Ekonomi

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KURULDU ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 20:33

-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KURULDU ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.  Söz konusu KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Gümrüğün  yanı sıra ticaret ve sanayi, deniz ticaret, ticaret borsaları, TOBB, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliğiyle yürütecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirketler, kooperatifler ve ticaret sicil memurluklarıyla esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütecek ve bunları denetleyecek, bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kuracak ve buna yönelik çalışmalar yapacak. Yeni bakanlık şu hizmet birimlerinden oluşacak: -Gümrükler Genel Müdürlüğü -Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü -İç Ticaret Genel Müdürlüğü -Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü -Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü -Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü -Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü -AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü -Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü -Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı -Strateji Geliştirme Başkanlığı -Hukuk Müşavirliği -Personel Dairesi Başkanlığı -Eğitim Dairesi Başkanlığı -Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı -Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği -Özel Kalem Müdürlüğü -20 BAKANLIK MÜŞAVİRİ ATANABİLECEK- Kararname uyarınca, bakanlıkta bakana yardımcı olmak üzere 20 bakanlık müşaviri atanabilecek. Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırmak üzere gümrük ve ticaret uzmanı ile gümrük ve ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek. Uygun görülen genel müdürlüklerde de kontrolörler çalıştırılacak. Kararnameye eklenen geçici maddeler ile uygulamaya ilişkin düzenlemeler 1 yıl içinde yürürlüğe konulacak. Bakanlığın il müdürlüklerinin teşkilatlanması yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu tarihe kadar bakanlığın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından devredilen birimlere ilişkin il düzeyindeki yetki ve görevler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kullanılacak. Gümrük Müsteşarlığının merkez taşra ve yurt dışı teşkilatlarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bakanlığa devredilen birimlere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ile diğer dokümanlar, kadro ve pozisyonlarda bulunan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredilmiş sayılacak.

ETİKETLER

haber