Politika

TÜRKİYEDEKİ KLİNİK ARAŞTIRMALARDA YENİ DÖNEM TBMM (A.A)

29 Mart 2011 23:20

-TÜRKİYEDEKİ KLİNİK ARAŞTIRMALARDA YENİ DÖNEM TBMM (A.A) - 29.03.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre, belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarılan, ancak aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, başka projede kullanılmak üzere, aynı veya başka bir özel il idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine (TOKİ) aktarılabilecek. Kafeterya, büfe, otopark ve benzeri sosyal tesislerin kira gelirleri ile Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun kapsamında kiralanan sağlık merkezleri ile kullanılmış oldukları demirbaşların kira gelirleri ve uzmanlık belgesi sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilecek gelirler, döner sermayeli işletme gelirleri arasına alınacak. Dava ve icra takiplerinde bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde avukatlık hizmeti alımı yapabilecek. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca hizmetin verildiği dönemde sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar tahsil edilmemiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin bir yıl içinde ödenmesi halinde geri kalan kısım terkin edilecek. Tahsil edilemeyen tutar 250 liradan az ise borç doğrudan terkin edilecek. Vakıf üniversiteleri hariç üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılanmayanlardan ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin borçları silinecek. KKTC'nin tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderdiği hastaların tedavi bedellerinin, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş olanları terkin edilecek. -İNSAN ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMA- Teklif, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları ve insanlar üzerindeki ilmi araştırmaların usul ve esaslarını düzenliyor. Klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek amacıyla etik kurullar ve klinik araştırmalarla ilgili konularda bakanlığa görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu oluşturulacak. Buna göre, bir tedavi yöntemi ve ilacın ilmi araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınması gerekecek. Ayrıca, araştırmanın öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, ulaşılan ilmi verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması şart olacak. Bu araştırmalar, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma-geliştirme merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile yapılabilecek. Üzerinde araştırma yapılacak gönüllü, iznini araştırmanın her aşamasında geri alabilecek. Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı müsteşarı veya uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış üçer kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçı ile bakanlık 1. hukuk müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşacak. -GÖREV TANIMLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR- Teklifle sağlık hizmetinde görevli kişilerin görev tanımları yeniden düzenleniyor. Diploması veya meslek belgesi olmadan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek. Yardımcı personel, çalıştığı alanla ilgili 1 yıl içerisinde eğitim alacak. Eğitimin ardından açılacak sınavda başarılı olan yardımcı personelin işlerine devam etmeleri sağlanacak. Eğitimde geçecek 1 yıl sürecince herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Sağlık kuruluşlarında, ruh sağlığı hizmet ve uygulamalarında bakanlıkça belirlenen sürelerde çalıştığını ve belli bir uygulamanın tecrübesini kazandığını belgeleyen psikologlara, sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı alanda tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilecek. Odyoloji ile dil ve konuşma terapistliği alanlarında yüksek lisans veya doktora eğitimi yapanlar ile bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenlerden eğitimlerini tamamlayanlar, yüksek lisans veya doktora eğitimi yaptığı alanda unvan kullanabilecek. Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri, diş hekimliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri, tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri yeniden belirleniyor. Belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca üçte bir oranında artırılabilecek.  Sözleşmeli personel ancak devlet memuru statüsünde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilecek. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerinin yapılması için başka kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan taşınmazların tahsisi konusunda TOKİ ile işbirliği yapabilecek. Sağlık hizmetinde kullanılan binalardan yıkımının uygun olduğuna karar verilenler yıkılabilecek. Sağlık Bakanlığına aşı temini alım süresi 3 yıldan 7 yıla çıkarılıyor. Bütçeye gider kaydedilen, hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgeler, ödemenin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yıldan sonra imha edilecek. -GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞINA KADRO- Teklife önerge ile eklenen maddelere göre, Gümrük Müsteşarlığına 2 bin personel alınacak. Sağlık Bakanlığına da 10 bin 600 pratisyen ve uzman doktor alınacak. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, muhalefet partisi milletvekillerinin, Sağlık Bakanlığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı teklife, ''Gümrük Müsteşarlığına 2 bin personel alınmasına ilişkin'' hükmün konulmasını eleştirmelerine yanıt verdi. Yazıcı, bu düzenlemeyi, daha önce komisyondan geçen ''torba tasarıyla'' geçirmek istediklerini, ancak bunu yapamadıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Gümrükte, yıllardır aynı yerde çalışan personel var. Bu personelin uzun süre aynı yerde kalması doğru değil. Biz de bu yüzden, personeli rotasyona tabi tuttuk. Bunun üzerine bazı personel emekliliğini istedi. Bu nedenle personel açığımız ortaya çıktı. Bize bu kadroyu verin. Bu kadroyu verirseniz bunları dışarıdan getirmeyeceğiz, Türk vatandaşlarından alacağız. Bunlar Türk gümrüğünün ihtiyacıdır. Bizim 16 bin personele ihtiyacımız varken, şu andaki personel sayımız 9 bin 125.''

ETİKETLER

haber