Yaşam

Kaynakça ve dipnotlar

01 Kasım 2008 02:00

1) Korhan Gümüş STÖ’lerin kendilerini sivil toplumla özdeşleştirdiklerini ve dolayısı ile sivil toplumu sürece katmak gibi bir çabayı göstermediklerini belirterek kavramlaşmanın uygulama sürecindeki zorluğundan söz ediyor. Bu çerçevede kamu yararının korunması için gerekli olan çalışmalada halkın desteğini alamadıklarını, güç oluşturamadıklarını ve dolayısı ile karar süreçlerini etkileyemediklerini belirtiyor. Temsil konusunda STÖlerin özdeşleşme ile tüm sivil toplumu kapsama iddası kamu yararına yapılan çalışmaların kamunun bilgisi dışında gerçekleştiğini belirtiyor. Korhan Gümüş; “Türkiye’de Sivil Topluma İlişkin Genel Sorunlar ve Öneriler”, www.stgm.org

2)  Opinion of the Economic and Social Committee on “The role and contribution of civil society organisations in the
buildingof  Europe”(1999),http://eesc.europa.eu/sco/documents/index_en.asp 

3)  Avrupa Birliği Sivil toplumu kapsamına göre tanımlarken hükümet dışı örgütler, sendikalar ve işveren örgütleri (sosyal ortaklar), meslek örgütleri, toplum temelli kuruluşlar, hayırsever kuruluşlar, yerel faaliyetlere ve belediye süreçlerine vatandaşların katılımını sağlayan kuruluşlar ve dini kuruluşları dahil etmektedir.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf

4)  Opinion of the Economic and Social Committee on “The role and contribution of civil society organisations in the building of Europe” (1999)
http://eesc.europa.eu/sco/documents/index_en.asp 

5)  Paul Gready(2004), Fighting for Human Rights, Routldge

6) 1960 ve 70’li yıllarda ve yaşanan ekonomik durgunluk batıda baskıcı kamu politikaları ve sınırlı ekonomik fırsatlardan sonra sayısı artan eğitimli insanlar hükümet dışı örgütleri bir çözüm yolu olarak görmeye başladılar. Lester M. Salamon, S.Wojciech Sokolowski, and Regina List: Global Civil Society: An Overview, The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

John hopkins üniversitesi tarafından ortaya konan klasifikasyonda kurumların özelliklerine göre: destek alama, yasal statü ve kurum acına göre tasnif edilmesine gidilmiştir. Bu tanımlamaya göre gelir kaynaklarının sivil toplum örgütü gelirlerinin önemli bir oranını kişisel bağışlardan sağlayan ve/veya gelirleri ekonomik faaliyet ve devletten gelmeyen kuruluşlardır. Gönüllü sektör veya hayırsever kurum söylemi bu noktadan gelmektedir. İkinci tanımlama sivil toplum örgütünün dernek yada vakıf olması, vergilerin bir bölümünden yada tamamından muaf olmasına odaklanan yasal statü durumudur. Son olarak amaçlarına göre tanımlanması noktasında kamu yararı, katılım, yetki paylaşımı yada toplumsal sorunların yapısal nedenlerini araştıran kuruluşlar sivil toplum örgütleridirler. HDÖ(NGO), sivil toplum ve hayırsever örgüt tanımlamasıda bu noktadan gelmektedir.

7)  Morgan Meis(2004), “The Civil Society Reader” The International Journal of Not-for-Profit Law, Volume 6, Issue 2, January 2004

8)  Jody Jensen and French Miszlivetz (2005), “The language of Civil Society- Europe and Beyond”, EUI Working Paper SPS No.2005/2 www.iue.it

9) Jody Jensen and French Miszlivetz (2005), “The language of Civil Society- Europe and Beyond”, EUI Working Paper SPS No.2005/2 www.iue.it