Gündem

Saymanlara ek ödeme yapılmayacak ANKARA (A.A)

07 Şubat 2012 15:41

-Saymanlara ek ödeme yapılmayacak ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Anayasa Mahkemesi, Vergi Usul Kanunu'nun, Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara ek ödeme yapılacağını öngören hükmünü iptal etti. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli döner sermaye saymanlarına ek ödeme yapılması istemiyle yapılan başvuruların reddi üzerine açılan iptal davalarında, Trabzon İdare Mahkemesi ve Ankara 8. İdare Mahkemesi, ek ödeme yapılacakların kapsamını belirleyen kanunun ilgili maddesinin anayasaya aykırılığı savını ciddi bularak, iptalleri için başvurdu.  Anayasa Mahkemesi de Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ve sözleşmeli personele maaşlarının dışında ek ödeme yapılmasını öngören hükmü oy birliğiyle iptal etti.  Kararın gerekçesinde, Vergi Usul Kanunu'nun ek 13. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile ek ödeme yapılabilmesi için ek ödeme yapılacak memurlar ile sözleşmeli personelin Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışma zorunluluğu getirildiği, Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabildiği hatırlatıldı. Kuralla, Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ve sözleşmeli personele maaşlarının dışında ek ödeme yapılması konusunda Maliye Bakanına yetki verildiği ancak, kadroları Maliye Bakanlığı'nda olmayan döner sermaye saymanlarına ek ödemede bulunulabilmesi için herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği belirtildi.  Kanunun ek 13. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre ek ödeme yapılabilmesi için ek ödeme yapılacak memurlar ile sözleşmeli personelin Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışıyor olması gerektiği belirtilen gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 20 Mart 2008 günlü kararına yer verildi. Anayasa Mahkemesinin 2008'de verdiği kararla, ''kadroları Maliye Bakanlığı bünyesinde olan saymanlarla, kadroları bu bakanlık bünyesinde olmayan saymanların, yaptıkları görevlerin nitelikleri, sorumlulukları, personel işlemleri ve Sayıştaya hesap verme konularındaki durumları aynı olduğundan aynı yasa kurallarına tabi tutulmalarının anayasanın eşitlik ilkesi gereği olduğu, bu nedenle kadroları Maliye Bakanlığında bulunmayan ancak, belirtilen personel işlemleri yönünden anılan bakanlıkla ilgisi bulunan saymanların, sadece kadro ölçütünden hareketle kadroları bu bakanlıkta bulunan saymanların yararlandıkları ek ödemeden yararlandırılmamalarının anayasanın 10. maddesine aykırı bulunduğu ve kuralın iptal edildiği'' hatırlatıldı.  Yüksek Mahkemenin ''iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine'' karar vermesi ve kararın 5 Temmuz 2008 günlü Resmi Gazete'de yayımlanması nedeniyle iptal kararının 5 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilen gerekçede, ''Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kural ile itiraz konusu kural arasında ilk bakışta farklılık varmış gibi görünse de farklılık maddenin önceki halinde bulunan 'kadroları' ibaresinin itiraz konusu kuralda yer almamasından kaynaklanmaktadır. Ancak, anılan ibarenin madde metninden çıkarılması halinde dahi maddenin kapsadığı kişiler değişmemektedir. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kural ile itiraz konusu kural kapsam ve içerik yönünden aynı niteliktedir'' denildi.  Heyet, iptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

ETİKETLER

haber