Gündem

CHP'li Çakırözer: AKP, iş kuran vekil çocuklarına diplomatik pasaport verilmesi için Meclis'e yasa getirdi

Torba tasarı, yürütme ile 82 maddeden oluşuyor

14 Şubat 2018 13:37

CHP, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün gece ilk 9 maddesi kabul edilen torba tasarının birinci maddesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bildirdi. Komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "AKP Hükümeti iş kuran milletvekili çocuklarına diplomatik pasaport verilmesi için Meclis’e yasa getirdi” dedi.

"CHP’nin bu ayıba sesiz kalmadığını" ifade eden Çakırözer, CHP’nin birinci maddenin çıkarılması önergesi verdiğine dikkati çekti.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, tasarının birinci maddesinde yer verilen, "öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesini" öngören düzenlemenin, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Görüşmelerin ardından tasarının kabul edilen birinci maddesine  göre, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilecek.

Çalışan kadınların çocuklarına verilen kreş eğitimi vergi dışı bırakılıyor

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda ilk 9 madde kabul edildi.

Tasarıyla, Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor. Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle haciz uygulanmayacak. Tasarıyla kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.

Asgari ücret

Net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak. Tasarıyla adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.

Tasarıda kabul edilen ilk 9 madde

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda kabul edilen ilk 9 madde şunları içeriyor.

Öğrenim görmekte olan çocukların pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilmektedir.

MADDE 1- Öğrenim görmekte olan çocukların anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Haczedilen malların Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

İşverenlerce kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti ücretten istisna edilmektedir.

MADDE 4- İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15 'ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmaktadır.

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmektedir.

MADDE 5- Kıdem tazminatlarından istisna edilen tutarlar aynen korunmaktadır. Ayrıca, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmektedir.

Net asgari ücretin yıl içinde vergi tarifesi nedeniyle azalması engellenmektedir.

MADDE 6- Artan oranlı vergi tarifesi nedeniyle net ücretin sonraki aylarda azalmasını telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 7- 5. Maddede yapılan düzenlemeye koşut olarak söz konusu ödemeler ücret kapsamına alınmaktadır.

MADDE 8- Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bazı bilgilerin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağı düzenlenmektedir.

MADDE 9- Kurumlar Vergisi Kanununun 17/9 hükmü Vergi Usul Kanununa taşınmaktadır. Ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.