Ekonomi

Hurda ve çalıntı araçlarda vergi ve cezalar siliniyor

Vatandaşların 30 Haziran’a kadar bağlı oldukları vergi dairesine başvurması ve yıl sonuna kadar ilgili yerlere araçlarını teslim etmesi gerekiyor.

19 Mart 2009 02:00

Hurda ve belli tarih aralığında çalınan araçların motorlu taşıtlar vergisi ve cezalarının silinmesi için uygulamadan yararlanacakların 30 Haziran’a kadar bağlı oldukları vergi dairesine başvurması ve yıl sonuna kadar ilgili yerlere araçlarını teslim etmesi gerekiyor.

Maliye Bakanlığı, 5838 sayılı Kanun ile getirilen trafik sicilinde kayıt ve tescili bulunan 1979 veya daha eski motorlu taşıtların kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idareleri ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslimi durumunda, 31 Aralık 2009 tarihine kadarki motorlu taşıtlar vergisi ve cezalarının silinmesi, aynı şekilde 5 Temmuz 2003 öncesi çalınan ve hala bulunmamış olan taşıtların da vergi ve trafik para cezalarının vergi dairelerince terkinine ilişkin esas ve usulleri belirledi.

Bu amaçla hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağına göre, uygulamadan, trafik sicilinde adlarına kayıtlı 1979 veya daha eski model minibüs, panel van, karavan, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon ve çekici bulunanlardan bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başka bir faaliyeti bulunmayanlar, model yılı 1998 veya daha eski olup 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan ya da herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş tescilli taşıtı bulunanlar yararlanacak.

Düzenlemeden, 5 Temmuz 2003 tarihinden önce çalınan ve tescil kaydında taşıtın çalındığına ilişkin açıklayıcı bilgi olanlar ile 25 Mayıs 1997 tarihinden önce taşıtını noter satış senediyle satan, ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam edenler de faydalanacak.

Hurda ve noter senetli taşıtlar

Model yılı 1979 ve daha eski olan taşıt sahipleri, düzenleme için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescili bulunan taşıtları 30 Haziran 2010 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz olarak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkararak, kayıt ve tescillerini sildirecek ve bu araçları MKEK Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen Hurda İşletme Müdürlüğüne teslim edecek.

Taşıtlarını İl Özel İdarelerine verecekler, taşıt üzerinde 3. şahıslar tarafından konulan mülkiyeti muhafaza, rehin yada haciz gibi benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge alacak.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ise 30 Haziran 2010 tarihine kadar, bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, taşıtlarını bedelsiz devredecekleri İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine ibraz etmek üzere, 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başka bir faaliyeti olmadığına dair yazı alacak. Bu mükelleflerin trafik tescil kuruluşuna başvurarak, taşıtın söz konusu kanunla getirilen düzenlemeden yararlanabileceğine ilişkin bir belge alması da gerekecek.

Motorlu taşıtını noter senediyle edinenler de, bu belgeyi trafik tescil başvurusuna ekleyecek.

Mükellefler, taşıtlarını diledikleri İl Özel İdaresine bedelsiz olarak ya da MKEK hurda müdürlüklerinden birine Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek takvim çerçevesinde 30 Haziran 2010 tarihine kadar teslim edecek.

Taşıtlarınızı yıl sonuna kadar teslim edin

Mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi, belgelerdeki bilgiler ve kayıtları karşılaştırarak, doğruluk kontrolü yapacak.

Bunun ardından da, ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin MTV mükellefiyetleri sona erdirilecek. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31 Aralık 2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan MTV ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile 31 Aralık 2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

Bu arada, taşıtını yıl sonuna kadar teslim etmeyen ve söz konusu işlemi 2010 yılına bırakanlar, önümüzdeki yıl motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitini ödemek zorunda kalacak.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu nedenle uygulamadan yararlanacak taşıt sahiplerinin, ek bir vergi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaması için taşıtlarını bu yıl sonuna kadar İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Tebliğ Taslağı uyarınca, İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri, kendilerine teslim edilen taşıtların, taşıt vasfını kaybetmesi ve kullanılamaz hale gelmesi için gerekli her türlü tedbiri alacak.

Çalınan ve bulunamayan taşıtlar

5 Temmuz 2003 tarihinden önce çalınan ve henüz bulunmayan taşıtların motorlu taşıtlar vergisi, buna ilişkin gecikme zammı, faizi ve vergi cezaları ile trafik para cezaları ise ilgili vergi dairesince mükellef başvurusu beklenilmeden silinecek.

1998 veya daha eski model olan ancak, mevcut olmayan ya da motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar için de sahipleri, durumlarını kanaat verici belgelerle ortaya koymaları ya da trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut bulunmadığının kabulü halinde MTV aslının dörtte 1'i yıl sonuna kadar ödenecek. Geri kalan vergi aslı, gecikme zammı, faizi, vergi cezaları ve trafik para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Bunun için de, taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik ceza tutanağı olmayacak, zorunlu mali sorumluluk sigortası ile kayıtlarda herhangi bir işlem yapılmaması gerekecek. Aynı şekilde taşıtın ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmaması şartı aranacak.