Yaşam

Günlük cinayet ortalaması Ramazan'da ikiye katlandı

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re her yıl Tür­ki­ye­’de yak­la­şık bin 100 ci­na­yet iş­le­ni­yor

11 Temmuz 2014 12:12

Ramazan ayının ilk on günde 15’i kadın toplam 68 kişi ateşli silahlarla cinayete kurban verildi. Günlük cinayet ortalaması 3’ten 7’ye çıktı.

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re her yıl Tür­ki­ye­’de yak­la­şık bin 100 ci­na­yet iş­le­ni­yor. Suç oran­la­rı­nın her yıl dü­şüş gös­ter­di­ği Ra­ma­zan ay­la­rın­da ise bu yıl tam ter­si bir du­ru­mun ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Bugün'den Ömer Ozan'ın haberine göre, Ra­ma­zan’ın ilk 10 gü­nün­de 68 ci­na­yet iş­len­di. EMG’ye göre 2008-2012 ara­sı iş­le­nen ci­na­yet­le­rin gün­lük or­ta­la­ma­sı 3 ki­şi iken, bu ra­kam geç­ti­ği­miz son 10 gün­de 7’ye çık­tı.

 

15'i kadın kurban

 

2014 yılının ilk 5 ayın­da 114 ka­dın ci­na­ye­ti ra­po­ru­nu ya­yın­la­yan Umut Vak­fı, Ra­ma­zan ayı­na özel ha­zır­la­dı­ğı ci­na­yet ra­po­ru ile top­lum­sal ge­ri­lim­de ge­li­nen nok­ta­yı göz­ler önü­ne ser­di.

Vak­fın araş­tır­ma­sın­da ci­na­ye­te kur­ban gi­den ka­dın sa­yı­sı da dik­kat çek­ti. İş­le­nen 68 ci­na­yet­ten 15’i ka­dı­na yö­ne­lik ol­du.Ay­lık or­ta­la­ma 22 ka­dın ci­na­ye­ti­nin iş­len­di­ği Tür­ki­ye­’de bu ra­kam son 10 gün­de 15’e çık­tı.Cinayet sebepleri yetkililerin resmi raporlarda genellikle "anlık öfke" olarak yer aldı.

 

Danimarka'da Türk cinayeti

 

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Sinem Demirhan (28) sokakta eski eşi Harun F. (33) tarafından silahla vuruldu. Eski koca yaralı olarak aracına binmeye çalışan 5 yaşındaki kızının annesine bir el daha ateş ederek öldürdü. Harun F. kaçarken yakalandı.

 

Geçen yıl 28 bin silah kuşanıldı

 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) verilerine göre, geçen yıl 17 bin 205'i yerli, 11 bin 672'si ithal olmak üzere toplam 28 bin 877 tabanca satıldı. 2013 yılında MKEK, yaklaşık 1,4 milyon liralık 175 ithal tüfek ve 774 kilogram av barutu satışı gerçekleştirdi.MKEK böylece, 128 milyon 442 bin 416 liralık hasılat elde etti. Kurumun, son 5 yılda gerçekleştirdiği tabanca satışları adet bazında şöyle:

Yıllar     Tabanca

2009    19302

2010    17329

2011    19575

2012    30207

2013    28877