Özel Dosya

AKP, 'Türk Milleti' ifadesini koruyarak başkanlık önerdi

AKP, kısmi anayasa taslağının "Başlangıç", "Devletin Şekli ve Temel İlkeleri", "Mali Ekonomik ve Sosyal Hükümler", "Son hükümler" başlıklı bölümlerini Uzlaşma Komisyonu'na sundu

05 Nisan 2013 21:28

AKP, TBMM Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu kısmi anayasa taslağında, mevcut Anayasa'da bulunan "Anayasa'nın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" içerikli dördüncü madde yer almadı. AKP'nin yeni taslağına göre, "Anayasa değişikliği teklifinin Meclis üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak yapılabilecek. Değişikliğin kabulü ise ancak üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile gerçekleşecek."

AKP, "Resmî dil Türkçedir" ibaresini kullandığı taslakta "Yürütme yetkisi, Başkan tarafından kullanılır" ifadesyile başkanlık sistemini önerdi. Taslakta, kaldırılma ihtimali gündeme gelen "laiklik" ibaresi yer aldı ve Türkiye Cumhuriyeti "insan haklarına dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlandı. Metinin "Başlangıç" bölümünde "Türk Milleti" ifadesi yer aldı. 

AKP, kısmi anayasa taslağının "Başlangıç", "Devletin Şekli ve Temel İlkeleri", "Mali Ekonomik ve Sosyal Hükümler", "Son hükümler" başlıklı bölümlerini Uzlaşma Komisyonu'na sundu. AKP'nin Anayasa taslağının tam metni şöyle:

BAŞLANGIÇ

Herkesin insan haysiyetinden kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla her türlü ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini farlılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz ve değerlerimiz etrafında birlikte yaşama arzusuyla hareket eden biz Türk Milleti; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan bu Anayasayı egemen irademizin ifadesi olarak kabul ve ilan ederiz.

DEVLETİN ŞEKLİ VE TEMEL 

Devletin şekli

Madde 1– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2– Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

Madde 3– (1) Türkiye Devleti ülke ve millet olarak bölünmez bir bütündür.

(2) Resmî dili Türkçedir.

(3) Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

(4) Millî marşı "İstiklâl Marşı"dır.

(5) Başkenti Ankara'dır.

Devletin temel amaç ve görevleri

Madde 4– Devletin temel amaç ve görevleri,  milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Egemenlik

Madde 5– (1) Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halkoylaması yoluyla kullanır.

(2) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

Yasama yetkisi

Madde 6– Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

Yürütme yetkisi

Madde 7– Yürütme yetkisi, Başkan tarafından kullanılır.

Yargı görevi

Madde 8– Yargı görevi, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir.

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

Madde 9– (1) Anayasa hükümleri bütün devlet organlarını ve kişileri bağlar.

(2) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

MALİ, EKONOMİK VE SOSYAL HÜKÜMLER

Vergi Yükümlülüğü

Madde 1-

Bütçe ve kesin hesap

Madde–2 (1) Kamu idarelerinin harcamaları ile kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, kanunla belirlenen esas, usul ve sürelere uygun olarak bütçelerle yapılır.

(2) Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

(3) Bütçe Komisyonu merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısını, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Mali yılbaşına kadar bütçe kanununun kabul edilmemesi halinde, bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki mali yıl bütçe kanunundaki hükümler uygulanır.

(4) Bütçe kanununun Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunulamaz.

(5) Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarıları ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tasarı ve tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.

(6) Merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Bütçe Komisyonu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte görüşülür ve karara bağlanır. Kesin hesap kanunu tasarısının hazırlanması ve görüşülmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Piyasaların geliştirilmesi

 

Madde–3 (1) Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici ve tüketicileri koruyucu tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.
(2) Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Başkana yetki verilebilir.
Kamulaştırma
Madde-4
Devletleştirme ve Özelleştirme
Madde-5
Yabancı Ülkelerde Yaşayan Vatandaşlar
Madde-6
 

SON HÜKÜMLER

 

Anayasanın değiştirilmesi

 
Madde–1 (1) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilir.
(2) Anayasa değişikliği Meclis üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu ile kabul edilir.
(3) Başkan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları onaylayarak yayınlayabilir veya veto edebilir ya da halkoylamasına sunabilir.
(4) Başkanca veto edilen kanunu, Meclis tarafından, üye tamsayısının beşte üçünün kararı ile halkoylamasına sunulabilir.
(5) Meclis, veto edilen anayasa değişikliğine dair kanunu, üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Başkan bu kanunu onaylayarak yayınlar.
(6) Halkoylamasına sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul edilmesi için, geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.
(7) Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir.