Gündem

Atatürk, bu yılki KPSS’ye giremedi

KPSS sınavına bu yıl 2 milyon kişi sıkı güvenlik önlemleri altında girdi

07 Temmuz 2014 11:04

KPSS sınavında her yıl sorulan Atatürk İlke ve İnkılapları’na dair sorulara bu yılki sınavda yer verilmemesi dikkat çekti

İş ara­yan bin­ler­ce gen­cin en bü­yük umu­du olan Ka­mu Per­so­nel Seç­me Sı­na­vı­’nın (KPSS) li­sans me­zun­la­rı için dü­zen­le­nen otu­rumu Cumartesi günü (5 Temmuz 2014) ya­pıl­dı. Yak­la­şık 2 mil­yon ki­şi­nin gir­di­ği sı­nav­da il­ginç bir de­tay dik­kat çek­ti. Her yıl sı­na­vın ta­rih bö­lü­mün­de Ata­türk il­ke ve in­kılap­la­rı­na da­ir so­ru­lar yer alı­yor­du. An­cak dün ya­pı­lan sı­nav­da Ata­tür­k’­e iliş­kin tek bir so­ru bi­le yö­nel­til­me­di. Bu ko­nu­da­ki tep­ki­le­ri­ni Twit­te­r’­dan pay­la­şan bazı kullanıcılar, “Biz za­ten Ata­tür­k’­ü KPSS’­den öğ­ren­me­di­k” yo­ru­mu yap­tı.

 

Er­do­ğan öner­di, sı­nav­da çık­tı

 

Sı­nav­da dik­kat çe­ken bir di­ğer nok­ta ise Fa­lih Rıf­kı Ata­y’­ın, Zey­tin­da­ğı isim­li ese­riy­le il­gi­li so­ru­lan so­ruy­du. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, ge­çen ay yap­tı­ğı grup top­lan­tı­sın­da “Or­ta­do­ğu­’yu an­la­tı­yo­r” di­ye­rek genç­le­re bu ki­ta­bı oku­ma­la­rı­nı tav­si­ye et­miş­ti. Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da ese­rin ya­za­rı­nı da ka­rış­tı­rıp “Ya­kup Kad­ri Ka­ra­os­ma­noğ­lu­” de­miş, an­cak da­ha son­ra ha­ta­sı­nı dü­zelt­miş­ti.

 

Genç­ler is­yan et­ti

 

Sı­nav­da genç­le­ri is­yan et­ti­ren bir di­ğer olay ise sı­kı gü­ven­lik ön­lem­le­ri ol­du. 2010 yı­lın­da sı­nav so­ru­la­rı­nın ça­lın­dı­ğı­nın or­ta­ya çık­ma­sı­nın ar­dın­dan ar­tı­rı­lan gü­ven­lik ön­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de bu yıl da sı­nav sa­lon­la­rı­na me­tal hiç­bir eş­ya so­kul­ma­dı. Hat­ta aday­lar­dan kol saa­ti, ke­mer, tel to­ka gi­bi eş­ya­la­rı­nı bi­le çı­kar­ma­la­rı is­ten­di. Aday­lar ise ara­ma nok­ta­la­rın­da­ki sı­kı kon­tro­le tep­ki gös­ter­di.