Gündem

AYM, Bakanlar Kurulu'nun yetkilerini Cumhurbaşkanı'na devreden 698 sayılı KHK'nın iptal istemini reddetti

19 Kasım 2020 12:53

Anayasa Mahkemesi, yeni hükûmet sistemine uyum düzenlemeleri kapsamında çıkarılan ve Bakanlar Kurulu'nun yetkilerini Cumhurbaşkanı'na devreden 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'nın tümünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesi istemiyle AYM'de dava açtı.

Yeni hükûmet sistemine geçiş için kanuni değişiklikleri düzenleyen 698 KHK ile çok sayıda kanundaki 'Başbakanlık' ve 'Bakanlar Kurulu' ibareleri kaldırıldı, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu'na verilen görev ve yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Dava dilekçesinde, ülkenin siyasal rejimini köklü şekilde değiştiren Anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması gerektiği, bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı görüşü savunuldu.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle 698 sayılı KHK'nın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, dava konusu KHK'nın, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Gerekçede, KHK'larla düzenlenemeyeceği açıkça belirtilen yasak alanlar dışında kalmak kaydıyla kanunla düzenleneceği belirtilen konularda KHK çıkarılmasına engel bir durum bulunmadığı vurgulandı.

6771 sayılı Kanun ile Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yeni hükümet sistemine geçildiği, bu kapsamda Bakanlar Kurulu'nun kaldırılarak, yürütme yetkisi ve görevinin tek başına Cumhurbaşkanı'na verildiği hatırlatılan gerekçede, Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

Gerekçede, bu değişikliklerin gerektirdiği kanuni düzenlemelerin genel itibarıyla yeni hükümet sistemine geçilmesiyle ilgili olduğu, Anayasa'da bu hususlarda KHK çıkarılamayacağına ilişkin doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.