkinliğini artırmak ve ekonomiye dair riskleri azaltmak amacıyla kullanılabilecek. Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı güncellenecek. Söz konusu Plan kapsamında kayıtdışılığa karşı kurumsal ve toplumsal mutabakat güçlendirilerek kayıt içi faaliyetler özendirilecek, denetim kapasitesi artırılacak, yaptırımların etkinliği artırılmak üzere gözden geçirilecek. Finans sektöründe güven ve istikrar güçlendirilecek ve sektörün uluslararası rekabet gücü artırılacak. TCDD’nin hizmet kalitesi artırılacak, hızlı trenle yolcu taşımacılığı yaygınlaştırılacak. Demiryolu taşımacılığının sektör içindeki payını artırmak ve TCDD’nin kamu üzerindeki mali yükünü azaltmak amacıyla, demiryolu sektörü ve TCDD yeniden yapılandırılacak. Bu arada, 2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ve Hazırlama Rehberi ile ilgili Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi de Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilmesi hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması esas alınacak.