Politika

BORÇLU DA ALACAKLI DA TEDAŞ OLACAK  TBMM (A.A)

16 Şubat 2011 23:46

-BORÇLU DA ALACAKLI DA TEDAŞ OLACAK  TBMM (A.A) - 16.02.2011 - Enerji KİT'lerinin borç ve alacakları mahsup edilecek. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  Kanun, enerji alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından BOTAŞ, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları, TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ ile sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait dağıtım şirketlerini kapsıyor. TEDAŞ hariç olmak üzere, kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, düzenlemenin yayımından önceki ay sonu itibariyle birbirlerine olan ödenmemiş borç ve alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında hesaplanan fer'iler terkin edilerek TEDAŞ'a devredilecek ve aynı kuruluşa ilişkin borç ve alacaklar netleştirilerek muhasebeleştirilecek. Bu kapsamda, TEDAŞ, sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketlerine, EÜAŞ ise bağlı ortaklıklarına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini kendi içinde yönetmeye yetkili olacak. -SOKAK VE İBADET YERLERİNİN ELEKTRİĞİ- Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; il özel idareleri, belediyeler ve ibadethanelerin aydınlatma bedelleri ile köylerin içme suyuna ilişkin elektrik kullanım bedeli borçlarının tamamı fer'ileri terkin edilerek TEDAŞ tarafından üstlenilecek. Bu şekilde üstlenilen tutarlar kanun kapsamında mahsup edilecek, buna ilişkin usul ve esaslar TEDAŞ'ın görüşü alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek. Özel sektöre devredilmiş elektrik dağıtım şirketleri için devir tarihi öncesindeki tutarlar dikkate alınacak.  Yasa kapsamında takas ve mahsup işlemleri uygulanmış olan borç bakiyelerine, takas ve mahsup işlemlerinin tamamlandığı ayı takip eden aybaşından itibaren, yıllık bazda Hazine Müsteşarlığı iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi faizi uygulanacak.  Düzenleme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Hazine Müsteşarlığının görüşü esas alınacak. Kanun kapsamındaki borçlara ilişkin yargıda bulunan davalardan vazgeçilecek, verilmiş olan kararlar üzerine ise ayrıca bir işlem yapılmayacak. Düzenleme kapsamında yapılacak borç ve alacak netleştirmeleri, takas ve mahsup işlemleri ile terkin işlemleri sonucunda oluşacak gelir ve giderler, dağıtılabilir karın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında mevcut sözleşmelerini tadil eden dağıtım şirketlerine borcu olan kamu kurum ve kuruluşları, 1 Ocak 2009 tarihine kadar olan borçları için düzenlemeyle getirilen hükümlerden yararlandırılacak. Bununla ilgili uygulama esasları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ETİKETLER

haber