Gündem

ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILARI ALACAK ANKARA (A.A)

21 Mayıs 2011 15:32

-ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILARI ALACAK ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Anayasa Mahkemesi, 45 raportör yardımcısı alacak. Alım ilanı mahkemenin internet sitesinde yayımladı ''Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınav Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı adaylığına giriş sınavı ile raportör yardımcısı adaylarının atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 27. maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre raportör yardımcılığına giriş aşamasının, raportör yardımcısı adaylığı olduğu belirtildi. Raportör yardımcısı adaylığına atanabilmek için Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmanın şart olduğu vurgulanan yönetmeliğe göre raportör yardımcısı adaylığına giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılacak. Giriş sınavına katılmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler alanlarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak ya da yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle lisans ve lisansüstü öğrenimini yapmış olanlar için 30, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak, Başkanlıkça açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan almak şartları aranacak. Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak raportör yardımcısı adayı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete'de, Mahkemenin internet sitesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az ikisinde ilan verilmek suretiyle duyurulacak. Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Başkanın görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, görevlendirilen iki üye, genel sekreter ve bir raportörden oluşan beş kişilik Sınav Komisyonunca yapılacak. Başkan, ayrıca Sınav Komisyonuna üye ve raportörler arasından birer yedek üye görevlendirecek. Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Başkanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilinecek. Yazılı sınavın diğer kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Başkanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenecek. Yazılı sınavın yüzde 40'ı anayasa hukuku ve anayasa yargısı, yüzde 30'unu insan hakları hukuku diğer yüzde 30'unu da usul hukuku (ceza, hukuk, idare) alanları kapsayacak. Sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Komisyon tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak hazırlanacak. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanacak. Yazılı sınav, Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınav sonuçları Mahkemenin internet sitesinde ilan edilecek. Yazılı sınavda başarı sırasına konularak atama yapılması planlanan kadro sayısının 4 katı kadar aday adayı, mülakata çağrılacak. Son sıradaki aday adayı ile eşit puan alan aday adayları da mülakata çağrılacak. Mülakata girme hakkını kazananlar, yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat mülakat tarihinden en az 20 gün önce Mahkemenin internet sitesinde ilan edilecek.  Sınav Komisyonu mülakatta adayları, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirecek. Mülakatta başarılı sayılabilmek için asgari 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalamasına göre, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralama yapılacak ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanacak. Puanların eşit olması halinde mülakat puanı dikkate alınarak sıralama yapılacak. Asıl olarak atanmaya hak kazanamayan aday adaylarından, en yüksek puan alanından başlanmak üzere ilan edilen kadro sayısının yüzde 20'si oranında yedek belirlenecek. Sınav sonuçları Mahkemenin internet sitesinde ilan edilecek ve giriş sınavını kazanan asıl ve yedek aday adaylarına sınav sonuçları yazılı olarak bildirilecek.  Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlar, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından raportör yardımcısı adayı kadrolarına atanacaklar. Aday adayları, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecekler. İtirazlar 30 gün içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecek. -45 RAPORTÖR YARDIMCISI İÇİN İLK İLAN- Bu arada, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 45 Raportör Yardımcısı alımı için ilanı da Mahkeme'nin internet sitesinde yayımladı. Giriş sınavına katılmak isteyen aday adayları, Giriş Sınavı Başvuru Formu'nu Mahkeme'nin ''http://www.anayasa.gov.tr'' internet sitesinden temin edebilecekler. Giriş sınavına başvurular 15 Ağustos 2011 ile 16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak.  Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini 24 Ekim 2011 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden kimlik numarası ve aday şifresini girerek edinebilecekler. Adaylar şifrelerini, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı alabilecekler.45 Raportör Yardımcısı alımı için ilanı da Mahkeme'nin internet sitesinde yayınladı. Yazılı sınav Ankara'da 30 Ekim 2011 Pazar günü 09.30'da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacak.

ETİKETLER

haber