Ekonomi

GIDA KONTROLÜNDE ÖZEL SEKTÖR DÖNEMİ ANKARA (A.A)

23 Kasım 2010 12:47

-GIDA KONTROLÜNDE ÖZEL SEKTÖR DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Gıda ve yemdeki resmi kontrol yetkisinin özel kontrol kuruluşlarına devredilmesine olanak sağlayan yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, resmi kontrollerle ilgili belirli görevlerini bir ya da birden fazla kontrol kuruluşuna devredebilecek. Yapılan kontroller sonucunda sahip olunan bilgiler, bakanlığın merkez ve/veya taşra teşkilatının resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulabilecek. Takviye edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, tıbbi amaçlı bebek mamalarıyla ilgili bilgiler, mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna duyurulacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl çıkarılan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayalı olarak gıda ve yem ticaretinde yapılacak resmi kontrollerin esaslarını belirlemek amacıyla hazırladığı Resmi Kontrollere İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı. Yönetmelik, insan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesi, bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesi ile yem ve gıdanın etiketlenmesi de dahil olmak üzere yem ve gıda ticaretinde haksız rekabetin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması, tüketicilerin farklı şekillerde bilgilendirilmesi ve kanun hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasına dair resmi kontrollere ilişkin usul ve esasları belirliyor.  -FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ YAPILABİLECEK- Taslağa göre, yönetmelik kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinin resmi kontrolleri, en az 2 kontrol görevlisi tarafından gerçekleştirilecek. İthalat ve ihracat kontrolleri ise bir kontrol görevlisi tarafından yapılabilecek. Kontrol görevlisi, bakanlık adına kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar alacak. Kontrol görevlisi, kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulayabilecek, kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilecek ve numune alabilecek. Alınan numuneler için herhangi bir bedel ödenmeyecek. Kontrol görevlisi resmi kontroller sırasında mevzuata uygunsuzluğun tespiti veya kanıt teşkil etmesi için fotoğraf ve video çekimi yapabilecek.  -KONTROLLERİN SONUCU KAMUOYUNA DUYURULACAK- Bakanlık, resmi kontrollerle ilgili faaliyetlerin üst düzeyde şeffaflık ile yürütülmesini sağlayacak ve bu amaçla yapılan kontroller sonucunda sahip olunan bilgiler, bakanlığın merkez ve/veya taşra teşkilatının resmi internet sitesinde duyurulmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulabilecek.  Bakanlık ayrıca, onaylı ve kayıtlı işletmelerin güncel listesini, onayı askıya alınan işletmeleri, onayı iptal edilen işletmeleri, onaylı olarak piyasaya arz edilen gıda, gıdanın markası ve/veya üreticisini, bakanlıkça alınan ihtiyati tedbir kararları, ilgili gıdalar, markaları ve/veya üreticileri ve/veya ithalatçıları, bakanlıkça gıda ve yem işletmelerinde yürütülen kontrol faaliyetleri ve uygulanan idari ve/veya adli yaptırımlara ilişkin sonuçları, bakanlıkça yapılan gıda ve yeme dair denetim ve izleme programı sonuçları yıllık olarak takip eden yılın ilk yarısında marka ve üretici adı belirtilmeden ürün grupları bazında açıklayabilecek. Takviye edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, tıbbi amaçlı bebek mamaları ile ilgili bilgiler mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna duyurulacak. Resmi kontroller, bakanlıkça hazırlanan talimatlara uygun olarak yürütülecek. Denetimlerde gerekli kolaylığı göstermeyenler tutanak ile tespit edilecek, denetim gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin katılımı ile tekrarlanacak ve ilgililer hakkında kanun uyarınca gerekli yasal işlem yapılacak.