Gündem

2-B arazileri işgalci ve TOKİ’ye

Yerel seçimler yaklaşırken hükümet 2-B taslağını yeniden gündeme aldı. Taslak yasalaşırsa İstanbul büyüklüğündeki orman arazisi satılacak

08 Ocak 2009 02:00

Yerel seçimler yaklaşırken hükümet 2-B taslağını yeniden gündeme aldı. Taslak yasalaşırsa İstanbul ili büyüklüğündeki orman arazisi, 10 bin lira peşinatla ya üzerindeki işgalciye satılacak ya da TOKİ’ye devredilecek

Hükümet, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen 2-B yasasını yeniden Meclis’e getirmeye hazırlanıyor. Maliye ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yeniden hazırlanan, ‘Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı,’ Bakanlar Kurulu’nda son şekli verildikten sonra Meclis’e sevkedilecek.

14 maddeden oluşan taslağın gerekçesinde, bir daha ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan orman arazilerinin 5 bin kilometrekare büyüklüğüne ulaştığı, bunun da Lüksemburg’un iki, KKTC’nin 1.5, Hong Kong’un 5 katı ve İstanbul ilinin tamamı kadar yer kapladığı vurgulandı.

İşgalcilere rayiç bedelle satılacak

Gerekçede, “İşgalcilerin elinde bulunan, devlete bir kuruş ödemeyen kişiler tarafından harici senetlerle alınıp satılan, yeniden orman yapılması mümkün olmayan Hazine arazileri, kullananların elinden alınıp, rayiç değerlerinin üzerinden değerlendirilecektir” denildi.
Taslakta, satıştan sağlanacak gelirin, orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması başta olmak üzere, orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin ıslah, imar ve ihyası ile orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, yeni orman alanlarının tesisi ve naklen iskanda kullanılacağı kaydedildi.
Hükümet yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, 2-B satışından 25 milyar dolar gelir sağlanacağını ifade etmişlerdi. Yeni 2-B taslağındaki düzenlemeler ise şöyle sıralanıyor:

Başvuru sırasında 10 bin lira peşinat alınacak

- Orman köylerinin yerleştirilmesi maksadıyla tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen 2-A alanları Çevre ve Orman Bakanlığı’na, 2-B alanları ise Maliye Bakanlığı’na geçecek.
- 2-B arazilerini almak isteyenler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde, illerde defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvuracak.
- Müracaat edenden 10 bin TL’yi aşmamak kaydıyla, Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek tutar kadar başvuru bedeli alınacak.

TOKİ devraldığı arazilerde kentsel dönüşüm yapacak

- Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen taşınmazlar, varsa hak sahipleri ve hakları da belirtilmek suretiyle bedeli karşılığında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilebilecek.
- TOKİ, devraldığı taşınmazları hisselendirmek suretiyle hak sahipleri ile bunların kanuni mirasçılarına satabilecek. Veya hak sahiplerinin haklarını karşılayarak kendisi değerlendirebilecek, kentsel dönüşüm projeleri yapabilecek.

Af sınırı 1981’den 2002 yılına çekildi

- Kişilerin 2-B affından yararlanarak hak sahibi olabilmesi için, söz konusu yerlerden belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırları içinde olanların 31 Aralık 2007’den önce 5 yıl süreyle (2002’den itibaren) yerleşim yeri olarak kullanılması, satış tarihinde de kullanılıyor olması gerekecek. Bu tarih bir önceki taslakta 1981 olarak belirlenmişti. (Bu madde Sultanbeyli, Çavuşbaşı gibi işgal altındaki orman arazileri üzerine kurulan yerleşimleri kapsıyor.)
- Belediye ve mücavir alan sınırları ile köy sınırı dışında olanlarda ise aynı tarihten önce, aynı süreyle tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarımsal amaçlarla kullanılması şartı aranacak.

Boşaltılan orman köyleri devlet ormanı olacak

- 2-B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi uygun görülen yerler, Orman Genel Müdürlüğü’ne geçecek.
- Orman köylerinin nakledilmesi sonucunda oluşan arazi, devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.
- 2-A’lardan amacı doğrultusunda değerlendirilemeyeceği anlaşılan yerlerle ilgili bu uygulama, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından re’sen iptal edilerek, orman vasfıyla Hazine adına tescil edilecek.
- 2-B alanlarından mera, otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen yerler de Mera Kanunu’na göre değerlendirilecek.

400 metrekareye kadar olanlar işgalciye satılacak

- Maliye’ye geçen ve üzerinde yapılaşma olan taşınmazlardan 400 metrekareye kadar olanlar işgalciye rayiç bedelle satılabilecek.
- Üzerinde yapı varsa ve bu yapılar 400 metrekareden fazla bir alana yayılıyorsa yapının oturduğu alan kadar olan taşınmazlar ile sulu alanlarda 40, kuru alanlarda 100 dönüme kadar tarım arazileri yine işgalcisine satılacak.
- Taşınmaz üzerindeki yapılar, 19 Temmuz 2003’ten sonra yapılmışsa, taşınmazın rayiç bedeli tespit edilirken, üzerindeki yapıların bedeli de buna dahil edilecek.
- 2-B alanlarında daha önce kadastro mevzuatına göre bir tapu kaydına dayanılarak, ilgilileri adına tespit ve tescil edilen tapulu taşınmazların kayıt malikleri de hak sahibi sayılacak.

Satış bedeli, taksitler halinde tahsil edilecek

- Satış bedellerinin tahsilinde taksit imkânı sağlanacak.
- 2-B’lerde boş olanlar, hak sahibi bulunmayanlar veya süresi içinde başvurulmayan yerlerden kamu idarelerinin ihtiyaçları için gerekli olanlar, bu idarelere tahsis edilecek.

Davayla Hazine’ye geçen taşınmazlar bedelsiz iade

- 2-B alanlarından, devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere satılan, dağıtılan veya iskanen verilen ya da özelleştirilenler ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları geçerli olacak.
- Bu taşınmazlardan açılan davalar sonucunda Hazine’ye geçenler, önceki maliklerine veya mirasçılarına bedelsiz iade edilecek.

Açılmış ve devam eden 2-B davaları durdurulacak

- 2-A alanları için yapılan itirazlar ve açılan davalar, yeni düzenlemeye göre yapılacak işlemleri durdurmayacak. Bu davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecek. Davalar, davacılar lehine sonuçlandığında bu taşınmazlar kamulaştırılacak.
- Bu taşınmazlarda sahiplilik iddiasında bulunanların itirazları ile rayiç bedellere itirazlar da yapılan işlemleri etkilemeyecek.
- İşlemler sonuçlanıncaya kadar 2-B alanları hakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak. Açılmış ve devam eden davalar da durdurulacak.

Sağlanan gelirle orman köylüsü desteklenecek

- Elde edilen gelirler orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, 2-A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, naklen iskan, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı’na ödenek olacak.
- Kanunla ilgili tescil, devir, kayıt, düzeltme ve ipotek işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.
- Nakledilecek orman köylüsüne, nakledildiği yerde, köyünde kalan taşınmazlarından daha değerli taşınmaz verilmişse aradaki fark peşin veya 20 yıl içinde, yıllık eşit taksitlerle faizsiz tahsil edilecek.
- Orman köylüsüne devredilen taşınmazlar, 20 yıl süreyle amaçları dışında kullanılamayacak, devredilemeyecek, haczedilemeyecek. (Milliyet)