Yaşam

Kadınlara emeklilikte 6 yıl avantajı

Borç­lan­ma hak­kı SSK’­lı­la­rın dı­şın­da­ki an­ne­le­re de ta­nı­nır­ken, borç­la­nı­la­cak do­ğum sa­yı­sı iki­den üçe çı­ka­rıl­dı

09 Aralık 2014 12:18

Kadınlara doğum döneminde çalışamadıkları sürelerde borçlanma imkanı veren düzenleme son Torba Kanun'la genişledi. Bu kapsamda her çocuk için iki yıldan toplamda altı yıl yani 2 bin 160 gün borçlanma imkanı verildi. Do­ğum yap­tı­ğı için ça­lış­ma ha­ya­tı­nın ve do­la­yı­sıy­la sos­yal gü­ven­ce­nin dı­şın­da kal­mış an­ne­le­re, iki ço­cuk için iki­şer yıl­dan dört yıl borç­lan­ma hak­kı ta­nın­dı.

 

Uygulamanın kapsamı genişletildi

 

Bugün'de yer alan habere göre, 2008 yı­lın­da ge­ti­ri­len bu uy­gu­la­ma­da kap­sam ol­duk­ça dar tu­tul­du. Sa­de­ce SSK’­lı an­ne­le­re borç­lan­ma hak­kı ta­nı­nır­ken, bun­la­rın da yal­nız­ca si­gor­ta baş­lan­gı­cın­dan son­ra­ki do­ğum­la­rı borç­lan­ma kap­sa­mı­na alın­dı. Böy­le­ce;


SSK’­lı an­ne­le­rin si­gor­ta baş­lan­gı­cın­dan ön­ce­ki do­ğum­la­rı

Bağ-Ku­r’­lu­lar

Ta­rım Bağ-Ku­r’­lu­lar

İs­te­ğe bağ­lı si­gor­ta­lı­lar

Ta­rım SSK’­lı­lar ve

Me­mur­lar do­ğum borç­lan­ma­sı dı­şın­da tu­tul­du. Ta ki geç­ti­ği­miz ge­çen ey­lül ayın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren tor­ba ka­nu­na ka­da­r.

SGK’­ya ya­ğan di­lek­çe­ler, açı­lan da­va­lar ve ba­sın­da sık sık gün­de­me ge­len ha­ber­ler doğ­rul­tu­sun­da, son Tor­ba Ka­nun'la do­ğum borç­lan­ma­sı kap­sa­mı ge­niş­le­di. Borç­lan­ma hak­kı SSK’­lı­la­rın dı­şın­da­ki an­ne­le­re de ta­nı­nır­ken, borç­la­nı­la­cak do­ğum sa­yı­sı iki­den üçe çı­ka­rıl­dı. An­cak ça­lış­ma ve­ya si­gor­ta baş­lan­gı­cın­dan ön­ce­ki do­ğum­lar yi­ne borç­lan­ma dı­şın­da kal­dı.

 

En faz­la üç do­ğum

 

Son de­ği­şik­lik­ler doğ­rul­tu­sun­da do­ğum borç­lan­ma­sı için şart­la­rı şu şe­kil­de:

- Her­han­gi bir şe­kil­de (SSK, ta­rım SSK, Bağ-Kur, ta­rım Bağ-Kur, Emek­li San­dı­ğı, is­te­ğe bağ­lı, özel ban­ka-bor­sa)  si­gor­ta­lı ol­duk­tan son­ra do­ğum yap­mış ola­cak­sı­nız.

Do­ğum yap­tık­tan son­ra­ki iki yıl­lık sü­re­de ça­lış­ma­mış ve­ya prim öde­me­miş ola­cak­sı­nız. Bir kıs­mın­da ça­lış­tıy­sa­nız, sa­de­ce ça­lış­ma­dı­ğı­nız kıs­mı borç­la­na­bi­lir­si­niz.

Ço­cu­ğu­nuz sağ doğ­muş ve ya­şa­mış ola­cak. Do­ğu­mu ta­kip eden iki yı­lı ta­mam­la­ma­dan be­be­ği­niz ve­fat et­miş­se, sa­de­ce ya­şa­dı­ğı kıs­mı borç­la­na­bi­lir­si­niz.

Borç­lan­ma ya­pa­ca­ğı­nız do­ğum sa­yı­sı en faz­la üç­tür. Üç­ten faz­la do­ğum yap­mış­sa­nız, bun­lar ara­sın­dan üçü­nü ter­cih et­me­niz ge­re­kir.

Her ço­cuk için iki yıl­dan top­lam­da al­tı yıl (2 bin 160 gün) borç­lan­ma ya­pa­bi­lir­si­niz.

 

İkiz doğumda tek borçlanma

 

İkiz doğum yapan annelerin doğumu tek doğum sayılıyor. Yani ikiz bebek için ikişer yıldan dört yıl değil, sadece iki yıl borçlanma yapabiliyorlar. Aynı durum üçüz ve daha çoğul gebelikler için de geçerli.

 

4 yıl için imkan var

 

So­ru: Sa­det­tin Bey, ben 1989-1996 yıl­la­rı ara­sın­da me­mur ola­rak gö­rev yap­tım ve is­ti­fa et­tim. 1999 ve 2001 yıl­la­rın­da iki do­ğum yap­tım. Da­ha ön­ce SGK’­ya borç­lan­ma di­lek­çe­si ver­di­ğim­de ta­le­bim red­de­dil­di. Şim­di ye­ni ka­nun kap­sa­mın­da borç­lan­ma ya­pa­bi­lir mi­yim? Hi­lal B.


Ce­vap: Hi­lal Ha­nım, Tor­ba Ka­nun’­la bir­lik­te si­zin gi­bi me­mu­ri­yet­ten son­ra do­ğum yap­mış ba­yan­la­ra da borç­lan­ma hak­kı ta­nın­dı. Do­la­yı­sıy­la iki ço­cu­ğu­nuz için top­lam 4 yıl borç­lan­ma ya­pa­bi­lir­si­niz.

 

Staj sigortası da geçerli

 

Do­ğum borç­lan­ma­sın­da özel­lik­li du­rum­lar­dan bi­ri­si de staj­yer­le­rin du­ru­mu­dur. Ge­rek or­ta öğ­re­tim­de ge­rek yük­sek öğ­re­nim­de staj ya­pan ve bu sa­ye­de si­gor­ta gi­ri­şi ya­pı­lan on bin­ler­ce ba­yan var. Nor­mal­de staj si­gor­ta­sı emek­li­lik açı­sın­dan baş­lan­gıç ka­bul edil­mez­ken, do­ğum borç­lan­ma­sın­da ka­bul edi­li­yor. Ya­ni staj si­gor­ta­sın­dan son­ra do­ğum yap­mış ba­yan­lar da do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pa­bi­li­yor­lar.

 

Boşta geçen zaman için borçlanabilirsiniz

 

So­ru: Sa­det­tin Bey, 1989'da mes­lek li­se­sin­de staj ya­par­ken si­gor­tam ya­pıl­dı. SGK emek­li­lik he­sa­bın­da bu si­gor­ta­yı ge­çer­li say­mı­yor. Nor­mal si­gor­tam ise 1994'de baş­la­dı. Fa­kat bu ara­da 1993'de do­ğum yap­tım. Aca­ba bu do­ğu­mu borç­lan­ma hak­kım var mı­dır? Sel­vi D.

Ce­vap: De­ğer­li oku­rum, staj si­gor­ta­sın­dan son­ra ya­pı­lan do­ğum­lar da borç­la­nı­la­bi­li­yor. 1993 yı­lın­da yap­tı­ğı­nız do­ğu­mu borç­la­na­bi­lir­si­niz. Fa­kat bu borç­lan­ma­da iki yıl de­ğil, do­ğum ta­ri­hi ile 1994 yı­lın­da nor­mal si­gor­ta­nı­zın baş­la­dı­ğı ta­rih ara­lı­ğı­nı borç­la­na­bi­lir­si­niz. Ya­ni do­ğum­dan son­ra­ki iki yıl­lık sü­re­nin boş­ta ge­çen kıs­mı­nı borç­la­na­bi­lir­si­niz.

 

 

 

İlgili Haberler