Ekonomi

Bunalımın başlangıcı: 2008 Millî Geliri

Prof. Korkut Boratav: 2008 için TÜİK’in yüzde 1.1 oranında açıkladığı millî gelirde gerçekleşen ‘minik’ artışın üçte biri ‘istatisti

07 Nisan 2009 03:00

Ekonomi profesörü Korkut Boratav www.sendika .org sitesindeki makalesinde 2008’in milli gelir rakamlarını açıklayan TÜİK’in şüphe uyandıran revizyonunu yazdı. Boratav makalesinde, 2008’in Türkiye ekonomisinde iniş-bunalım dönemecine geçişin başlangıcını oluşturduğunu belirterek 2008’den hemen önceki 10 yılın büyüme seyrini de değerlendirdi. Boratav bu 10 yıl için, “İkinci Dünya Savaşı’nı saymazsak, Türkiye ekonomisinin geçmiş dönemlerinden hiçbirinde 1998-2007 yıllarındaki kadar düşük büyüme gerçekleşmemiştir” dedi.

 İşte makalenin tam metni:

 Bunalımın başlangıcı: 2008 Millî Geliri

2008’in millî gelir tahminleri (ne hikmetse) seçimlerden hemen sonra yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) daha önce yayımlanan ilk dokuz ay verilerini biraz yukarı çektikten sonra 2008 milli gelirinin bir önceki yıla göre sadece yüzde 1.1 (daha doğrusu yüzde 1.06) oranında büyüdüğünü kamuoyuna duyurdu. Son üç aydaki yüzde 6.2 oranındaki daralma tahmini, ilk dokuz ayın eski (düzeltilmemiş) verileriyle birleştirilseydi 2008 milli geliri bir önceki yıla göre küçülmüş olacaktı. “TÜİK’in şüphe uyandıran revizyonlarından biri daha” diye geçiştirelim…

***

2008, böylece, Türkiye ekonomisinin iniş-bunalım dönemecine geçişin başlangıcını oluşturuyor ve bu yıla ait verilerin ayrıntısına biraz ileride gireceğim. Ancak, önce yakın geçmişe hızla bir göz atalım.

Sadece Türkiye değil, tüm dünya ekonomisi 1998’de başlayan bir dönemin (çevrimin) sonuna 2007’de ulaşmıştır. Bu çevrimin ilk dört yılı (1998-2001) iniş-durgunlaşma; 2002-2007 yılları ise yükseliş-canlanma aşamalarını oluşturuyordu. Türkiye kapitalizminin orta dönemli “ekonomik gidişatı” üzerinde ahkâm kesebilmek; öncesiyle karşılaştırmak; geleceğe ilişkin öngörü yapabilmek için “AKP’li yılların” ayrıştırılması anlamlı değildir; dönemin tümünün bir bilançosunu çıkarmak gerekiyor. Bu bilançonun en genel, “sentetik” göstergesi, dönemin tümüne ait ortalama büyüme hızıdır. Türkiye ekonomisi de 1998-2007 dönemi boyunca yıllık ortalama yüzde 3.6’lık bir hızla büyümüştür.

Türkiye bu on yıllık dönem içinde emperyalist sistemin çevresinde yer alan başka hiçbir ülkede gözlenmeyen bir özellik taşımıştır: On yıllık kesintisiz IMF gözetimi… 1998’de bir “yakın izleme anlaşması” ile başlayan bu gözetim, Mayıs 2008’de noktalanan bir dizi stand-by ile sürdürülmüştür…

Türkiye ekonomisinde 1998-2007 yıllarındaki kadar düşük büyüme hiç gerçekleşmedi

İşte, sermayenin programını Türkiye toplumuna taşıyan neo-liberal reçetelerin on yıllık bilançosu: Ortalama yüzde 3.6’lık, “zavallı” bir büyüme temposu… İkinci Dünya Savaşı’nı saymazsak, Türkiye ekonomisinin geçmiş dönemlerinden hiçbirinde 1998-2007 yıllarındaki kadar düşük büyüme gerçekleşmemiştir. 1980’le başlayan neo-liberal dönemin ilk on sekiz yılının ortalama büyüme hızı yüzde 4.6’dır. Daha öncesine, planlı-ithal ikameci-popülist yıllara bakarsanız fark daha da çarpıcıdır: 1961-1979’un ortalama büyüme hızı yüzde 6.5’tir. Bunlar, Türkiye ekonomisinin giderek kronikleşen bir durgunlaşma sürecine girmekte olduğu hususunda ciddi belirtilerdir.

2008 krizinin ilk yansımalarını içeren millî gelir verileri de geleceğe ilişkin hiçbir iyimserlik öğesi içermiyor.

***

2008’de TÜİK’in yüzde 1.1 oranında tahmin ettiği millî gelir artış hızına hangi öğelerin, ne kadar katkı yaptığına kısaca bakalım.

Millî gelir toplamına, (sektörlere ayrıştırılmış) üretim veya harcamalar hesaplanarak ulaşılır. Sektörel üretim verilerine baktığımızda, 2007’de daralmış olan tarımın, 2008’de yüzde 4’lük bir yükselme gösterdiğini; tüm diğer ana sektörlerin (örneğin imalat sanayii ile hizmetlerin) yüzde 1’in altında büyümüş olduğunu gözlüyoruz.

2007 ile 2008 harcama türleri bakımından karşılaştırıldığında görülmektedir ki, özel tüketim hemen hemen sabit kalmış; sabit sermaye yatırımları yüzde 4.6 oranında düşmüştür. 2008 millî gelirini yukarı çeken iki harcama türü ve bir “hata”vardır: Birincisi yüzde 1.9 oranında artan kamu harcamalarıdır. İkincisi ise ithalattaki azalma sayesinde dış ticaret açığının düşmesiyle (yani harcamaların ülke dışına taşan öğelerinin azalmasıyla) gerçekleşmiştir. 2008’deki millî gelirde gerçekleşen “minik” artışın yaklaşık üçte biri de “istatistikî hata” öğesinden oluşmuştur.

Sabit sermaye yatırımları (cari fiyatlarla) 2007’de millî gelirin yüzde 21.8’ini oluşturuyordu. 2008’de bu oran yüzde 20.3’e düşmüştür. Ekonominin canlılık döneminin bitiminde (yani 2007’de) dahi çok düşük olan sermaye birikimi oranının, kriz ortamına geçerken daha da aşınması kaçınılmazdır. Bu aşınma iki-üç yıl içinde son bulup, kriz öncesi oranlara bir süre ulaşılacaktır. Ancak, önemli husus, yüzde 22-23’lük yatırım tempoları ile “Türkiye ne köy olabilir; ne de kasaba…”

***

2009’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir köşesinde ekonomiler, toplumlar adım adım derinleşen bunalımlara sürüklenirken, bir slogan yaygınlaşıyor: “Artık hiçbir şey eskisi gibi kalamayacaktır.” Bu açıktır; ama dönüşümün hangi yönde olacağı belli değildir. Bunu, elbette, her yerde sınıflar-arası dengeler, mücadeleler belirleyecektir.