Ekonomi

AFETZEDE ÜRETİCİ VE ESNAFIN BORCU ERTELENDİ ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 15:49

-AFETZEDE ÜRETİCİ VE ESNAFIN BORCU ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Rize'de 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan tarımsal kredi borçlarıyla, esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'na olan kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, heyelan ve sel afeti sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören çiftçiler ile işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, bu durumları hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticiler, esnaf ve sanatkarın Ziraat Bankası, Halk Bankası ve TKK tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bugün itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan tarımsal kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek. Ziraat ve Halk bankaları ve TKK'nin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi, esnaf, sanatkar borçları ise bu kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü (1 Ekim 2010) itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek. Halk ve Ziraat bankaları ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi ve esnaf, sanatkar borçlarına erteleme döneminde yüzde 5 faiz yürütülecek. Ziraat ve Halk Bankası ve TKK'nin bu karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, ilgisine göre banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı veya cari tarımsal kredi temerrüt faiz oranı ile yüzde 5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Her iki banka ve TKK, bu karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletecek. Ziraat ve Halk bankaları ve TKK'nın, bu karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade (hesap devresi, taksit vadesi) sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazinece bildirilen formatta iletmelerinin ardından ödemeler Hazine Müsteşarlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Bu karar kapsamında oluşturulacak icmallerin birer sureti Ziraat Bankası, Halk Bankası ve TKK'ya gönderilecek. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu karar bazında yapılan ödemeler ve diğer işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve TKK kayıtlarında esas alınacak. Söz konusu raporlarda Hazine, Ziraat ve Halk bankaları ile TKK lehine veya aleyhine tespit edilen tutarlar nakden geri ödenmek yerine, faiz hesabı yapılmaksızın, raporun ilgili birime intikalini takip eden ayda gerçekleştirilecek gelir kaybı ödemelerinin eksik veya fazla olarak gerçekleştirilmesi yoluyla mahsuplaşılarak ödenecek. Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek. Ertelenen krediler nedeniyle, kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın duracak ve bu süre içinde yeni takip başlatılamayacak. Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de çekilme hakkını vermeyecek. Ertelenen krediler vadelerinde tahsil edilecek. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka ve TKK mevzuatına göre muacceliyet (tek seferde ödenmesi) oluşturacak. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka ve TKK mevzuatına göre devam edilecek. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren tarımsal kredi, esnaf, sanatkar kredisi temerrüt faizi uygulanacak. -1 AY İÇİNDE MÜRACAAT EDİLECEK- Borçları tasfiye olunacak alacaklar hesabında kayıtlı çiftçiler, esnaf ve sanatkar ile borçları 90 günlük bekleme süresinde bulunan çiftçiler, esnaf ve sanatkar, bir ay içinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içinde dolacak olan çiftçiler ise vade/taksit vadesi/hesap devresinden itibaren bir ay içinde, Ziraat ve Halk bankaları ve TKK'ya yazılı olarak müracaat edecekler. Çiftçiler, çiftçi kayıt sistemi bilgilerini güncelleyerek borçlu bulundukları bankaya müracaatları yapacaklar.