Ekonomi

Gümrük vergileri ve cezalarında uzlaşma yolu ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2011 18:52

-Gümrük vergileri ve cezalarında uzlaşma yolu  ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Gümrük vergileri ve cezalarında vergi mahkemelerine gerek kalmadan uzlaşmanın yolu açıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamına alınacak. Uzlaşmaya konu alacaklar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların, kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı, ihtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu hususlar ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilecek. Yükümlü tarafından yapılan beyanın ilgili gümrük idaresi tarafından kontrolü, ikinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü, ikincil kontrol, sonradan kontrol kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının tümü uzlaşma kapsamında olacak. Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilecek. Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağına konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilecek. -Takip edilmeyen vergi uzlaşmaya konu olmayacak- Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu olamayacak. Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamayacak. İlgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar da uzlaşmaya konu edilmeyecek. Alacağın kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamayacak. Yönetmelik kapsamına giren alacaklara ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Merkezi Uzlaşma Komisyonu kurulacak. Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500 bin liraya kadar olanlar (bu tutar dahil) için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500 bin lirayı aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkili olacak. Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde oluşturulacak uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılacak. Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezaları ayrı ayrı dikkate alınacak. Aynı nitelikteki para cezalarının birden fazla olması halinde, tutar tespitinde para cezalarının toplamı dikkate alınacak. Uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren  on beş günlük itiraz süresi içinde yapılacak. Usule ilişkin koşulları taşımadığı anlaşılan talepler değerlendirilmeyecek ve bu durum ilgilisine yazıyla veya elektronik yolla tebliğ edilecek. Usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde, yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için başvuru süresinin sonuna kadar süre verilecek.  Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamayacak. Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Yönetmelik 31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

ETİKETLER

haber