Ekonomi

VERGİDE TEREDDÜTLERİ KOMİSYON GİDERECEK  ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 13:00

-VERGİDE TEREDDÜTLERİ KOMİSYON GİDERECEK  ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergiyle ilgili tereddütlerinin giderilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde ''Özelge Komisyonu'' oluşturuluyor. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ''Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik'' uyarınca Komisyon, Gelir İdaresi Başkan veya Yardımcısının başkanlığında, 3 kişiden az olmamak koşuluyla Gelir Yönetimi Daire Başkanlarından teşekkül edecek. Özelge Komisyonu, mükelleflerin ve vergi sorumlularının özelge taleplerine uygun olarak yetkili makamlarca hazırlanan özelge taslaklarını değerlendirecek. Gerekli görmesi halinde vergi uygulamalarına ilişkin tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön verecek ve tereddüt edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla sirkülerler yayımlayacak. Komisyon, özelge taslaklarını oy çokluğu ile aynen veya değiştirerek onaylayacak. -ÖZELGE TALEPLERİNİN KAPSAMI- Özelgeler, mükellef ya da vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüt yaratan hususlarla ilgili talepleri karşılığı verilecek. Başkalarının vergi durumları, yargıya intikal etmiş olaylar ve hakkında vergi incelemesi yapılmakta olanlarla ilgili incelemeye konu izahat talepleri ile mücbir sebep hali, vergi borçlarının terkini gibi konularla ilgili talepler ve vergi uygulamalarına yönelik işlemlerin gerçekleşmesinden sonra yapılan başvurular, özelge kapsamına girmeyecek. Özelge talepleri, mükellef ve vergi sorumluları ile bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılabilecek. Oda ve birlik gibi mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç, üyelerine ilan etmek amacıyla özelge talebinde bulunamayacak. Özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları, başkanlık bulunmayan illerde de defterdarlıklardan istenecek. İkametgahı ya da kanuni merkezi bulunmayanlar Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarından herhangi birine başvuracak. Özelge talepleri, Başkanlığın internet sitesinde bir örneği yer alan ''Özelge Talep Formu'' kullanılmak suretiyle yapılacak. Form olmaksızın gerçekleştirilecek başvurular kabul edilmeyecek.