Gündem

Torba tasarı Meclis'te kabul edildi; öğrenci affına araştırma görevlileri, imar affına kaçak yapılar dahil edildi

Araştırma görevlileri, AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle eklendi

12 Mayıs 2018 13:29

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba tasarı, önergelerle kapsamı genişletilerek yasalaştırıldı. Üniversite öğrencileri için getirilen af kapsamına, AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle araştırma görevlileri de eklendi. İmar affına belediye arazisindeki kaçak yapılar da dahil edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberi şöyle:

Buna göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında YÖK Yasası’nın “araştırma görevlileri” başlıklı 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri değiştirilen ve yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet üniversitelerin öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisanüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde ilgili üniversite tarafından ataması yeniden yapılacak. Aynı program kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilebilecek.

Atılanlar hariç

Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesinlenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

'Talan maddesi'

Torba yasada hazine arazilerindeki kaçak yapılara “yapı kayıt belgesi” verilerek af getirilmesine ilişkin düzenlemeye belediye arazileri de eklendi. Buna göre, yapı kayıt belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması durumunda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların yasal temsilcilerinin talebi üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ise bu hükümden yararlanamayacak.

İkincisi kapıda

Meclis’ten dün geçen af tasarısıyla yetinmeyen AKP, ikinci bir af düzenlemesi hazırladı. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM’den geçirilmesi hedefleniyor.

Gelibolu Milli Parkı

Verilen önergeyle, Boğaziçi sahil şeridinin ardından Çanakkale Yarımadası Tarihi Milli Parkı da imar affı kapsamı dışında tutuldu. Yapı sahipleriyle yapı denetim kuruluşları arasında imzalanacak yapı denetim hizmet sözleşmelerinin ilgili idarenin yanı sıra mühendislik ve mimarlık meslek odalarına verilmesi hükmü ise tasarı metninden çıkarıldı.