Politika

Asgari ücretin vergi diliminden çeyiz desteğine, hurda araç teşvikinden ÖTV iadesine; yeni torba yasa Meclis'te

TBMM'ye sevk edilen torba düzenleme 82 maddeden oluşuyor

02 Şubat 2018 19:29

Hükümet, aralarında bireysel emeklilik düzenlemesinin de yer aldığı yürütmeyle 82 maddelik torba düzenlemeyi TBMM'ye sevketti. TBMM’ye sunulan torba tasarıya göre, 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Türkiye genelinde 6 milyona yakın 16 yaş üstü araç var. Tasarıya göre konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.

Maliye Başkanı Naci Ağbal, yazılı açıklama yaparak 82 maddeden oluşan 'Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' hakkında bilgi verdi. Ağbal’ın yaptığı açıklamaya göre yeni torba tasarıdaki düzenlemeler şunlar:

 • Asgari ücret üzerindeki vergi yükü, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulacak. Bu yolla, asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önlenecek.
 • Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkanı getirilecek.
 • Terör saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek. 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda istihdam edilebilmeleri sağlanacak.
 • Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi öngörülüyor.
 • Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25’e çıkarılıyor. Bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılacak. Daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Çeyiz desteğinde devlet katkısı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek.
 • 2020 yılı sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe sosyal güvenlik primi desteği daha fazla olacak. Kadın, 18-25 yaşları arasındaki gençler ve engelli istihdamında teşvikler artırılacak.
 • İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek. Bir ay içinde başvurulması halinde sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanma imkanı getirilecek.
 • Öğrenci olan yetim çocuklar, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de aylıklarını almaya devam edecek. Öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakları, çalışmaları halinde de devam edecek.
 • Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesi, ek devlet katkısının azami limitiyle iade edilmesi ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkan sağlanacak.
 • Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılmasına imkan sağlanacak.
 • Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın yeniden yapılması sağlanacak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi için büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine imkan sağlanacak.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 olan başkan yardımcılığı 3’e, 10 daire başkanlığı sayısı da 7’ye indirilecek.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşlar, yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekler. Bu amaçla ayrı lisans alabilecekler. Lisans almayan kuruluşların yayınları sulh ceza hakimince engellenebilecek. Bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilecek.
 • Amatör spor dallarının desteklenmesi şartıyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintileri ilgili kulüplere iade edilecek.
 • Kaçak madencilik faaliyetlerinde bulunanlara hapis cezası verilecek ve 10 yıl madencilik yapmaları engellenecek. İki defa ihalesi yapılmasına rağmen maden sahasına müracaat olmaması halinde, gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahalar aramalara açık hale getirilecek.
 • Kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına imkan sağlanacak. Nükleer enerji santrali yatırımları, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacak.
 • Borla ilgili Ar-Ge, yatırım ve üretim çalışmaları için ETİ Maden’in, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’ne finansman desteği verebilmesine ve enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanacak.
 • Elektrik motorlu araçlar diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.
 • ‘Sürücüsü dahil en çok 15 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanan minibüsler, ‘Sürücüsü dahil en çok 17 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanacak.
 • Yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan, imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası sağlanıyor. İmalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince iş yeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilecek.
 • İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanacak.
 • Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV, imalatçılara iade edilecek.