Gündem

Hatip Dicle'nin umudu Anayasa Mahkemesi

Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin avukatı Levent Kanat, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

27 Haziran 2011 03:00

T24- Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin avukatı Levent Kanat, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanat, Anayasa Mahkemesi'ne giderek, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin itirazlarını içeren dilekçeyi Yüksek Mahkeme'ye verdi.


Levent Kanat dilekçesinde, ''Yüksek Seçim Kurulu'nun yetki gasbı yaptığını'' iddia ederek, Anayasa'nın 85. maddesine yer verdi. Kanat, dilekçesinde, bireysel başvuru hakkına da atıfta bulunduğunu bildirdi.


Anayasa'nın ''Milletvekilliğinin düşmesi'' başlıklı 84. maddesi, ''İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir'' hükmünü içeriyor.


Anayasa'nın ''iptal istemi'' başlıklı 85. maddesinde ise ''Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on beş gün içerisinde kesin karara bağlar'' hükmü yer alıyor.