Dünya

Almanya-ABD arasındaki 'tape' krizinde CIA şefine sınır dışı

Almanya Baş­ba­kanı Mer­kel, din­len­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sın­dan son­ra ABD Baş­ka­nı Barack Oba­ma­’ya ra­hat­sız­lı­ğı­nı ilet­miş­ti

11 Temmuz 2014 11:21

Almanya ve ABD arasında aylardır devam eden dinleme ve casusluk krizi zirve yaptı. Alman hükümeti, Berlin'deki Amerikan istihbarat kurumu CIA temsilcisini sınır dışı etme kararı aldı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, adı açıklanmayan ABD istihbarat temsilcisine Almanya'yı terk etmesinin söylendiğini belirtti.

Kararın koalisyon ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) Hans-Peter Uhl’un, casusluk olayına adı karıştığı belirlenen ABD’li istihbaratçıların kovulmasını istemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

 

İkinci ajan asker

 

Geçen hafta 31 yaşındaki bir Alman istihbarat görevlisi ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanırken,önceki gün de bir Alman askeri hakkında soruşturma başlatılmıştı.Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Amerikalı yetkililerin olaya dair açıklama yapmaması gözlerden kaçmadı.

 

Merkel’in dinlenmesiyle başladı

 

İki ül­ke ara­sın­da­ki ge­ri­lim ge­çen yıl ka­sım ayın­da Baş­ba­kan An­ge­la Mer­ke­l’­in cep te­le­fo­nu­nun Ame­ri­kan is­tih­ba­ra­tı ta­ra­fın­dan din­len­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sıy­la baş­la­dı. Es­ki Ame­ri­ka­lı is­tih­ba­rat gö­rev­li­si Ed­ward Snow­de­n’­in sız­dır­dı­ğı bel­ge­ler­de­ki bil­gi Ber­li­n’­in tep­ki­si­ni çek­ti. Ya­şa­nan­lar­dan son­ra ha­zi­ra­n­da Al­man mec­li­sin­de bir so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­du.

 

Soruşturma açıldı

 

4 Tem­mu­z’­da bu ko­mis­yon­da gö­rev ya­pan Al­man is­tih­ba­ra­tı­na men­sup bir ça­lı­şa­nın pa­ra kar­şı­lı­ğı Ame­ri­ka­lı­la­r’­a bil­gi ver­di­ği or­ta­ya çık­tı. Aja­nın hiz­me­ti kar­şı­lı­ğın­da 25 bin euro al­dı­ğı be­lir­len­di. 9 Tem­mu­z’­da da ikin­ci bir Al­man hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­dı.