Ekonomi

EKONOMİ VE KALKINMA BAKANLIKLARI KURULDU ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 20:23

-EKONOMİ VE KALKINMA BAKANLIKLARI KURULDU ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı kuruldu. Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Ekonomi Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Buna göre, Ekonomi Bakanlığının görevleri şöyle sıralandı: -Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek. -Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yapmak. -Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurt dışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak. -Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin kullanımında dış ticarete dair politikaların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek ve koordine etmek. -Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirleri almak ve buna yönelik destek yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak. -İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma araçlarını uygulamak. -Diğer kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel dış ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek. -Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve bu konularda ilgili mevzuat çerçevesinde anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşların Bakanlığın yetki ve görev alanına giren konulardaki çalışmalarını takip etmek ve bu konularda görüş oluşturmak. -Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıları sağlamak ve yönlendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak. -Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak. -Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler ve denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek. -Dış ticarete dair konularda AB ile ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek. -Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek. -Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. -BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ- Kararnamede Dış Ticaret Müşteşarlığına (DTM) bağlı birimler ile Hazine Müsteşarlığına bağlı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer aldı. Yeni bakanlık şu hizmet birimlerinden oluşacak: -İhracat Genel Müdürlüğü -İthalat Genel Müdürlüğü -Anlaşmalar Genel Müdürlüğü -Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü -Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü -Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü -Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü -Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü -Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı -Hukuk Müşavirliği -Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı -Personel Dairesi Başkanlığı -Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı -Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği -Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere 20 Bakanlık Müşaviri atanabilecek. -KALKINMA BAKANLIĞI Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kalkınma Bakanlığının görevleri şöyle sıralandı: Ülkenin doğal, beşeri ve her türlü iktisadi kaynak ile imkanlarını belirleyerek izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak. Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel(sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, yerel düzeyde analiz ile çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak. Bakanlıkların ve kamu kurum ile kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir şekilde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak. Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek. Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ile işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak. Kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü işlem tedbiri almak, kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu gerçekleştirmek.  Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek, koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak. Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ile yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak. Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ile amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif vermek. Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek,  koordine etmek. Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ile müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş-tekliflerde bulunmak. Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak. Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejiler hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek. Mevzuatla bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. -BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ- Merkez ve yurt dışı teşkilatından oluşacak Bakanlığın hizmet birimleri ise şunlar: Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Yatırım Programlama, izleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Kararnamede Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ve Kalkınma Araştırmaları Merkezinin yapısıyla görevleri de yer aldı.  Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte DPT'nin merkez ve yurt dışı teşkilatlarındaki çalışan personel ile her türlü taşınır taşıt araç gereç ve malzeme her türlü borç alacak, yazılı-elektronik kayıtlar ile dokümanlar Kalkınma Bakanlığına devredilmiş sayılacak.

ETİKETLER

haber