Gündem

'Binlerce araç karda mahsur beklerken kar kürüme araçları depolarda çürüyor'

Türkiye’nin en önemli şehirlerini birbirine bağlayan yollar günlerce kar nedeniyle kapalı kalırken kar kürüme araçlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

02 Ocak 2015 11:30

Türkiye’nin batısındaki kar yağışı karayollarında 45 saate varan esaretler yaşatırken, yol açma işinin taşeron firmaların tecrübesiz şoförlerine ve yetersiz araçlarına havale edildiği iddia ediliyor. Karayolları’nın yolda kalmayan binlerce kar küreme aracının ise depoda çürütüldüğü öne sürülüyor.

Yur­dun ba­tı ke­sim­le­ri­ni et­ki­si altına alan kar ya­ğı­şın­da İs­tan­bul-İz­mir, An­ka­ra-Bur­sa ve İs­tan­bul-Te­kir­dağ arasındaki ana yollarda ulaşım durdu. Met­re­ka­re­ye dü­şen kar ya­ğı­şı­nın az ol­ma­sı­na rağ­men bin­ler­ce araç sa­at­ler­ce yol­lar­da mah­sur kal­dı. Yol-İş Sen­di­ka­sı İs­tan­bul 1 No'lu Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Uçar, ka­ra­yol­la­rın­da kar­la mü­ca­de­le­de ya­şa­nan  ak­sak­lık­la­rı Bugün gazetesinden Yunus Tiryaki’ye an­lat­tı.

 

Otoparklarda çürüyor

 

Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün bün­ye­sin­de­ki mo­dern kar­la mü­ca­de­le araç­la­rı­nın özel­lik­le An­ka­ra, İz­mit, İs­tan­bul, Te­kir­dağ, Kırk­la­re­li hat­tın­da şan­ti­ye­le­ri­nin oto­park­la­rın­da çü­rü­me­ye bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ile­ri sü­ren Uçar, ka­pa­nan yol­la­rın ta­şe­ron fir­ma­la­rın eş­ya ve kum ta­şı­yan har­fi­yat ara­cı ta­bir edi­len kam­yon­lar­la ya­pıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı dik­kat çek­ti.

Kar kü­re­me özel­li­ği ol­ma­yan Çin ma­lı araç­lar­la kar mü­ca­de­le­si ver­me­ye ça­lı­şan ta­şe­ron fir­ma­la­rın hal­kın gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye at­tı­ğı­nı söy­le­yen Uçar, Ka­ra­yol­la­rı­’nın araç­la­rıy­la ta­şe­ron fir­ma araç­la­rı­nı bu söz­ler­le kı­yas­la­dı:

 

Eğitimsiz şoförlere emanet

 

“Bu araç­lar, buz­lu yol­da ha­re­ket ede­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ne sa­hip özel ta­sar­lan­mış araç­lar­dır. Ta­şe­ron fir­ma­da­ki araç­lar ru­tin yol ara­cı­dır. Kar ile mü­ca­de­le eden araç­lar­da özel ola­rak pa­ti­naj sis­te­mi var. Ta­şe­ron fir­ma­la­rın­kin ­de yok. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­şe­ron fir­ma­ya ait araç­la­rın kar bı­ça­ğı özel­li­ği ol­ma­dı­ğı için  ken­di­si­ne ait bı­çak­la­rı usul­süz ve be­del­siz ola­rak ta­şe­ron fir­ma­la­ra iha­le­ye aç­mış. Ta­şe­ron fir­ma­la­rın şo­för­le­ri araç kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da eği­tim­siz uzun yol şo­för­le­ri­dir. Ka­ra­yol­la­rın­da ki şo­för­le­r ise alanında uzmandır.”

Hukuken uygun değil

Ahmet Uçar, kar­la mü­ca­de­le­de ta­şe­ron fir­ma­ya ait araç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nın hu­ku­ka da ay­kı­rı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, "Bunlar kum ve eş­ya ta­şı­ma­ya ya­ra­yan har­fi­yat araç­la­rıdır.

 

Ehliyeti farklı

 

Ruh­sat­ta da bu şe­kil­de ge­çi­yor. Kul­la­nan ki­şi­nin de eh­li­ye­ti de (E) sı­nı­fı. An­cak kar kü­re­me ara­cı­nı kul­la­na­cak ki­şi­nin eh­li­ye­ti­nin E+G ya­ni iş kam­yo­nu eh­li­ye­ti ol­ma­sı la­zım. Ruh­sat­ta iş­len­miş sta­tü­­den fark­lı amaç­la kul­la­nıl­ması hukuksuzdur de­di.

 

Eşya kamyonlarıyla kar temizleme

 

Son dö­nem­ler­de Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de iş­le­rin alt iş­ve­ren­le­re ve­ril­di­ği­ni de be­lir­ten Ahmet Uçar, “Kam­yon­la­rı­mız­da­ki kar bı­çak­la­rı sö­kü­le­rek ta­şe­ron iş­ve­ren­le­re ait haf­ri­yat kam­yon­la­rı­na ta­kıl­dı. Bu araç­lar kar kam­yo­nu de­ğil. Haf­ri­yat ara­cı. Eş­ya ta­şı­mak için kul­la­nı­lan araç­la­r” de­di.

 

Dev­let za­ra­rda

 

Uçar, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de araç var iken İha­le sis­te­mi ile pi­ya­sa­da kar­la mü­ca­de­le için kar ara­cı ki­ra­la­ma­nın ma­li açı­dan da dev­le­tin za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu ifa­de etti.

 

Kamu rantından faydalanıyorlar

 

Karayolları envanterinde bulunan yaklaşık 11 bin aracın atıl vaziyette bekletildiğini ifade eden Uçar, “İşler taşeron firmalara verilerek lüks araçlarımız yatırılıyor. Halkın can güvenliği bu şekilde trafikte bir nevi tehlikeye de atılıyor. Devlet zarara uğratılıyor. Bu firmaların amacı sadece kamu rantından faydalanabilmek" diye konuştu.

 

Kendine faydası yok

 

Karla mücadele ederken kara saplanmış taşeron firmaya ait kamyon fotoğrafını paylaşan Uçar, “Kendisi kurtarılmayı bekleyen bu kamyon mu yolları açacak” diye yakındı.