Ekonomi

Doğan Holding'in 903 milyon liralık vergi cezası durduruldu

Doğan TV Holding'in 903 milyon TL'lik vergi cezasında yürütme durduruldu.

24 Aralık 2010 02:00

T24 - Doğan Yayın Holding A.Ş., bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.'nin talebinin uygun bulunarak, 903 milyon liralık vergi/ceza ihbarnamesinin yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''şirketin bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen 2 nolu Vergi/Ceza İhbarnamesine dayanak teşkil eden, İstanbul 3'üncü Vergi Mahkemesi Kararının, Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlanan 2006 yılı Katma Değer Vergisine (KDV) ait kısmı ile ilgili olarak, Doğan TV Holding A.Ş. tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talebinin kabul edildiğine ilişkin Danıştay Kararı''nın, bugün öğleden sonra adı geçen bağlı ortaklık avukatlarınca teslim alındığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Gelinen bu aşamada, Danıştay'ın söz konusu kararı gereğince, Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesinin KDV ile ilgili olan 903.000.491,71 lira (Dokuzyüzüç milyon dörtyüzdoksanbir lira yetmişbir kuruş) tutarının bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir.

Danıştay'ın yukarıda bahsi geçen yürütmenin durdurulmasına ilişkin Kararı 'oy birliği' ile alınmış olup; Karar Metni aynen aşağıya çıkarılmıştır;

Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve devamı maddelerinde yer alan hükümler ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi hükmünün birlikte incelenip değerlendirilmesi sonucu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesinin yollamada bulunduğu 27. maddenin 2. fıkrasında öngörülen şartların gerçekleştiği anlaşıldığından, teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına, yürütmenin durdurulması harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi."