Ekonomi

Tarım sektörü rekabette güç kazanacak ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 12:45

-Tarım sektörü rekabette güç kazanacak ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Türkiye'nin sosyolojik ve ekonomik yapısı içerisinde önemli bir yer tutan tarım sektörünün rekabet gücü artırılacak. 2012 Yılı Programından derlenen bilgilere göre, yeni dönemde tarım sektöründe gıda güvenliği ve güvenilirliği sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapı oluşturulması temel alınacak. AB'ye katılım sürecinde, Türkiye'nin üyelik sonrasında Birlik içerisinde rekabet edebilirliğini artıracak şekilde, kurumsal ve idari yapılarda gerekli dönüşüme öncelik verilecek. Bu kapsamda tarımsal destekleme politikaları, AB'ye katılım sürecinin gerekleri de göz önüne alınarak, üretimde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak yeniden düzenlenecek. Bu doğrultuda, aralık ayı sonuna kadar ''AB'ye katılım sürecinde nihai hedefin işletme bazlı desteklemelerin olacağı, başta arz açığı olan ürünlere ilişkin destekler olmak üzere desteklerin alan ve ürün temelinde farklılaştırılacağı, desteklerin idare ve kontrolünün alan bazlı yapılacağı, farklı destek programları arasında tamamlayıcılığın sağlanacağı, destek seviyesi belirlenirken, işletmelerin gelir düzeyinin dikkate alınacağı ve Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin Kurulması ve Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Strateji ile uyumlu takvimlendirmeyi de içeren'' bir strateji hazırlanacak. -Tarımsal ürün piyasaları güçlendirilecek- Sektörde rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla tarımsal ürün piyasaları güçlendirilecek. Besi ve süt hayvancılığının dengeli bir şekilde gelişmesi sağlanacak. Hayvancılıkta verimlilik ve kalite artışının sağlanması, olası süt arz talep dengesizliğinin önüne geçilmesi ve besi hayvancılığı, etçi ırk sığır yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi desteklenecek. Tarımsal ürün piyasalarında istikrar sağlanmasına yardımcı olacak şekilde piyasayı güçlendirici altyapılar oluşturulacak. Fiyat dalgalanmalarının azaltılması ile ürün arzı ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla, AB üye ülke uygulamalarını gözeterek, pazarlama standartlarının oluşturulması, fiyat izleme sisteminin kurulması, üretici örgütlerine ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi ile piyasayı düzenleyici niteliği olan kurum ve kuruluşların idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin bir yol haritası hazırlanarak, gerekli çalışmalar yürütülecek. Şeker sektöründe kurumsal düzenleme tamamlanacak, kota yönetimi ve denetimi etkinleştirilecek. Haziran sonuna kadar da Şeker Kanunu'nda, AB politikalarındaki değişimleri gözetecek ve özelleştirme sürecine paralel değişiklikleri içeren kanun tasarısı taslağı, Başbakanlığa sevk edilecek. Yeni dönemde organik tarımın geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir eylem planı hazırlanacak.  -Mera Kanunda değişiklik yapılacak - Mera Kanununda değişiklik yapılacak, çayır ve meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere, tespit ve tahdit çalışmaları hızla tamamlanacak. -Enerjide biyoyakıt düzenlemesinin etkilerine bakılacak- 2012'de biyoyakıtlara ilişkin düzenlemelerin tarım sektörüne yönelik etkileri de analiz edilecek. Zorunlu harmanlama oranı uygulamasının tarım sektörüne etkisinin, özellikle arazi kullanımı, gıda güvenliği, üretici gelirleri ile fiyatlar temelinde incelenmesini içeren bir etki analizi çalışması yapılacak. Diğer taraftan tarım sektöründe kurumsal ve idari yapılarda gerekli dönüşüme öncelik verilecek. -Hal Kayıt Sistemi kurulacak- Sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin altyapı geliştirilecek ve sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretini düzenleyen kanunun gerektirdiği ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak ve Hal Kayıt Sistemi kurulacak. Kamu kurumlarının, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenilirliği hizmetlerine ilişkin kapasitesi geliştirilecek. Gıda, yem, gıda hijyeni ve veteriner hizmetleri ile bitki sağlığına ilişkin idari ve kurumsal altyapı da güçlendirilecek, özel sektörün uyum maliyetleri desteklenecek. Öte yandan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa ilişkin ikincil mevzuat tamamlanacak, kamuda yeniden düzenlenen idari yapı ile özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele ile denetim ve kontrole ilişkin kurumsal yapı geliştirilecek.  -Toprak ve su kaynakları etkin kullanılacak- Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanılması kapsamında da tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanmasının önlenmesine yönelik olarak ilgili kanunlarda yasal düzenleme yapılacak.

ETİKETLER

haber