Ekonomi

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KURULDU ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 21:17

-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KURULDU ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararnameyle, bakanlığın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Buna göre, bakanlık, sanayi politika ve stratejilerini, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamakla görevli olacak. Sanayi işletmelerinin sicili Bakanlıkça tutulacak, sanayi istatistikleri ve analizleri hazırlanacak. Bakanlık bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirleyecek, uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacak.  Metroloji politikası da bakanlık tarafından hazırlanacak, bu alanda stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, bakanlığın sorumluluk alanında bulunacak. Bakanlık, ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olacak. Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak veya yaptıracak, risk analizleri gerçekleştirecek, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyecek. -20 BAKANLIK MÜŞAVİRİ GÖREVLENDİRİLEBİLECEK- KHK'ya göre bakanlık teşkilat yapısı, müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı ile şu hizmet birimlerinden oluşacak: -Sanayi Genel Müdürlüğü, -Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü -Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü -Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü -Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü -Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü -Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı -Strateji Geliştirme Başkanlığı -Hukuk Müşavirliği -Personel Dairesi Başkanlığı -Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı -Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği -Özel Kalem Müdürlüğü Bakanlığın merkez teşkilatı için toplam 2 bin 42, taşra teşkilatı için de 2 bin 641 kadro ihdas edildi. KHK'da bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere 20 Bakanlık Müşavirinin görevlendirilebileceği belirtildi. KHK'da hizmet birimlerinin görevlerine, taşra teşkilatı, şura ve çalışma gruplarının esaslarına da yer verildi. -SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANI İLE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDİLECEK- KHK'da yer alan personele ilişkin hükümlere göre, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları, Bakan tarafından yapılacak.  Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere sanayi ve teknoloji uzmanı ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı istihdam edecek. Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar, yönetmelikle düzenlenecek. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında Devlet Memuru Kanununa göre aylık alan memurlar ile sözleşmeli personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapabilecek. -DÜZENLEMELER 1 YIL İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE KONULACAK- Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulacak. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu KHK'ya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerine ait olanlar hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılacak.  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2011 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanacak. -MEVCUT PERSONELİN DURUMU- Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlere tahsis edilen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü ile Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri sona erdi. İl Sanayi ve Ticaret Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, taşra teşkilatında ''araştırmacı'', diğerleri ise merkez teşkilatta bakanlık müşaviri kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacaklar. Bu uygulama için 57 araştırma, 140 adet bakanlık müşaviri kadrosu ihdas edildi. Sözkonusu bakanlık müşaviri ile araştırmacı kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş olacak.  Sanayi ve Ticaret Uzmanı ile Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış kabul edilecek. Uzman ve uzman yardımcılığında geçirilen süreler, yeni kadrolarda da geçerli olacak. Sözkonusu bu kadrolar dışında kalanlar, bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacak.  Kadro unvanları değişenler veya kaldırılanlar ise altı ay içinde bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya atanacaklar. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam edilecek.

ETİKETLER

haber