Gündem

Eski Merkez Bankası Başkanı: İpek Grubu'na baskın yabancı sermayeyi kaçırır

'G-20 toplantıları öncesi dünyaya çok yanlış bir imaj verdik'

02 Eylül 2015 14:09

Eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz,  Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla dün (1 Eylül 2015) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Koza İpek Grubu'na yönelik başlatılan operasyona tepki gösterdi. Yılmaz, baskının yatırımcıların mevcut yatırım­la­rı­nı dı­şa­rı çı­kar­ma­ya sevk ede­ce­ğini öne sürdü.

 

 

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dur­muş Yıl­maz, darbo­ğaz­da olan eko­no­mi­nin bu bas­kın­lar­dan olum­suz etkilene­ce­ği­ni belirtti. Yıl­maz, “Tür­ki­ye eko­no­mi­si şu an­da zaten dar­bo­ğaz­da. Ser­ma­ye gi­riş­le­ri­nin azal­dı­ğı bir dö­nem­de bu tip ope­ras­yon­lar ya­tı­rım­cı­nın gü­ven so­ru­nu­nun ya­şa­ma­sı­na se­bep olur ve uzun va­de­de ül­ke­ye cid­di za­rar­lar ve­rir. Uma­rım bu yan­lış­tan çok er­ken dö­nü­lü­r” de­di.

 

'Hükümet yabancı yatırım istemiyorsa, deklare etmeli'

 

Mül­ki­yet hak­kı­nın teh­dit edil­me­si­nin, hem ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­nın ya­tı­rım yap­ma­sı­nı en­gel­le­ye­ce­ği­ni hem de mev­cut ya­tı­rım­la­rı­nı tek­rar dı­şa­rı çı­kar­ma­sı için dü­şün­me­ye sevk ede­ce­ği uya­rı­sı yapan Yıl­maz, şun­la­rı kaydetti: “Mül­ki­yet hak­kı­nı teh­dit eden bu gi­bi ope­ras­yon­lar, ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı­nın de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne de gi­re­cek­tir. Eko­no­mi için en önem­li ko­nu hu­ku­ki çer­çe­ve­dir. Hu­ku­ki çer­çe­ve­de so­run var­sa, ta­sar­ruf sa­hip­le­ri ya­tı­rım­cı­lar bu­na gö­re ya­tı­rım­la­rı­nı tek­rar göz­den geçire­cek­tir.”

Şu an­da Tür­ki­ye­’nin mev­cut borç­la­rı­nı çe­vi­re­bil­me­si için yıl­lık 220 mil­yar do­lar­lık fi­nans­ma­na ih­ti­ya­cı ol­du­ğu tes­piti­ni ya­pan Yıl­maz, “Sa­de­ce bu yı­lın so­nu­na ka­dar ih­ti­ya­cı­mız olan finansman 160 mil­yar do­lar. Bu bor­cu çe­vi­re­bil­mek için de yaban­cı ya­tı­rım­cı­la­ra ih­ti­yaç var. Eğer hü­kü­met di­yor­sa ki benim bu­na ih­ti­ya­cım yok, ya­ban­cı ya­tı­rım is­te­mi­yo­rum bu bir ter­cih­tir o za­man bu­nu ka­mu­oyu­na dek­la­re et­me­si ge­re­kir” dedi.

 

'Umarım bu yanlıştan dönülür'

 

Bu ope­ras­yon­da, bas­kın ya­pı­lan ku­ru­mun med­ya or­gan­la­rı­nın ol­ma­sı me­se­le­yi da­ha va­him ve teh­li­ke­li ha­le ge­tir­di­ği tes­pi­ti­ni ya­pan Yıl­maz, “Dün­ya­da­ki ima­jı­mız açı­sın­dan çok kö­tü bir durum ve Ka­sı­m’­da­ki G-20 top­lan­tı­la­rı ön­ce­si de dün­ya­ya çok yan­lış bir imaj ver­dik. Uma­rım bu yan­lış­tan bir an ön­ce dö­nü­lü­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

İlgili Haberler