Ekonomi

İMKB YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A)

12 Ağustos 2010 14:45

-İMKB YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A) - 12.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası üyelerinin işlem limiti, menkul kıymet, işlemin valörü ve piyasa volatilitesi dikkate alınarak Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenecek  Sermaya Piyasası Kurulu'nun (SPK) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik uyarınca, piyasa üyeleri, Borsa tarafından belirlenen ''işlem yapabilme limitini'' aşmamak koşuluyla, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının menkul kıymet, işlemin valörü ve piyasa volatilitesi dikkate alınarak Borsa Yönetim Kurulunca belirlenecek misli kadar işlem yapabilecek. Önceden, piyasa üyeleri, Borsa tarafından belirlenen işlem yapabilme limitini aşmamak koşuluyla, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının 20 misli işlem yapabiliyordu.  Net işlem limiti karşılığının tekabül ettiği işlem limiti, piyasada güvenin korunması için gerekli hallerde genel olarak veya üye bazında Borsa Başkanlığı tarafından değiştirilebilecek. Ancak, yüzde 100 ilave işlem limiti karşılığı yatırılması halinde, işlem yapabilme limiti üç misline kadar yükseltilebilecek. İşlem limiti üst sınırı ile işlem limiti karşılıklarına ilişkin esasları Borsa Yönetim Kurulu belirleyecek. Tahvil ve Bono Piyasası alım satım sistemine iletilen teklif ve taleplerden, doğrudan alım emirlerinde en yüksek fiyatlı/en düşük oranlı emirler, doğrudan satım emirlerinde en düşük fiyatlı/en yüksek oranlı emirler; repo emirlerinde oranı en yüksek olan emirler, ters repo emirlerinde oranı en düşük olan emirler; repo ters repo işlemine konu olacak menkul kıymetin belirli olması halinde ise aynı oranlı repo emirlerinde en düşük menkul kıymet fiyatına sahip emirler, aynı oranlı ters repo emirlerinde en yüksek menkul kıymet fiyatına sahip emirler belirlenerek piyasa katılımcılarına anında iletilecek. En iyi talep ya da tekliften işlem yapılması halinde, sonraki bekleyen en iyi teklif/teklifler ya da talep/talepler otomatik olarak ekrana gelecek.  Borsa Yönetim Kurulu tarafından, menkul kıymete ve piyasasına ilişkin özellikler dikkate alınarak ''çok fiyat sürekli müzayede'' dışındaki işlem yöntemlerinin kullanılmasına karar verilebilecek.  ''Repo-ters repo işlemlerinde her bir üye bir alış ve bir satış yapmış sayılır ve Borsa payı hesabı buna göre yapılır'' cümlesi metinden çıkarıldı.  -KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile de kotasyon şartları ve işlemleri kolaylaştırıldı.  Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin, yatırım ortaklıklarına ait menkul kıymetler hariç olmak üzere, Borsa kotiçi pazarlarında işlem görebilmesi için, hisse senetleri halka arz olunmuş anonim ortaklık statüsü için Kanunda belirtilen ortak sayısından az olmamak üzere; en az 250 gerçek ve tüzel kişiye satıldığının belgelenmesi gerekiyor. Yatırım ortaklıkları dışında, diğer ortaklıkların satışa sunulan menkul kıymetlerinden, halka arz sonrası ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin yüzde 5'i ve üzerine tekabül eden nominal tutarda pay satın alan gerçek ve tüzel kişiler, kurumsal yatırımcılar hariç olmak üzere, pay sahibi sayısının hesabında; bu kişilerin satın aldıkları paylar ise halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının hesabında dikkate alınmayacak. Bu menkul kıymetlerin Borsa'da satış yöntemiyle satılmış olması halinde pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınacak.  Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belgeler ile ilave kotasyon bilgi formu dışında diğer bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmeksizin ve yönetmelikte yer alan kotasyon şartları aranmaksızın Borsa kotuna alınacak. Sermaye artırımının tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicili Tescil Belgesi, alındıktan sonra ilave kotasyon bilgi formu ile birlikte 7 iş günü içerisinde Borsa'ya gönderilecek. Önceden bu süre 2 gündü.  Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın son bilanço aktif toplamının en az yüzde 15'inin sermaye olarak tahsisi suretiyle kısmi bölünme yoluyla yeni bir ortaklık kurulması halinde, kotta bulunan ortaklığın son 3 yıldır faaliyette bulunması; son 2 yıla ilişkin mali tablolarına göre vergi öncesi kar elde etmesi; yeni kurulan ortaklığın sermayesinin asgari yüzde 51'ine sahip olunması ve ayni sermaye olarak tahsis edilen aktiflerin Borsa kotunda bulunan ortaklığın üretim ve faaliyetleri ile ilgili olması kaydıyla, bu ortaklıkların durumu gösteren belgelerle başvurmaları üzerine, yeni kurulan ortaklık için faaliyet süresi ve karlılığa ilişkin kotasyon koşulları aranmayacak.  Hisse senetleri Borsa pazarlarında işlem gören ortaklıkların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye olarak konulması suretiyle mevcut ortaklık yapısı korunarak kısmi bölünme yoluyla yeni bir ortaklık kurulması halinde, kurulacak yeni ortaklığın hisse senetlerinin kotasyonunda faaliyet süresi ve karlılığa ilişkin koşullar aranmayacak ve bu ortaklık hisse senetleri Borsa Yönetim Kurulu'nca alınacak kararla koşullarını sağladığı pazarda işlem görecek. Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahviller; Müsteşarlığın ihraca ilişkin yazılı bildirimi üzerine ihraç tutarının Hazine hesaplarına girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınarak Borsada işleme açılacak. Bu kapsamdaki tahvil ihraçlarının kotasyon işlemi, takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulacak.  Nominal değeri olmayan menkul kıymetler için, kota alma ücretinin hesaplanma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca belirlenecek ve SPK'nın onayı ile yürürlüğe girecek.  -BORSA KOTUNDAN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER  Yönetmelik ile borsa kotundan çıkarılmayı gerektiren uygulamalar da yeniden belirlendi. Buna göre, kamunun aydınlatılması düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bilgi, belge ve açıklama gönderilmesine ilişkin usul ve esaslara uyulmaması, özel durum açıklaması yapılmasının gerekli olduğu durumlarda kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgi, belge ve açıklama gönderilmemesi durumunda, borsa kotundan sürekli veya geçici olarak çıkarılabilecek. Yönetim Kurulu, kottan çıkarma kararını vermeden önce ilgili ortaklığı durumu düzeltmesi için uyarabilecek veya süre verebilecek.  ''Ortaklığın Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle faaliyetlerinin 3 aydan uzun bir süre için durdurulmuş olması'',  ''Ortaklığın iflasına karar verilmiş olması ya da tasfiye veya süre dolma gibi herhangi bir nedenle sona ermesi'', ''Her türlü yangın, doğal afetler, harp hali, terör faaliyetleri ve diğer nedenlerle üretim faktörlerinin 2/3 ünün faaliyetten çıkması ve/veya benzeri nedenlerle ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek gelişmelerin yaşanması'', ''Menkul kıymetin piyasa değerinin, nominal değerinin çok altına düşmesi veya halka açık paylarının piyasa değeri, işlem hacmi ya da işlem sıklığının genel ortalamaların çok altına inmesi veya işlem görmesinin sürekli ya da geçici olarak durdurulması'' durumlarında da kotasyondan çıkarılma ile ilgili hükümler uygulanacak.