Politika

Taşınmaz satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak TBMM (A.A)

01 Şubat 2012 18:09

-Taşınmaz satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak TBMM (A.A) - 01.02.2012 - Orman özelliğini yitirmiş ve 2/B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısında, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi öngörülüyor. Tasarıyla, yeni orman alanları oluşturuluyor, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerde yaşayanlar yerleştiriliyor. Orman köylülerinin kalkındırılmasını amaçlayan tasarı, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usulleri belirliyor. Tasarıya göre, Orman Kanunu'nun 2. maddesinin A fıkrasında tanımlanan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak tarım alanına dönüştürülmesinde yarar görülen 2/A alanları, devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerdekilerin yerleştirilmesi için halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün, 2/B alanları ise Maliye Bakanlığının tasarrufuna geçecek. Bakanlar Kurulu, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde bulunan, yerinde kalkındırılmaları mümkün olmayan köylülerin başvurusu üzerine veya bulundukları yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunan köylerin halkının resen Orman Kanununun 2/A maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan alanlara, bunun olmaması halinde diğer yerlere nakline karar verecek. Tasarı, deprem, heyelan, sel gibi doğal afete maruz kalan vatandaşlar ile baraj, gölet gibi devlet yatırımı nedeniyle başka yerlere yerleştirilmeleri zorunlu olan orman içi veya bitişiğinde köylerde yaşayanların mağduriyetini gideriyor, köylülerin alternatif alanlara naklini öngörüyor. Buralarda yaşayan köy ve mahalle halkının iskanı için Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak, tapuda Hazine adına tescil edilecek. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.  Nakledilen orman köyleri halkına ait araziler, gerektiğinde kamulaştırılacak, uygun olması halinde devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.   Tasarı, köy halkının yerleştirilmesi için orman sınırları dışına çıkartılarak Hazine adına tescil edilen yerlerin, tarım ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planlarının yapımını, bu arazilerin ıslahı, imarı ve ihyasını, bu alanlardan yerleşim yeri olarak planlananların tescili sonrasında iskan hizmetlerinde kullanılmasını düzenliyor. Bu alanların amacına uygun, yaşanabilir bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi, iskan işlemlerinin İskan Kanununa göre yürütülmesi amaçlanıyor. -Yeniden orman olacak-  Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünce 2/B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi teklif edilen yerleri Genel Müdürlüğe tahsis edecek. Boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.  Yerinde kalkındırılması mümkün olamayan devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının yerleşimi için Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan, ancak amacı doğrultusunda kullanılamayan 2/A alanları, verimsiz de olsa, başka amaçlarla kullanılmaması için orman vasfıyla Hazine adına tescil edilecek. -Satış bedeli-  2/B alanlarında bulunan taşınmazlar için, taşınmazların 31 Aralık 2011'den önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler, bu taşınmazları satın almak için 3 ay içinde idareye başvurabilecek, taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilecek. Tasarı yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 31 Aralık 2011'den önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi kişiler ise başvurularını 6 ay içinde yapabilecek.  Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 75'i olacak.  Başvuru sahipleri, satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek. Satış işlemleri, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010'dan itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılacak. -Ödeme koşulları- Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin satışlarda, yüzde 20 indirim uygulanacak, bu bedel idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenecek. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak.  Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 20'si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz ödenecek.  Satış bedelini ödemeyenlerin, doğrudan satın alma hakları düşecek. Ancak taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek, gecikme zammı uygulanacak. -Hazineye ait tarım arazileri- Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, Hazine taşınmazlarının paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına satış işlemleri de bu tasarı kapsamında değerlendirilecek. Hazineye ait tarım arazilerini; tasarı yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ya da paydaşlarından; bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuranlar, hak sahibi sayılacak. Doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak.