Yaşam

Yükseköğretim Kanunu'na ''Tam Gün'' düzenlemesi ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:52

-Yükseköğretim Kanunu'na ''Tam Gün'' düzenlemesi ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - YÖK, ''Tam Gün'' yasası ve çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin durumuna ilişkin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda düzenlemeler içeren bir kanun taslağı hazırladı. Edinilen bilgiye göre, YÖK; 5947 sayılı ''Tam Gün'' yasasına bağlı olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklik önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı'na taslak olarak sundu. Buna göre, Yükseköğretim Kanunu'nun ''çalışma esaslarını'' düzenleyen maddesinde yapılması önerilen değişiklikte, öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde görev yaptığı, devamlı statüde çalışan öğretim elemanlarının kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesindeki hükme tabi oldukları ifade edildi. Öngörülen değişikliğe göre, yükseköğretim kurumlarının kadro veya pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilecek. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 40 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilecek. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan aynı unvanlı öğretim üyeleri için belirlenen ek ders ücretinin 15 katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilecek. Özellik arz eden faaliyetler için saatlik sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine YÖK kararıyla bir katına kadar artırılabilecek. Bu kapsamdaki sözleşmeli öğretim üyelerine ödenecek sözleşme ücretinin yıllık tutarı, üniversitenin özel bütçesinde ilgili yılda personel giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğinin toplam tutarının yüzde 1'ini hiçbir şekilde geçmeyecek. İlgili üniversitenin teklifi ve YÖK'ün uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilecek. Bu şekilde artırılan tutar ilgili üniversitenin döner sermaye bütçesinden karşılanacak. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli öğretim üyelerine, bu madde uyarınca yapılacak ödeme dışında kanunun döner sermaye ile ilgili maddesinde öngörülen ek ödeme dahil olmak üzere herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak. Bu kişiler, senato, kurul ve yönetim kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü, uygulama ve araştırma merkezi, yüksekokul ve konservatuvar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcıları olamayacak ve benzeri idari görev alamayacak. Bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim üyelerinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretinin tutarı ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve YÖK tarafından birlikte belirlenecek. -''Ücretsiz izin süresi 1 yıl''- Yükseköğretim kurumları dışında mesleki faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen profesörler ile doçentlik kadrosunda 5 yılını doldurmuş öğretim üyelerine, birimlerindeki eğitim-öğretim, araştırma ve topluma sunulan hizmetlerin aksamaması şartıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıla kadar üniversite rektörü tarafından ücretsiz izin verilebilmesi öneriliyor. Yükseköğretim Kanunu'na geçici bir madde konulması da öngörülüyor, buna göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yükseköğretim kurumları dışında mesleki faaliyette bulunmakta ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmekte olan veya bu maksatla ücretsiz izne ayrılmış bulunan öğretim elemanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde durumlarını bu kanuna uygun hale getirecek. YÖK, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nda da yeni düzenleme öngörüyor. Taslağa göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin de ihtiyaçlarının giderilmesi ve hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi bakımından, yükseköğretim kurumlarındaki aynı usul ve esaslarla sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öneriliyor. -Gerekçe- Hazırlanan taslağın gerekçesinde, önceden kamuda çalışan hekimler ile bir kısım diğer sağlık personeli ve kısmi statüde bulunan üniversite öğretim üyelerinin mesleğini serbest olarak da icra edebildiği ve özel sektörde çalışabildiği anımsatılarak, 30 Ocak 2010 tarihli 5947 sayılı ''Üniversite ve Sağlık Personeli'nin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile bu uygulamaya son verildiği belirtildi. Yapılan düzenlemelere karşı açılan davalarda Anayasa Mahkemesi ve idari yargı mercilerince verilmiş bulunan muhtelif kararlar münasebetiyle, üniversite ve sağlık personelinin çalışma alanları ve şartlarına ilişkin hukuki boşluk ve belirsizliklerin ortaya çıktığı ifade edildi. Devamlı statüde çalışan öğretim elemanlarının kanunlarda belirtilen haller dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde hizmet vermemelerinin öngörüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Ancak hem yargı kararları, hem de Yükseköğretim Kurulu'nun teklifi ve yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı dikkate alınarak yükseköğretimde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi bakamından yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayan profesör ve doçentlerin de hizmetinden faydalanma yoluna gidilmektedir.  Bu amaçla ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması düzenlenmektedir.'' Yükseköğretim kurumlarında hizmetin aksamaması için ücretsiz izin süresinin bir yıla indirildiği belirtilerek, yükseköğretim kurumları ile uygulama birliği sağlanması için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde de yükseköğretim kurumlarındaki aynı usul ve esaslarla sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması hususlarının düzenlendiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber