Politika

SEÇİM PROPAGANDALARI TÜRKÇE OLACAK ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 17:47

-SEÇİM PROPAGANDALARI TÜRKÇE OLACAK ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uyulması gereken esasları belirledi. YSK'nın, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde propaganda serbestliği ve süresiyle ilgili uyulması gereken esasları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 12 Mart 2011 tarihinde toplanan YSK, seçim süresiyle ilgili kararlar aldı. Buna göre, seçim sürecinin başlangıç tarihi olan bugünden itibaren, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak, ilçe seçim kurullarınca, gidiş-gelişi bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak surette toplantıların genel olarak yapıldığı ve varsa elektrik tesisatı olan yerleri seçmek suretiyle hangi meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceği tespit edilecek. Alınan karara göre; oy verme gününden önceki onuncu gün olan 2 Haziran 2011 Perşembe günü sabahından, oy verme gününden önceki 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar olan propaganda süresinde, denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında, diğer zamanlarda ise yetkinin mülki idare amirlerinde olacak.  Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. -SEÇİM BÜROLARI- YSK'nın kararında; kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya yetkili seçim kurullarının kararı olmadıkça, zabıta amir ve memurları, muhtar ve ihtiyar meclislerinin, hiçbir surette müdahale edemeyecekleri; mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer toplantısı yapılamayacağı kaydedildi. Seçim büroları ile ilgili olarak; seçimin başlangıç tarihinden itibaren seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, katıldıkları seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere seçim büroları açabilecekleri, ancak devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlara, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklara, özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesislerin, seçim bürosu amacıyla kullanılamayacağı hükmü yer aldı. Kararda, seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda yapılabileceği, ancak seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlarda, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun gürültü ile ilgili hükümlerine uyulması gerektiği ve seçim bürolarının, saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette bulunabilecekleri hükmü bulunuyor.  -''BASIN İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNTERNETTE PROPAGANDA- YSK kararında, basın iletişim araçları ve internette propagandayla ilgili; seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçimin başlangıç günü olan 14 Mart 2011 Pazartesi gününden, oy verme günü öncesi 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar; yazılı basında; ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekleri, vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu, ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajların her zaman serbest bulunduğu hususları düzenlendi.  YSK kararına göre; oy verme gününden önceki on gün olan 2 Haziran 2011-11 Haziran 2011 tarihleri arasında, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımının yapılması yasaklandı. Bu sürenin dışında yapılacak kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulmasında zorunluluk bulunduğuna, buradaki tarafsızlıktan güdülen amacın, tek yönlü ve taraf tutan yayınların yapılmaması, seçime katılan siyasi partiler arasında fırsat eşitliğinin gözetilmesi, yayınların doğru, gerçek olgu ve esaslara dayandırılmasını sağlamak olduğuna, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerektiği kararlaştırıldı. Kararda; seçim takviminin başlangıcı olan 14 Mart 2011 Pazartesi gününden, seçim propagandasının sona erdiği 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, halkın huzur ve rahatını bozmamak koşuluyla hoparlörle propagandanın serbest olduğu, ancak başka bir parti veya bağımsız aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılmayacağı kaydedildi.  Karara göre, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, seçimin başlangıcı olan 14 Mart 2011 Pazartesi gününden seçim propaganda süresinin son günü olan 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacaklar. Ancak, siyasi partiler ve adaylar, sayılanlar dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacaklar.  -TÜRKÇE KULLANILMASI ESAS OLACAK- YSK'nın 186 numaralı kararında, propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar da belirlendi. Buna göre; propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak, siyasi partiler ve adayların, yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanılması esas olacak.  YSK kararına göre, siyasi partiler ve adaylar, seçim bürolarına, seçimin başlangıcı olan bugünden itibaren seçim propaganda süresinin son günü olan 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, parti bayrağı, afiş, poster, pankart, ve benzeri malzemelerini asıp yapıştırabilecekler. Siyasi partiler, sayılan malzemeleri, genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına her zaman asıp yapıştırmakta serbest olacaklar.  Siyasi partiler ve adaylar, seçimden bir gün önce cumartesi günü saat 18.00'e kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemelerini serbestçe kullanabilecekler.  Ayrıca; miting günü, miting alanı çevresindeki güzergahlarda, toplantı süresinin bitimine kadar bu malzemelerin yine serbestçe kullanılabilecek, propaganda ilan ve reklam malzemelerinin, yukarıda sayılan yerler dışında, ancak seçim kurullarınca gösterilecek yerlere, aşağıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre asılıp yapıştırılabilecek, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 13 Mayıs 2011 Cuma gününden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri asmak ve yapıştırmak amacıyla, o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilecek.  -''İLAN VE REKLAM YERLERİ İLE İLGİLİ YASAKLAR''- Kararda; kanunda yasaklanan yerler dışında, kamuya açık alanlara yerleştirilmiş görüntülü ilan ve reklam yapmaya uygun sabit dijital reklam panoları vasıtasıyla da görüntülü propaganda yapılabileceği, ancak bu araçlarla sesli propaganda yapılmasının yasak olduğu hükmü bulunuyor. Panoların, hangi gün ve saatlerde propagandalar için kullanılacağı seçim kurulları tarafından belirlenecek ve siyasi parti ve bağımsız adaylara tahsisinin yapılacak.  Vatandaşlar, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 13 Mayıs 2011 Cuma gününden, propaganda süresinin bitim günü olan 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, partilere ya da adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asıp yapıştırabilecekler. Bu ilan ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan muaf tutulacak. İlan ve reklam malzemeleri, seçim büroları, genel merkez, il, ilçe ve belde binaları dışında, seçim propaganda süresinin son günü olan 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'den sonra asılamayacak.  Bugünden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar; şehir içi veya şehir dışında, toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında, siyasi propaganda içeren yayın yapılmasının yasak olacak.  -SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER- YSK'nın kararında; 298 sayılı Kanunun 62. maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak zorunda oldukları belirtildi. Seçim süresince; siyasi partilere veya adaylara her ne nam altında olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunulamayacak. Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç, gereç ve imkanlar, siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette kullanılamayacak.  Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküller, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunamayacak. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar da aynı hükme tabi tutulacak. YSK kararında, seçim propagandasının başlangıcı olan 2 Haziran 2011 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde; 298 sayılı Kanun'un 62. maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle, Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atma dahil, törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.  Söz konusu tarihlerde, Başbakan, bakan ve milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama, uğurlamalar ve törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Ayrıca, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

ETİKETLER

haber