Gündem

Adalet Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele için genelge yayımladı

Genelgeye göre 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak

18 Aralık 2019 10:20

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları' yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda da hayati tehlikenin bulunması halinde resen geçici koruma kararı verileceği hüküm altına alınmıştı.

Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 3 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar
verilebilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir
yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma
altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını
desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla,
on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek
ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş
imkânının sağlanması.

Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge şöyle:

A) Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda;

 1. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet
  Bürosu" kurulması ve bu bürolarda çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşmalarının
  sağlanarak zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve sık işbölümü
  değişikliği yapılmaması,
 2. Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan şikâyet başvurularında gerekli soruşturma
  işlemlerinin ikmali için müracaat evrakının doğrudan kolluğa havalesinden kaçınılması,
  müracaat sahibinin Cumhuriyet savcısı tarafından ayrıntılı şekilde ifadesi alınarak şikâyet ve
  delillerinin açıklattırılması ve buna göre ikmali istenilen hususlar açıkça bildirilerek kolluk
  birimlerinin talimatlandırılması,
 3. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca verilen yetkilerin maddi gerçeğe ulaşmak için
  etkili şekilde kullanılması, soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi,
  belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanması,
 4. Eylemle orantılı ceza muhakemesi koruma tedbirlerine başvuru hususunun
  değerlendirilmesi; mağdurun daha önce başka şikâyetinin bulunup bulunmadığının mutlaka
  kontrol edilmesi, süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheli hakkında zincirleme
  eylemlerle orantılı koruma tedbirlerine başvuru hususunun da göz önünde bulundurulması,
  UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden ioix5Sf - L0wTexs - HkQCeAa - UbvMds= ile erişebilirsiniz.
 5. Kural olarak gizli olan soruşturma evresiyle ilgili ifade, tutanak, belge, ses ve video
  kaydı gibi delillerin internet ve sosyal medya gibi platformlarda paylaşılmasının önüne
  geçilmesi, kanuni zorunluluk nedeniyle gizli tutulan bilgilerin üçüncü kişilere verilmesinin,
  Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesi uyarınca “Gizliliğin ihlali” suçundan sorumluluk
  doğuracağının bilinmesi,
 6. Özel hayatın gizliliği, mahremiyet hakkı, lekelenmeme hakkı, kişisel verilerin
  korunması gibi temel hakların korunmasına önemle riayet edilmesi,
 7. Mağdurun hayatî tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına
  bakılmaksızın yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla 6284 sayılı Kanunun 3 üncü
  maddesi uyarınca geçici koruma altına alma tedbiri hususunda karar verilmek üzere gereğinin
  takdiri için mülkî amire bildirilmesi,

B) Tedbir karar ve uygulamalarında yukarıda belirtilen uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri gözetilerek;

 1. 6284 sayılı Kanun kapsamındaki şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre
  kaygı düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda beyanlarının uzman eşliğinde adli görüşme
  odalarında alınması,
 2. Şiddet gördüğü iddiası ile;
  a) Cumhuriyet savcılığına müracaat eden kişilerin ayrıntılı beyanları alındıktan
  sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 6284 sayılı Kanunun 15 inci
  maddesi uyarınca ayrıntılı sosyal araştırma raporu talep edilmesi, bu aşamada alınan beyan
  dikkate alınarak uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının istenilmesinde tereddüt
  edilmemesi,
  b) Kolluk birimlerine müracaat eden kişiler hakkında "Aile İçi ve Kadına Karşı
  Şiddet Olay Kayıt Formu" nun eksiksiz şekilde ve titizlikle düzenlenmesinin istenilmesi ve
  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden ayrıntılı sosyal araştırma raporu talep
  edilmesi, bu aşamada olay kayıt formu dikkate alınarak uygun koruyucu ve önleyici tedbir
  kararlarının istenilmesinde tereddüt edilmemesi,
  c) Cumhuriyet savcılığı veya kolluk birimlerine müracaat eden kişinin beyanları
  alındıktan sonra talebi hâlinde kolluk marifeti ile ŞÖNİM'e gönderilmesi,
 3. 6284 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca şiddet
  mağduru ve şiddet uygulayana yönelik; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, ekonomik ve
  psikolojik durumu ile şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı riski de ortaya koyan
  ayrıntılı sosyal araştırma raporlarının mahkemeye sunularak uygun tedbirlere hükmedilmesi
  hususunda talepte bulunulması,
 4. Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbirler yanında, şiddet uygulayana yönelik
  önleyici tedbirlerin de gözetilmesi; özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti
  önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen
  eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirlerin de talep edilmesi,
 5. Kişiyi güvenliğinden endişe etmesini gerektirecek şekilde korku ve çaresizlik
  içinde bırakacak ısrarlı bir takip söz konusu ise, mutlaka vakaya uygun tedbir istemlerinde
  bulunulması,
  UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden ioix5Sf - L0wTexs - HkQCeAa - UbvMds= ile erişebilirsiniz.
 6. 6284 sayılı Kanun kapsamında taraflar hakkında tedbir isteminde bulunulurken,
  çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim hayatı ve
  ebeveynleri ile uygun ortamlarda ilişki kurabilmeleri de gözetilerek 5395 sayılı Çocuk
  Koruma Kanununa göre de başta danışmanlık tedbiri olmak üzere uygun tedbir kararlarının
  talep edilmesi,
 7. a) 6284 sayılı Kanun kapsamında korunan kişiler bakımından hayatî tehlikenin
  bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması
  hâlinde anılan Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ilgilinin aydınlatılmış rızasına bağlı olarak
  kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi tedbiri hususunda bir karar verilmek
  üzere hâkimden talepte bulunulması, bu kararın sadece korunan kişiye tebliğ edilmesi,
  b) Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi kararından beklenen
  amaç ve faydanın gerçekleşebilmesi için, kararın uygulanmasında gizlilik kuralına riayet
  edilmesi konusunda ilgililerin uyarılması, aksine davranışın Türk Ceza Kanununun 258 inci
  maddesi uyarınca “Göreve ilişkin sırrın açıklanması” suçundan sorumluluk doğuracağının
  hatırlatılması,
 8. Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinde bulunulurken, tedbir talep eden ve edilen
  hakkında daha önce başkaca bir tedbir kararı verilip verilmediği konusunda UYAP taraf
  tedbir kayıtlarının mutlaka sorgulanması,
 9. a) Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgilerinin
  kullanılması hususunun dikkate alınması,
  b) 6284 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, gerekli
  bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer
  aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgilerin ve adresleri ile
  korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerin resmi kayıtlarda gizli tutulması
  hususuna riayet edilmesi,
 10. Hakkında tedbire hükmedilen kişilerin varsa yeni adres kayıtlarının alınması,
  vakanın özelliği ve tedbir kararlarının vasıf ve mahiyeti gözetilerek başta Tebligat
  Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen “tehirinde zarar umulan iş” kapsamında kolluk
  vasıtası ile tebligat olmak üzere, usulüne uygun şekilde farklı tebliğ yöntemlerine
  başvurulabileceğinin göz önünde bulundurulması,
 11. Tedbir yükümlüsüne tedbire uyması gerekliliği ve tedbir kararının ihlâli
  durumunda zorlama hapsi gibi neticelerin hatırlatılarak, bu süreçte ayrı bir sosyal
  araştırmanın da yapılarak mahkeme tarafından verilen kararın gözden geçirileceği
  hususlarının bildirilmesi,
 12. 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının, Kanunun amacı dikkate
  alınarak ivedilikle ve etkin bir şekilde uygulanması için;
  a) Cumhuriyet savcılığınca önleyici ve koruyucu tedbir talebinde bulunulması
  hâlinde, mahkemece verilen tedbir kararlarının takip ve denetimi açısından ilgili kurumlara
  ve kolluğa iletilmesi için Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi,
  b) Kolluk birimleri, ilgili şahıs ya da mülkî amir tarafından doğrudan hâkim ya da
  mahkemeden talep edilen önleyici ve koruyucu tedbir taleplerinin Cumhuriyet savcılığı aracı
  kılınmaksızın gereği için doğrudan hâkim ya da mahkemeye gönderilmesi,
  UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden ioix5Sf - L0wTexs - HkQCeAa - UbvMds= ile erişebilirsiniz.
  c) Önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının kolluk birimleri marifeti ile
  izlenmesi,
  ç) Tekrarlanan şiddet olaylarına karşı gerekli önleyici ve adli müdahalelerin
  yapılması bakımından, soruşturmanın başlangıcından infazın tamamlanmasına kadar tedbir
  uygulamalarının takibinin etkin bir şekilde yapılması,
  d) Verilen tedbirlerin kararda öngörüldüğü şekilde yerine getirilip getirilmediğinin,
  sürenin bitimi beklenmeden 6284 sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci
  maddesinin beşinci fıkrası uyarınca titizlikle incelenmesi ve gereğine tevessül edilmesi,
  e) Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinin kabulüne dair kararların, mahkeme
  tarafından şiddet uygulayana ve korunan kişiye tebliğ edilmesi, talebin reddine dair kararların
  ise yalnızca talepte bulunana tebliğ edilmesi,
  f) Korunan kişi hakkında barınma tedbirine hükmedilmesi hâlinde tebliğin
  yapılması için kararın ŞÖNİM’e gönderilmesi,
  g) Tedbirlere ilişkin başvurular ile bu başvuruların kabul ya da reddine dair
  kararların ŞÖNİM’e UYAP üzerinden bildirilmesi,
 13. Hâkim tarafından verilen önleyici tedbir kararlarının tefhim veya tebliğ
  edilmemesi kararın uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğinden, kararın infaz edecek birime
  teslim edildiği tarihte infazına başlanması,
 14. Tedbir kararlarının ihlali nedeni ile zorlama hapsi kararı verilebilmesi için tebliğ
  evrakında "kararın gereklerine aykırı hareket edildiğinde zorlama hapsi uygulanacağı"
  yönünde meşruhata yer verilmesi,
 15. Zorlama hapsi kararlarının;
  a) İtiraz kanun yoluna tabi olması ve kesinleşmeden infaz edilememesi hususları
  dikkate alınarak mahkeme tarafından ilgilisine tebliğ edilmesi,
  b) Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca,
  kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilmesi gerektiği,
  c) Koşullu salıverme ve denetimli serbestlik gibi infaz uygulamalarına konu
  edilemeyeceği,
 16. 6284 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca ŞÖNİM’lerden, tedbir kararlarının
  uygulanma sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor tanzim edilerek
  gönderilmesinin istenebileceği,

Konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.