Spor

Futbolda patron Federasyon

Meclis'te, futbolun yönetim ve işleyişini FIFA'nın öngördüğü şekilde Futbol Federasyonu'na bırakan kanun tasarısı kabul edildi.

30 Nisan 2009 03:00

TBMM Genel Kurulu'nda, futbolun yönetim ve işleyişini FIFA'nın öngördüğü şekilde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ana statüsüne bırakan kanun tasarısının tüm maddeleri kabul edildi.

Tasarının tümünün oylaması sırasında toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca, Genel Kurul çalışmalarını sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının kabul edilen maddelerine göre, TFF, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) üyesi olacak.

TFF, Türkiye'deki her türlü futbol faaliyetini yürütecek, düzenleyecek ve denetleyecek. Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlayacak. FIFA ve UEFA'nın yetkili organları tarafından konulan kuralların gereği gibi uygulanmasını sağlayacak, ulusal talimatlar hazırlayacak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil edecek.

Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri için plan, program, benzeri her türlü düzenlemeyi ve anlaşmayı yapacak ve başarılı sonuçlar sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevli olacak TFF, her türlü müsabaka düzenleyecek. Milli takımlar ile kulüp takımlarının uluslararası müsabakalara katılması ve mücadele edebilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetecek olan TFF, şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek.

TFF, futbolu geliştirmek amacıyla; amatör futbol spor kulüp ve federasyonları ile bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunacak.

TFF'nin teşkilat, görev ve yetkileri, teşkilatın çalışma usul ve esasları, oluşturulacak diğer kurul ve birimler, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilat birimlerinin görevleri; Federasyonun üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak, TFF Genel Kurulunun yapacağı ve aksi kararlaştırılmadığı sürece TFF'nin resmi internet sitesinde yayımladığı gün yürürlüğe girecek talimatlarla belirlenecek.

TFF'nin merkezi Ankara olacak

TFF'nin merkezi Ankara olacak. Türkiye'deki her türlü futbol teşkilatı TFF'ye bağlı olacak ve bunların hak ve görevleri TFF Statüsü ve diğer talimatlarda tanımlanacak. TFF, UEFA ve FIFA'nın üyesi olacak.

TFF merkez teşkilatı, en az Genel Kurul, Başkan, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Hukuk Kurulları, Denetleme Kurulu, Genel Sekreter'den oluşacak.

TFF'nin, kurul veya organları statü uyarınca atanarak veya seçilerek göreve gelecek. Seçimler, özgür ve bağımsız demokratik yollarla gerçekleştirilecek.

Hukuk kurulları

Türkiye Futbol Federasyonunun ilk derece hukuk kurulları, en az Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşacak. İlk derece hukuk kurulları kulüp lisans ile ilgili kararlar almaya yetkili olacak. TFF talimatlarıyla ilgili talimatın yayımından, ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek. İlk derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tarafından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamayacak.

İlk derece hukuk kurullarının üyesi, TFF'nin başka kurul ve organları ile Genel Kurul üyesi herhangi bir kulüp ya da diğer bir özel hukuk tüzel kişisi bünyesinde görev yapamayacak. Bu üyeler tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görevlerini yerine getirecek. Tahkim Kurulunun kararları aleyhine yargıya başvurulamayacak.

TFF'nin gelirleri

TFF'nin gelirleri ise şunlardan oluşacak:

- Futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının yüzde 15'i,

- Başvuru harçları ve para cezaları.

- Kulüplerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve yayın organları ile yapacakları her türlü sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde 10'u.

- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından akdedilen sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen gelirler, resmi ve özel milli müsabakalardan elde edilen gelirlerin kesintilerden sonra kalan net meblağı ile bu müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlarından elde edilecek gelirler.

- Tescil, vize, aktarma, aidat ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı futbolcular ve kulüplerden elde edilen benzeri gelirler.

- Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması gibi hususlardan elde edilen gelirler.

- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü iktisadi teşebbüs ve şirketlerden elde edilecek gelirler.

- Faiz gelirleri, bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

Vergi muafiyeti

Türkiye'de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde gerçekleştirilen müsabakalar ile kanun kapsamında organize edilen karşılaşmalardan elde edilecek gelirler ve TFF'nin gelirleri, vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Bu muafiyet, TFF'ye ait iktisadi işletmeleri, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak kesintileri kapsamayacak. TFF tarafından kulüplere verilen para cezaları, TFF'deki alacaklarından tahsil edilecek.

Ulusal karşılaşmalarda yer alan kulüplerin yerine getirmeleri gereken kriterler, FIFA ve UEFA kulüp lisans sistemi talimatları doğrultusunda belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yetkili olacak. Anılan yetki, özellikle Türkiye Futbol Federasyonunun yayın haklarını merkezi olarak pazarlanmasını ve elde edilen gelirin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca kulüplere dağıtılmasını kapsayacak.

Milli maçlar şifresiz kanaldan

Milli müsabakalar, şifreli olarak yayınlanamayacak. Futbol müsabakası yayınlarının, TFF'nin belirttiği usul ve esaslar dışında, haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir iletişim aracında canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, TFF'nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki cezai yaptırımlar uygulanacak.

Milli müsabakalarda protokol tribünün düzenlemesi konusunda yaşanan tartışmalara son veriliyor. Daha önce milli maçlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile TFF arasında yetki tartışmasına neden protokol tribünü düzenlemesini, artık TFF yapacak.

Sahte sponsorlara önlem

TFF'nin kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı, kuruma ait olacak. Bu hakların varlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil ettirilmelerine engel olmayacak.

TFF'nin sponsoru olmadığı halde, yaptıkları duyuru, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerle üçüncü kişiler nezdinde federasyonun sponsoru izlenimi yaratan kişilerin eylemleri hakkında, Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanacak.

Kulüp ve sporculara disiplin ihlalleri ve sportmenliğe aykırı fiiller dolayısıyla uygulanacak cezalar, FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak TFF statüsü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

TFF tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyeleri, görevleri süresince yetkili makamların bilgileri dahilinde idari izinli sayılacak.

TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine sadece TFF Tahkim Kuruluna itiraz edilebilecek. Böylece TFF talimatları hakkında idari yargıya başvurulamayacak.

Bu kanunda, TFF statüsü ve ilgili diğer talimatlarda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacak.

TFF statü değişiklikleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk olağan genel kurulda (Haziran 2009) yapılacak.

Tasarının maddelerinin kabul edilmesinin ardından tümünün oylamasına geçildi. Ancak, yapılan iki oylamada da toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Bunun üzerine, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, birleşimi 5 Mayıs Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

ETİKETLER

haber