Ekonomi

LİBYA KREDİLERİNE YENİDEN YAPILANDIRMA ANKARA (A.A)

09 Nisan 2011 13:38

-LİBYA KREDİLERİNE YENİDEN YAPILANDIRMA ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Bankalarca Libya'da yerleşik ya da Libya'ya yönelik faaliyetleri bulunan Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan, İkinci Grupta (yakın izlemedeki krediler veya diğer alacaklar) sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere, yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, ''Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Yönetmelik ile yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler (standart nitelikli krediler) ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecek.  Yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmesi nedeniyle Birinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklardan yeniden İkinci Grupta sınıflandırılan ya da yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle İkinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde izlenmeye devam olunan ve ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, ancak toplam alacak tutarının yüzde 15'inin geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecek.  Bu kapsamdaki kredi ve diğer alacakların, ilave kredi kullandırılmak suretiyle ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanmaları halinde, söz konusu kredi ve diğer alacaklar toplam alacak tutarının yüzde 5'inin geri ödenmesine kadar Üçüncü Grupta (tahsil imkanı sınırlı krediler) sınıflandırılacak. Sözleşmede öngörülen ödemelerin belirtilen orana tekabül eden kısmının bu grupta sınıflandırma için belirlenen süreler içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla bunlar için özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarında olacak. Üçüncü, Dördüncü (tahsili şüpheli krediler) veya Beşinci Grupta (zarar niteliğinde krediler) sınıflandırılan kredilerin veya diğer alacakların bulunması halinde Libya ile ilişkili krediler de aynı grupta sınıflandırılacak. Ancak, bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarında bulunacak.  Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması durumunda, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek.  Yeniden yapılandırma, bu madde uygulamasında, bir kredi veya alacağın bankaca uygun görülmesi halinde gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi veya alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade edecek.  İlave kullandırılan kredi, yeniden yapılandırma uygulamasına taraf olan kredi müşterisinin yeniden yapılandırılan kredisinin izlendiği grupta değerlendirilecek. -YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLER VE ALACAKLAR- Yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar, birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 5'inin geri ödenmiş olması, en az üç ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla, ''Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı''na aktarılabilecek. İkinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri, üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 15'inin geri ödenmiş olması, en az bir yıl süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla ''Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı''na aktarılabilecek.