Politika

YENİ BAKANLIKLAR RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 21:16

-YENİ BAKANLIKLAR RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK'ya göre, Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda Bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilecek. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile ''Başbakan Yardımcısı'' unvanıyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere Bakan görevlendirilebilecek. Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Başbakanlıkla veya diğer Bakanlıklarla ilgilendirilebilecek. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında bağlı, ilgili ve ilişkili olunan Bakanlığa ya da Bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen Bakanlık veya Bakan tarafından kullanılacak ve yerine getirilecek. Bakana (Milli Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak, Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere ''Bakan Yardımcısı'' atanabilecek. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olacak. Bakan Yardımcıları hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak, hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erecek. Bakan Yardımcıları gerektiğinde hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek. Bakan Yardımcılarına en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde 150'si oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenecek. Yeni yapılanmaya göre kabinede şu bakanlıklar olacak: - Adalet Bakanlığı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Avrupa Birliği Bakanlığı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı - Dışişleri Bakanlığı - Ekonomi Bakanlığı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Gençlik ve Spor Bakanlığı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İçişleri Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Maliye Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Milli Savunma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Ulaştırma Bakanlığı. -YAŞ SINIRI 35- 657 sayılı kanuna konulan ek madde ile kamuda A grubu kadrolara yapılacak atamalarda da üst yaş sınırı 35 olarak belirlendi. Konuya ilişkin maddede, ''Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır'' denildi. Bu düzenleme, bu KHK'nın yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmayacak. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri geçerli olacak. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8. maddesinde yer alan hakim ve savcı adaylığına ilişkin düzenleme ''Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak'' şeklinde değiştirildi. Kararname ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı oluşturuldu. Öte yandan, 27 Haziran 1989 tarihli KHK'nın ek 3. maddesindeki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ibareleri ile, 7. fıkradaki Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ibareleri yürürlükten kaldırıldı. KHK'nın, Devlet Memurları Kanununun 36. maddesine unvanlarla ilgili yapılan eklemeler ile 59. maddesinde yapılan bakan yardımcılıklarına ilişkin düzenleme ve 152. maddesindeki tazminatlar ile ilgili hüküm 12 Haziran 2011'de yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte yürürlüğe girecek. Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nundaki Bakanlıkların ve bazı genel müdürlüklerin mevcut sıraları ile yeniden yapılandırmayla oluşan sıralarına ilişkin 13. madde ile yine bakanlıkların ve bazı kurumların yeni isimleri ile yeni kurulan kurumlarla ilgili hükümler de 12 Haziran 2011'de yapılacak seçimden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte yürürlüğe girecek. KHK'nın diğer maddeleri ise bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

ETİKETLER

haber