Gündem

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KURULDU ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 21:01

-AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KURULDU ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu. Avrupa Birliği Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, Avrupa Birliği Bakanlığının, 1173 sayılı Milletlerarası Münasabetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu hakkında kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi, koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonu" ile görevli olduğu belirtildi. Kararnameye göre, Avrupa Birliği Bakanlığında, bakandan sonra gelen müsteşara büyükelçi unvanı verilecek ve müsteşar Ulusal Yardım Koordinatörü olacak. Bakanlıkta dört müsteşar yardımcısı görev yapacak. Bakanlık bünyesinde "Siyasi İşler", "Katılım Politikası", "Sektörel Politikalar", "Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar", "Ekonomik ve Mali Politikalar", "Tek Pazar ve Rekabet", "Tarım ve Balıkçılık", "Mali İşbirliği", "Sivil Toplum, İletişim ve Kültür", "Proje Uygulama", "Avrupa Birliği Hukuku", "Çeviri Eşgüdüm", "Eğitim ve Kurumsal Yapılanma", "Araştırma ve Dokümantasyon", "İdari Hizmetler" başkanlıkları ile "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı", "Hukuk Müşavirliği", "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" ve "Özel Kalem Müdürlüğü" olmak üzere 19 hizmet birimi yer alıyor. Yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkisi olan bakanlıkta, müsteşar yardımcılarından biri AB nezdinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak atanabilecek. Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları kurabilecek.  Bakanlıkta AB müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi oluşturulacak, komiteye müsteşar başkanlık edecek. Bakanlıkta Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.  Kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bugün itibarıyla kapatıldı ve merkez ile yurt dışı teşkilatına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, her türlü borç, alacaklar, hak ve yükümlülükler yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar ile sekreterliğe ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel bakanlığa devredildi.  Bakanlığın 2011 mali yılı harcamaları ise Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kapatılan ABGS'nin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak.

ETİKETLER

haber