Gündem

SEÇİLEMEYEN VEKİLE MAAŞ ANKARA (A.A)

14 Nisan 2011 14:34

-SEÇİLEMEYEN VEKİLE MAAŞ ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Anayasa Mahkemesinin, 22 Temmuz 2007 genel seçimi öncesi vekillere 3 aylık dönem için peşin ödenen maaşın, milletvekili seçilemeyenlerden geri alınmasını engelleyen 3671 Sayılı Kanun hükmünün iptali istemiyle açılan davayı reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Avukat Sedat Vural, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde yenilenecek TBMM üyelerine 15 Temmuz 2007'de 3 aylık dönem için peşin ödenek ve yolluk ödenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmış, Ankara 16. İdare Mahkemesi ise davayı ehliyet yönünden reddetmişti.     Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 11. Dairesi, Ankara 16. İdare Mahkemesinin kararını bozmuştu.     Daire, ayrıca işlemin dayanağı 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanun'un ''Hak kazanma ve Ödeme'' başlıklı 6. maddesinin 3. cümlesinde yer alan ''ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi'' ibaresinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için oy birliğiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararda, TBMM üyelerinin kamu görevlilerinden farklı bir hukuki konumda bulunduklarına işaret edilerek, ''TBMM üyeliği statüsünün kazanılması ve kaybedilmesi, yasama dokunulmazlığı, çalışma düzeni ve mali haklar gibi birçok konuda TBMM üyeleri, kendilerine özgü hukuki konumlarına bağlı olarak farklı kurallara tabi tutulabilirler. Bu nedenle ödenek ve yollukları Anayasa'da özel olarak düzenlenen TBMM üyelerinin bu yönden diğer kamu görevlilerinden farklı kurallara tabi tutulmasında 'yasa önünde eşitlik ilkesi'ne aykırılık bulunmamaktadır'' denildi. Anayasa'nın 86. Maddesi ile ödenek ve yolluklar konusunda yasa koyucuya tanınan takdir yetkisinin, 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun ile ödenek ve yollukların üç aylığının peşin olarak ödenmesi yönünde kullanıldığı, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önceden ödenen üç aylık ödenek ve yollukların ise geri alınmayacağının kabul edildiği hatırlatılan kararda, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının üç aylığının peşin olarak ödenmesinin öngörülmesi, yasa koyucu tarafından ödenek ve yolluklar bakımından üçer aylık dönemlerin esas alındığını göstermektedir. Bir başka deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödeme yapılan her bir dönem, üç aylık bir süreyi kapsamakta ve bu süre bir bütünlük arz etmektedir. Bu çerçevede, üç aylık bir döneme ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yapılan ödemenin genel seçimin yenilenmesi halinde geri alınmaması, yasa koyucunun bu konudaki takdirini yansıtmakta olup, emeğin karşılıksız bırakılmamasını amaçlayan Anayasa'nın 55. Maddesine aykırı bulunmamaktadır.'' -KARŞI OY GEREKÇELERİ- Yüksek Mahkeme'nin ret kararına katılmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri Fulya Kantarcıoğlu, Fettah Oto ve Zehra Ayla Perktaş karşı oy yazılarında, TBMM üyeliği sıfatının sona ermesinden sonra çalışılmayan bir süreye ait mali hakların, ödenmemesi, ödenmiş ise geri alınması gerektiğini belirttiler. 

ETİKETLER

haber