Gündem

ÜÇ UZMANLIKTA EĞİTİM SÜRELERİNE VETO ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 13:07

-ÜÇ UZMANLIKTA EĞİTİM SÜRELERİNE VETO ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Danıştay 8. Dairesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Nöroloji uzmanlık dalının eğitim sürelerini 5 yıldan 4 yıla indiren düzenlemelerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Türkiye Psikiyatri Derneği, Tıpta Uzmanlık Kurulunun, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirleyen 21-22-23 Haziran 2010 günlü kararının ''Ruh Sağlığı ve Hastalıkları'' uzmanlık dalına ilişkin kısmının ve bu düzenlemenin dayanağı 18 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yer alan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Tıpta Uzmanlık Kurulunun aynı kararının ''Göğüs Hastalıkları'' uzmanlık dalına ilişkin kısmının ve bu düzenlemenin dayanağı yönetmeliğin Göğüs Hastalıkları uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin, Türk Nöroloji Derneği de aynı kararın Nöroloji uzmanlık dalına ilişkin kısmının ve aynı yönetmeliğin Nöroloji uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle ayrı ayrı dava açmışlardı. Davaları ayrı ayrı sonuçlandıran Danıştay 8. Dairesi, düzenlemelerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Dairenin ortak gerekçesinde, idarelerin işlem tesis ederken kendilerine Anayasa ve yasalarla çizilen çerçeve içinde takdir hakkına sahip oldukları, ancak bu takdir hakkının, serbestçe kullanılabilecek bir keyfiyeti ifade etmeyip, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uygun olarak temellendirilmiş olgularla desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim süreleri 5 yıla kadar çıkartılan bu uzmanlık dallarının eğitim süresinin 4 yıla düşürülmesine ilişkin değişikliğin, bu düzenlemeyi hukuka uygun kılacak bilimsel gerekçelere dayanması gerektiğine işaret edilen gerekçede, şöyle denildi: ''Ayrıca, tıp gibi insan hayatına doğrudan etkisi olan bir alanda sağlık hizmetini sunacak uzmanların eğitim sürecine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin (değişikliğin), salt bu konuda idarenin yetkili olması ve takdir hakkına sahip bulunması gibi kavramlarla açıklanamayacağı, anılan konularda değişikliğe gidilmesini yeni düzenleme yapılmasını gerektiren bilimsel gerekçelerin ortaya konulmasını da gerektirdiği tartışmasızdır. Aksi, idarenin sahip olduğu düzenleme yetkisini ve takdir hakkını belirtilen ilkelere ve dolayısıyla hukuka uygun kullanmadığı anlamına gelecektir. Bu uzmanlık ana dallarının eğitim sürelerinin 4 yıla düşürülmesine ilişkin değişikliği gerektirecek bir ihtiyacın, akademik gerekliliğin varlığını ortaya koyan verilerin veya bu yönde akademik çevrelerden alınmış bilimsel görüşlerin dikkate alınarak düzenleme yapıldığını gösterecek bilgi ve belgelerin sunulamadığı görülmektedir. Eğitim sürelerinin 4 yıla düşürülmesine ilişkin değişikliği hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı anlaşıldığından, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelerde hukuka uyarlık görülmemiştir.'' Gerekçede, bu uzmanlık ana dalları için belirlenen 4 yıllık eğitim süresinin hukuka aykırı olduğu saptandığından, hukuka aykırı olarak ihdas edildiği belirlenen bu süre üzerinden rotasyon düzenlemesi yapan Tıpta Uzmanlık Kurulu 21-22-23 Haziran 2010 günlü kararının bu üç uzmanlık dalına ilişkin kısımlarının da dayanaksız kaldığı ve işlevselliğini yitirdiği belirtildi.