Ekonomi

VERGİ DENETİM BİRİMLERİ TEK ÇATI ALTINDA ANKARA (A.A)

10 Temmuz 2011 14:10

-VERGİ DENETİM BİRİMLERİ TEK ÇATI ALTINDA ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Maliye Bakanlığı vergi denetim birimlerini tek çatı altında topladı.  Maliye Bakanlığında hizmet birimi olarak ''Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'' kurulmasına dair kanun hükmünde kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Kararname ile yapılan değişikliklerde Bakanlık ''Teftiş Kurulu'' ve ''Hesap Uzmanları Kurulu'' ifadelerinin yerini, ''Vergi Denetim Kurulu'' aldı. Vergi Denetim Kurulu, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) oluşacak.  Kararnameye göre, Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere şu grup başkanlıkları kurulabilecek:  ''Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı. Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı. Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı. Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.'' Söz konusu grup başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilecek.  -KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ- Kurulun görev ve yetkileri ise Kararnamede, şu şekilde sıralandı:  ''Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak. Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek. Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek. Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak. İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak. Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek. Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence sistemini geliştirerek uygulamak. Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek. Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak. Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.'' Bu arada, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılması ve yapılacak bu gruplamaya bağlı olarak vergi incelemesine alınma bakımından asgari süreler getirilmesi ile bu hususlara dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.  -BAŞKANLARIN GÖREVLERİ SONA ERDİ- Kararnamede, başkanlıkta atama, yükselme ve yer değişikliğine ilişkin düzenlemeler de yapılırken, halen Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri de sona erdirildi.  Söz konusu Başkanlar, Bakanlık Müşaviri kadrolarına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldı. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları, boşalmaları halinde ise hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.  Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldı.  Düzenleme uyarınca Vergi Müfettişliğine atanmış sayılanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; Vergi Denetmeni ve Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında, Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi, Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı, Gelirler Başkontrolörü ve Gelirler Kontrolörü ile bunların yardımcılarına (stajyerler dahil) ilişkin kadrolarda bulunanlar Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıklarında görevlendirilecekler.  Öte yandan, Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı, Stajyer Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmen Yardımcısı giriş sınavını kazanmış olup henüz ataması yapılmayanlar atamaya ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklar. Kararname ekinde ihdas edilen kadrolara ait iki listede yer aldı. Buna göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ve yardımcısı, başmüfettiş, müfettiş ve yardımcısı, devlet gelir politikaları uzmanı ve yardımcılarının yer aldığı ilk listede 12 bin 687 kadro bulunuyor. İkinci listede ise 3 kadronun bulunduğu bakanlık müşavirleri yer aldı.

ETİKETLER

haber